ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ТРАНСФЕРНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

  • Олександра Фарат Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-2192-4136
  • Віра Косовська Національний університет «Львівська політехніка», ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0001-6627-1856
  • Іванна Козак Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-0124-3832
Ключові слова: трансферна ціна, контрольовані операції, вартісні критерії контрольованих операцій, пов’язані особи, регулювання трансферного ціноутворення, трирівнева система звітності

Анотація

У статті розглянуто зміни у законодавчому регулюванні трансфертного ціноутворення. Проведено аналіз кількісних і вартісних показників подання звітів про контрольовані операції, структури контрольованих операцій за предметом операцій та декларування контрольованих операцій в розрізі регіонів України. Вивчено законодавчу базу з питань трансфертного ціноутворення та систематизовано основні критерії визнання операцій контрольованими. Наведено трирівневу модель документації з трансферного ціноутворення, яка призначена для зменшення кількості суперечок та спрощення врегулювання спорів між податковими органами та платниками податків у сфері трансфертного ціноутворення. Розглянуто види штрафних санкції та їх вартісні обсяги за порушення у сфері трансферного ціноутворення.

Посилання

Результати роботи ДПС у напрямку трансфертного ціноутворення. Державна податкова служба України: офіц. сайт. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/prezentatsiyni-materiali/633174.html (дата звернення: 30.10.2022).

Андрусь О. І. Трансфертне ціноутворення в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2018. Вип. 22. С. 6–13.

Онищенко О. В., Хоменко Л. М., Авраменко О. І. Еволюція трансфертного ціноутворення в України: податковий аспект. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 615–620.

Карлова І. О., Вербицька А. І. Трансфертне ціноутворення: економічний зміст та особливості проведення автоматизованого обліку на вітчизняних підприємствах. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 56. С. 125–132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2020_56_20

Король С. Я., Уманців Г. В., Шушакова І. К. Розвиток трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 87–100. DOI: https://doi.org/10.31359/2411 5584 2021 45 2 87

Кузьміна К., 2021. Зміни у правилах трансферного ціноутворення. URL: https://lcf.ua/news/zmini-u-podatkovomu-zakonodavstvi-u-2020-rotsi/ (дата звернення: 16.09.2022)

Закон України №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженості у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text (дата звернення: 14.09.2022)

Котенко А. М., Мішин М. О., Брояков С. В. та ін. Трансфертне ціноутворення: сучасний стан та проблеми правозастосування : монографія / за ред. А. М. Котенка ; Нац. акад. прав. наук України ; НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. Харків : Право, 2021. 162 с.

State Tax Service of Ukraine (2022) Rezultaty roboty DPS u napriamku kontroliu za transfertnym tsinoutvorenniam [The results of the State Tax Service in the direction of control over transfer pricing]. Available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/prezentatsiyni-materiali/633174.html/ (in Ukrainian)

Andrus O. I. (2018) Transfertne tsinoutvorennia v Ukraini: problemy i perspektyvy rozvytku [Transfer pricing in Ukraine: problems and prospects]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo – Modern problems of economy and entrepreneurship, vol. 22, pp. 6–13. (in Ukrainian)

Onyshchenko O. V., Khomenko L. M., Avramenko O. I. (2018) Evoliutsiia transfertnoho tsinoutvorennia v Ukrainy: podatkovyi aspect [Evolution of transfer pricing in Ukraine: tax aspect]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, vol. 21, pp. 615–620. (in Ukrainian)

Karlova I. O., Verbytska A. I. (2020) Transfertne tsinoutvorennia: ekonomichnyi zmist ta osoblyvosti provedennia avtomatyzovanoho obliku na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Transfer pricing: economic content and features of automated acconting at domestic enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, vol. 56, pp. 125–132. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2020_56_20 (in Ukrainian)

Korol S. Ia., Umantsiv H. V., Shushakova I. K. (2021) Rozvytok transfertnoho tsinoutvorennia v umovakh hlobalizatsii [The development of transfer pricing in the conditions of globalization]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic theory and law, vol. 2 (45), pp. 87–100. DOI: https://doi.org/10.31359/2411 5584 2021 45 2 87 (in Ukrainian)

Kuzmina K. (2021) Zminy u pravylakh transfernoho tsinoutvorennia [Changes in the rules of transfer pricing]. Available at: https://lcf.ua/news/zmini-u-podatkovomu-zakonodavstvi-u-2020-rotsi/ (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 №466-IX (2022). [Tax Code of Ukraine. Law of Ukraine dated January 16, 2020]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text (in Ukrainian)

Kotenko A. M., Mishyn M. O., Broiakov S. V. et al. (2021) Transfertne tsinoutvorennia: suchasnyi stan ta problemy pravozastosuvannia [Transfer pricing: current state and problems of law enforcement]. Kharkiv: Pravo. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Фарат, О., Косовська, В., & Козак, І. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ТРАНСФЕРНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-77
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають