ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Ключові слова: малий та середній бізнес, соціальне підприємництво, проблеми розвитку, прибуток, економічне зростання, розвиток

Анотація

У статті охарактеризовано роль соціального підприємництва в Україні та світі як ефективного інструменту вирішення соціальних проблем як для громадянського суспільства, так і для малого та середнього бізнесу. Побудовано портрет соціального підприємця як людини, яка інтегрує виконання соціальної місії та бажання отримати прибуток від комерційної діяльності. Визначено сучасні проблеми соціального підприємництва в Україні. Охарактеризовано законодавство у сфері соціального підприємництва. Наведено приклади успішних соціальних підприємств, які змоги втримати свої позиції на ринку під час пандемії. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо успішного розвитку соціального підприємництва та подолання наслідків спричинених COVID-19.

Посилання

Каменко Іван. Соціальне підприємництво як відповідь суспільства на соціальні потреби. URL: https://biz.ligazakon.net/interview/205014_sotsalne-pdprimnitstvo-yak-vdpovd-susplstva-na-sotsaln-potrebi (дата звернення: 20.09.2021).

Корнецький Артем. Соціальне підприємництво: Ефективний інструмент подолання соціальних викликів в Україні? https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/sotsial-ne-pidpryiemnytstvo-efektyvnyy-instrument-podolannia-sotsial-nykh-vyklykiv-v-ukraini(дата звернення: 20.09.2021).

Мельник Михайло. Соціальне підприємництво та COVID-19: як подолати кризу? URL: https://www.prostir.ua/?library=sotsialne-pidpryjemnytstvo-ta-covid-19-yak-podolaty-kryzu (дата звернення: 20.09.2021).

Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник. Київ : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с.

Труднощі та перспективи соціального підприємництва – очима самих підприємців. URL: https://euprostir.org.ua/stories/133500 (дата звернення: 24.09.2021).

Удодова В.І., Шаповал В.І. Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємництва. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2013. № 1042. С. 105–108.

Kamenko Ivan. Sotsialʹne pidpryyemnytstvo yak vidpovidʹ suspilʹstva na sotsialʹni potreby [Social entrepreneurship as a response of society to social needs]. Retrieved from: http:// biz.ligazakon.net/interview/205014_sotsalne-pdprimnitstvo-yak-vdpovd-susplstva-na-sotsaln-potrebi (accessed 20 September 2021).

Kornetsʹkyy Artem. Sotsialʹne pidpryyemnytstvo: Efektyvnyy instrument podolannya sotsialʹnykh vyklykiv v Ukrayini? [Social Entrepreneurship: An Effective Tool for Overcoming Social Challenges in Ukraine?]. Retrieved from: https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/sotsialne-pidpryiemnytstvo-efektyvnyy-instrument-podolannia-sotsial-nykh-vyklykiv-v-ukraini (accessed 20 September 2021).

Melʹnyk Mykhaylo. Sotsialʹne pidpryyemnytstvo ta COVID-19: yak podolaty kryzu? [Social Entrepreneurship and COVID-19: how to overcome the crisis]. Retrieved from: http://www.prostir.ua/?library=sotsialne-pidpryjemnytstvo-ta-covid-19-yak-podolaty-kryzu (accessed 20 September 2021).

Svynchuk A.A., Kornetsʹkyy A.O., Honcharova M.A., Nazaruk V.YA., Husak N.YE., Tumanova A.A. (2017). Sotsialʹne pidpryyemnytstvo: vid ideyi do suspilʹnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]. Kyiv: VNA ENTERPRISE LLC.

Trudnoshchi ta perspektyvy sotsialʹnoho pidpryyemnytstva – ochyma samykh pidpryyemtsiv [Difficulties and prospects of social entrepreneurship – through the eyes of entrepreneurs themselves]. Retrieved from: https://euprostir.org.ua/stories/133500 (accessed 24 September 2021).

Udodova V.I., Shapoval V.I. (2013). Doslidzhennya dosvidu funktsionuvannya natsionalʹnykh modeley sotsialʹnoho pidpryyemnytstva. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V.N. Karazina, 1042, 105–108.

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Фарат, О., Косовська, В., & Кедебец, К. (2021). ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-64
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ