ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ТАКТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ Е-БІЗНЕСУ

Ключові слова: тактичне управління, е-бізнес, методи е-маркетингу, комунікаційні канали, адаптивні механізм, ознаки впливу

Анотація

На основі виокремлених ознак доведено, що механізми тактичного управління в е-бізнесі мають складну економіко-управлінську природу, що пов’язано з полівекторністю зв’язків цих механізмів із внутрішнім і зовнішнім середовищами суб’єктів е-бізнесу, перманентною мінливістю ринкової ситуації та зростаючою конкуренцією. Використання аналітичних інструментів, е-маркетингу та продажу, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління виробництвом та логістикою, а також соціальних мереж та інших комунікаційних каналів дозволяє підприємствам ефективніше планувати та реалізовувати свої стратегії в середовищі е-бізнесу. Обґрунтовано, що розробка та застосування адаптивних механізмів дає можливість суб’єктам е-бізнесу бути готовим до змін та оперативно реагувати на них.

Посилання

Березовська Л., Кириченко А. Розвиток електронної комерції в Україні та ЄС. Економіка та суспільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-15

Ігнатенко Р.В. Ecological trends of modern marketing activity. Economics. Finances. Law. 2022. No 2. Р. 25–29. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2022.2.5

Іпполітова І. Перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні в умовах цифровізації економіки. Економіка та суспільство. 2023. № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-18

Краус К.М., Краус Н.М., Манжура О.В. Електронна комерція та Інтернет-торгівля: навчально-методичний посібник. Київ : Аграр Медіа Груп, 2021. 454 с.

Краус Н.М., Краус К.М., Манжура О.В. Інститут довіри в умовах цифровізації економіки: теорія та практика управління. Економічна теорія та історія економічної думки. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. Т. 1, № 71. С. 5–11. URL: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2021/1_71_2021/3.pdf

Макарова М.В. Розвиток систем електронної комерції та електронного бізнесу в умовах невизначеності та ризику. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2016. № 21. С. 34–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/emmses_2016_21_5.

Маслов А.О. Інформаційно-знаннєва економіка : підруч. 2-ге вид., випр. і доповн. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2021. 559 с.

Місюкевич В.І., Трушкіна Н.В., Шкригун Ю.О. Електронна комерція у глобальному цифровому просторі: новітні виклики та напрями. Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації: колективна монографія / за ред. В.В. Лісіци, В.І. Місюкевич, О. М. Михайленко. Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 150–162.

Синявська О.О. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2019. № 9. С. 126–132.

Трушкіна Н.В., Сергєєва О.Р., Шкригун Ю.О. Концептуальні підходи до визначення поняття «електронна комерція». Проблеми економіки. 2020. № 4. C. 231–240.

Фортельний П. Як змінився український e-commerce за місяць війни. Promodo. 2023. URL: https://www.promodo.ua/blog/yak-zminivsya-ukrayinskiy-ecommerce-za misyac-viyni.

Hrynchyshyn Y. The infrastructure of the Internet services market of the future: analysis of the problems of formation. Futurity Economics & Law. 2021. No 1(2). Р. 12–16.

Kirichenko A.V. Development of e-commerce in Ukraine and the EU. Economics and society. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-15.

Prokopenko O. Internet banking market of the future: formation and development. Futurity Economics & Law. 2021. URL: https://doi.org/10.57125/FEL.2021.03.25.4

Pustovit Olena. Opportunities and advantages of electronic commerce in business. Development of management and entrepreneurship methods on transport: Coll. scient. works. 2023. № 2 (83). P. 83–94. DOI 10.31375/2226-1915-2023- 2-83-94

Berezovska L., Kyrychenko A. (2022). Rozvitok electronic commertion vie ukrainian tha YeS [Development of e-commerce in Ukraine and the EU]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-15 [in Ukrainian].

Ihnatenko R. (2022) Ecological trends of modern marketing activity. Economics. Finances. Law. No 2. Р. 25–29. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/359249758_Ecological_trends_of_modern_marketing_activity.

Ippolitova I. (2023). Perspektyvy rozvytku elektronnoyi torhivli v Ukrayini v umovakh tsyfrovizatsiyi ekonomiky [Prospects for the development of e-commerce in Ukraine in the conditions of digitalization of the economy]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-18 [in Ukrainian].

Kraus K.M., Kraus N.M., Manzhura O.V. (2021). Elektronna komertsiya ta Internet-torhivlya: navchalʹno-metodychnyy posibnyk [Electronic commerce and Internet trade: educational and methodological guide]. Kyiv: Agrar Media Group, 454 р. [in Ukrainian].

Kraus K.M., Kraus N.M., Manzhura O.V. (2021). Instytut doviry v umovakh tsyfrovizatsiyi ekonomiky: teoriya ta praktyka upravlinnya [Institute of trust in the conditions of digitalization of the economy: theory and practice of management]. Ekonomichna teoriya ta istoriya ekonomichnoyi dumky. Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya – Economic theory and history of economic thought. Scientific view: economics and management, 71. P. 5–11. Retrieved from: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2021/1_71_2021/3.pdf [in Ukrainian].

Makarova M.V. (2016). Rozvytok system elektronnoyi komertsiyi ta elektronnoho biznesu v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku. [Development of e-commerce and e-business systems in conditions of ncertainty and risk]. Ekonomiko-matematychne modelyuvannya sotsialʹno-ekonomichnykh system – Economic and mathematical modeling of socio-economic systems. No. 21. P. 34–68. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/emmses_2016_21_5 [in Ukrainian].

Maslov A. O. (2021). Informatsiyno-znannyeva ekonomika: pidruch. 2-he vyd., vypr. i dopovn. [Information and knowledge economy: textbook. 2nd ed., ed. and additional]. Kyiv: VOC «Kyiv University». 559 р. [in Ukrainian].

V.I. Misyukevich, N.V. Trushkina, Y.O. Shkrygun (2020). Elektronna komertsiya u hlobalʹnomu tsyfrovomu prostori: novitni vyklyky ta napryamy. Formuvannya systemy vnutrishnʹoyi torhivli Ukrayiny: teoriya, praktyka, innovatsiyi: kolektyvna monohrafiya [E-commerce in the global digital space: new challenges and directions. Formation of the internal trade system of Ukraine: theory, practice, innovations: a collective monograph]. Poltava: PUET. P. 150–162 [in Ukrainian].

Sinyavska O.O. (2019). Elektronna torhivlya v Ukrayini: tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku [E-commerce in Ukraine: trends and prospects for development =]. Visnyk KHNU imeni V. N. Karazina – Herald of V. N. Karazin KhNU. No. 9. P. 126–132 [in Ukrainian].

Trushkina N.V., Sergeyeva O.R., Shkryhun Y.O. (2020). Kontseptualʹni pidkhody do vyznachennya ponyattya «elektronna komertsiya» [Conceptual approaches to defining the concept of "electronic commerce"]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy. No. 4. P. 231–240 [in Ukrainian].

Fortelny P. (2023). Yak zminyvsya ukrayinsʹkyy e-commerce za misyatsʹ viyny [How Ukrainian e-commerce has changed during the month of war]. Retrieved from: https://www.promodo.ua/blog/yak-zminivsya-ukrayinskiy-ecommerce-za misyac-viyni [in Ukrainian].

Hrynchyshyn Y. (2021). The infrastructure of the Internet services market of the future: analysis of the problems of formation. Futurity Economics & Law. No 1(2). Р. 12–16.

Kirichenko A.V. (2022). Development of e-commerce in Ukraine and the EU. Economics and society. No. 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-15

Prokopenko O. (2021). Internet banking market of the future: formation and development. Futurity Economics & Law. DOI: https://doi.org/10.57125/FEL.2021.03.25.4

Pustovit Olena (2023). Opportunities and advantages of electronic commerce in business. Development of management and entrepreneurship methods on transport: Coll. scient. works. No. 2 (83). P. 83–94. DOI: 10.31375/2226-1915-2023-2-83-94

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Фарат, О., & Ковальчук, Ю. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ТАКТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ Е-БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-31
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ