СУТНІСТЬ І ВИДИ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Ключові слова: електропередавальні компанії, логістичний потенціал, стратегії управління, енергетичні системи, інновації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню логістичного потенціалу електропередавальних компаній як ключового елементу електроенергетичної системи. Охарактеризовано технічні та інфраструктурні аспекти логістичного потенціалу, включаючи генеруючі установки, підстанції, лінії передачі, лінії розподілу та системи керування та моніторингу. Виділяються ключові фактори, такі як надійність, ефективність та управління ресурсами, що визначають успішність функціонування електропередавальних компаній. Стаття порівнює логістичний потенціал електропередавальних компаній з логістичним потенціалом інших об'єктів, зауважуючи специфічний контекст та соціально-економічне значення електроенергетичної галузі. Визначає, що логістичний потенціал електропередавальних компаній є критичним для забезпечення надійного, стабільного та ефективного електропостачання, використовуючи технології для оптимізації функціонування енергетичних систем. Дослідження акцентує важливість наукових досліджень логістичного потенціалу електропередавальних компаній для покращення надійності, зменшення впливу на навколишнє середовище, впровадження нових технологій та стимулювання інновацій в галузі електроенергетики. Результати дослідження можуть бути використані для розробки стратегій управління та модернізації енергетичної інфраструктури з метою підвищення її сталості та стійкості.

Посилання

Мігай Н. Логістичний потенціал як рушійна сила інноваційного розвитку регіону. Економіка та суспільство. 2022. №36. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-18 .

Чорнописька Н.В., Стасюк К.З. Логістичний потенціал: до питання термінології. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2021. №2 (6). https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25521/nzmened-121-126.pdf

Гуржій Н.М., Оверченко А.І. Оцінка логістичного потенціалу підприємства як основа вибору його логістичної стратегії. Економіка та управління підприємствами. 2016. №13. http://global-national.in.ua/archive/13-2016/50.pdf

Хмарська І., Сігаєва Т., Бачинська О. Оцінки ефективності та якості управління логістичним потенціалом. Економіка та суспільство. 2023. №49. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-19 .

Пудичева Г.О. Логістичні потоки в енергетичному господарстві підприємства. Економіка та підприємництво. 2019. №4 (109). http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/4_2019/22.pdf

Крутогорський Я.В. Перспективи логістики енергопостачання з альтернативних джерел. Ефективна економіка. 2021. №8. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/86.pdf

Дудко В. Б., Шевченко О. М. Енергетичний аспект логістичної системи. Чернігівський науковий часопис. Серія 1. Економіка і управління. 2011. № 1 (1). С. 129–134.

Iakovou E., Karagiannidis A., Vlachos D., Toka A., Malamakis A. Waste biomass-to-energy supply chain management: A critical synthesis. Waste Management. 2010. No. 30 (10), s. 1860–1870.

Мілінчук М. (2015). Логістичні методи підвищення енергоефективності в комунальному та інфраструктурному секторах економіки. ПЛ-НТУ Транскордонний обмін знаннями, Луцький НТУ, Т. 1, с. 56–69. URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/monografiya_tom-1_0.pdf#page=56 .

Амельницька О. В. Розвиток логістичної системи енергопідприємства . Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. 2012. Вип. 41, с. 76–84. https://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/181958

Пудичева Г. О. Прийняття логістичних рішень в енергозабезпеченні підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень. Одеський національний економічний університет. 2021. № 1 (76). С. 176–189.

Tso G. KF, Liu F., Liu K. The influence factor analysis of comprehensive energy consumption in manufacturing enterprises. Procedia Computer Science. 2013. Vol. 17. Pp. 752‒758.

Mihay N. (2022). Lohistychnyy potentsial yak rushiyna syla innovatsiynoho rozvytku rehionu. [Logistics potential as a driving force of innovative development of the region]. Ekonomika ta suspilʹstvo. №36. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-18 [in Ukrainian].

Chornopysʹka N.V., Stasyuk K.Z. (2021). Lohistychnyy potentsial: do pytannya terminolohiyi. [Logistics potential: to the question of terminology]. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya ta problemy rozvytku. №2 (6). https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25521/nzmened-121-126.pdf [in Ukrainian].

Hurzhiy N.M., Overchenko A.I. (2016). Otsinka lohistychnoho potentsialu pidpryyemstva yak osnova vyboru yoho lohistychnoyi stratehiyi. [Assessment of the enterprise's logistics potential as a basis for choosing its logistics strategy]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy. №13. http://global-national.in.ua/archive/13-2016/50.pdf [in Ukrainian].

Khmarsʹka I., Sihayeva T., Bachynsʹka O.(2023). Otsinky efektyvnosti ta yakosti upravlinnya lohistychnym potentsialom. [Evaluations of the effectiveness and quality of logistics potential management]. Ekonomika ta suspilʹstvo. №49. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-19 [in Ukrainian].

Pudycheva H.O. (2019). Lohistychni potoky v enerhetychnomu hospodarstvi pidpryyemstva. [Logistics flows in the enterprise's energy economy]. Ekonomika ta pidpryyemnytstvo. №4 (109). http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/4_2019/22.pdf [in Ukrainian].

Krutohorsʹkyy YA.V. (2021). Perspektyvy lohistyky enerhopostachannya z alʹternatyvnykh dzherel. [Perspectives of logistics of energy supply from alternative sources]. Efektyvna ekonomika. №8. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/86.pdf [in Ukrainian].

Dudko V. B., Shevchenko O. M. (2011). Enerhetychnyy aspekt lohistychnoyi systemy. [Energy aspect of the logistics system]. Chernihivsʹkyy naukovyy chasopys. Seriya 1. Ekonomika i upravlinnya. 2011. № 1 (1). S. 129–134. [in Ukrainian].

Iakovou E., Karagiannidis A., Vlachos D., Toka A., Malamakis A. (2010). Waste biomass-to-energy supply chain management: A critical synthesis. Waste Management. No. 30 (10).1860–1870.

Milinchuk M. (2015). Lohistychni metody pidvyshchennya enerhoefektyvnosti v komunalʹnomu ta infrastrukturnomu sektorakh ekonomiky. [Logistical methods of increasing energy efficiency in the utility and infrastructure sectors of the economy]. PL-NTU Transkordonnyy obmin znannyamy, Lutsʹkyy NTU. T. 1. 56–69. URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/monografiya_tom-1_0.pdf#page=56 [in Ukrainian].

Amelnytska, O. V. (2012). Development of enterprise logistical system [Rozvytok lohistychnoi systemy enerhopidpryiemstva], Naukovi pratsi DonNTU. Seriia: ekonomichna. Vol. 41. 76–84 [in Ukrainian].

Pudycheva H. O. (2021). Pryynyattya lohistychnykh rishenʹ v enerhozabezpechenni pidpryyemstv. [Making logistic decisions in the energy supply of enterprises]. Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ. Odesʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy universytet. № 1 (76). S. 176–189 [in Ukrainian].

Tso G. KF, Liu F., Liu K. (2013). The influence factor analysis of comprehensive energy consumption in manufacturing enterprises. Procedia Computer Science. Vol. 17. Pp. 752‒758.

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Русин-Гриник , Р., Гнатуш, П., & Борсук, О. (2023). СУТНІСТЬ І ВИДИ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНИХ КОМПАНІЙ. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-64
Розділ
ЕКОНОМІКА