ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ОСОБЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ЗМІН ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Ключові слова: воєнний стан, бухгалтерський облік, оподаткування, пільги, нормативно-правові акти

Анотація

У науковій статті обґрунтовано поняття «воєнний стан» та особливості ведення бухгалтерського обліку. Виокремлено основні нормативно-правові акти, що регламентують особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємництві. Доповнено нормативно-правову базу ведення обліку і фінансової звітності підприємництвом новими регламентами, які введені в дію під час воєнного стану. Аргументовано, що спільним у законодавстві більшості проаналізованих країн є те, що у разі оголошення військового стану можуть бути введені певні заходи для забезпечення національної безпеки та оборони, а саме: обмеження щодо свободи переміщення, свободи зібрання та свободи слова; мобілізація військових сил та цивільних ресурсів; заборона робіт та послуг на важливих промислових об’єктах та інших важливих місцях; інспекція та контроль за наявністю та використанням вибухових матеріалів та іншої зброї. Наведено історичні приклади обліку особливостей та оподаткування під час воєнного стану, а саме: під час Першої світової війни та під час Другої світової війни. Перелічено та обґрунтовано особливості обліку та оподаткування у період воєнного стану.

Посилання

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 квітня 2018 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t150389?ed=2022_03_24

Блажієвська Н. Новації в оподаткуванні під час воєнного стану. URL: https://www.google.com/search?q=Prezentacija_novely_podatkovogo_zakonodavstva_BlazhivskaNE.pdf&rlz=1C1GCEA_enUA917UA917&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Закон України від 03.03.2022 № 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану». URL: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/77306.html

Постановою КМУ № 303 від 13 березня 2022 року «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». URL: https://www.dls.gov.ua/print-article/?pa=89566

Урядова постанова №1363 від 06 грудня 2022 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2022-%D0%BF#Text

Громов О. Позапланові перевірки бізнесу: кого можуть стосуватися. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pozaplanovi-perevirki-biznesu-kogo-mozhut-stosuvat

Татарова М. Податки під час війни: все, що треба знати бізнесу. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/7/685375/

Щодо штрафів за недотримання строків подання звітності та сплати податків під час війни/ Лист ДПСУ від 16.02.2023 р. № 3478/7/99-00-04-02-03-07. URL: https://document.vobu.ua/doc/18064

Деревицький Д. Імпорт під час війни: зупинити не можна стимулювати. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/import-pid-chas-viyni-v-ukrajini-shcho-vazhlivo-zrobiti-50239281

Податок на нерухомість і плата за землю на період воєнного стану: як визначити «пільгову» територію. URL: https://buh.ligazakon.net/analitycs/217182_podatok-na-nerukhomst--plata-za-zemlyu-na-perod-vonnogo-stanu-yak-viznachiti-plgovu-teritoryu

Публічний звіт ДПС України за 2022 рік. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/657704.html

Zakon Ukrayiny «Pro pravovyy rezhym voyennoho stanu» ["On the Legal Regime of Martial Law"] vid 12 kvitnya 2018 r. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/t150389?ed=2022_03_24

Blazhiyevsʹka N. Novatsiyi v opodatkuvanni pid chas voyennoho stanu [Innovations in taxation during martial law]. Available at: https://www.google.com/search?q=Prezentacija_novely_podatkovogo_zakonodavstva_BlazhivskaNE.pdf&rlz=1C1GCEA_enUA917UA917&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Zakon Ukrayiny vid 03.03.2022 № 2118-IX "Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo osoblyvostey opodatkuvannya ta podannya zvitnosti u period diyi voyennoho stanu" ["On Amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the specifics of taxation and reporting during martial law"]. Available at: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/77306.html

Postanovoyu KMU № 303 vid 13 bereznya 2022 r. «Pro prypynennya zakhodiv derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) i derzhavnoho rynkovoho nahlyadu v umovakh voyennoho stanu» ["On the termination of measures of state supervision (control) and state market supervision under martial law"]. Available at: https://www.dls.gov.ua/print-article/?pa=89566

Uryadova postanova №1363 vid 06 hrudnya 2022 r. «Pro vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 13 bereznya 2022 r. № 303» ["On Amendments to Resolution No. 303 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 13, 2022."]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2022-%D0%BF#Text

Hromov O. Pozaplanovi perevirky biznesu: koho mozhutʹ stosuvatysya [Unscheduled business inspections: who can be affected]. Available at: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pozaplanovi-perevirki-biznesu-kogo-mozhut-stosuvat

Tatarova M. Podatky pid chas viyny: vse, shcho treba znaty biznesu [Taxes during the war: everything a business needs to know]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/7/685375/

Shchodo shtrafiv za nedotrymannya strokiv podannya zvitnosti ta splaty podatkiv pid chas viyny/ Lyst DPSU vid 16.02.2023 r. № 3478/7/99-00-04-02-03-07 [Regarding fines for non-compliance with the deadlines for submitting reports and paying taxes during the war/ DPSU letter dated 02.16.2023 No. 3478/7/99-00-04-02-03-07]. Available at: https://document.vobu.ua/doc/18064

Derevytsʹkyy D. Import pid chas viyny: zupynyty ne mozhna stymulyuvaty [Imports during the war: stopping cannot be stimulated]. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/import-pid-chas-viyni-v-ukrajini-shcho-vazhlivo-zrobiti-50239281

Podatok na nerukhomistʹ i plata za zemlyu na period voyennoho stanu: yak vyznachyty "pilʹhovu" terytoriyu [Property tax and land fee during martial law: how to determine the "preferential" territory]. Available at: https://buh.ligazakon.net/analitycs/217182_podatok-na-nerukhomst--plata-za-zemlyu-na-perod-vonnogo-stanu-yak-viznachiti-plgovu-teritoryu

Publichnyy zvit DPS Ukrayiny za 2022 rik [Public report of the DPS of Ukraine for 2022]. Available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/657704.html

Переглядів статті: 80
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Русин-Гриник, Р., & Балашов, Г. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ОСОБЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ЗМІН ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-18
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ