ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ

  • Оксана Шайда Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-1666-0436
  • Віра Косовська Національний університет «Львівська політехніка», ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0001-6627-1856
  • Софія Шайда Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-0703-3211
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, зовнішньоекономічні зв’язки, сальдо зовнішньої торгівлі

Анотація

У статті розглянуто особливості зовнішньоторговельної співпраці України та Німеччини. Охарактеризовано динаміку розвитку основних галузей економіки Німеччини. Проаналізовано динаміку зовнішньоторговельних операцій між Україною та Німеччиною. Виявлено тенденції експорту та імпорту послуг. Проведено дослідження товарної структури українсько-німецької зовнішньої торгівлі товарами. Проаналізовано вплив війни з Росією на розвиток зовнішньоторговельних відносин України. Окреслено перспективні напрями для подальшої співпраці України та Німеччини після завершення воєнних дій.

Посилання

Богородицька Г.Є., Петренко І.В., Дядюра А.В. Зовнішньоторговельні відносини України та Німеччини на сучасному етапі. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 67. С. 9–13. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/67_2022/4.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

Геєць В. Про оцінку економічних втрат України внаслідок збройної агресії РФ (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 березня 2022 р.). Вісник Національної академії наук України. 2022. № 5. С. 30–38. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/185175/08-Heyets.pdf?sequence=1

Короленко Н.В., Ларіна Т.І. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної кризи covid-19. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 59–65. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.1.59

Мазаракі А., Мельник Т. Світове господарство: виклики російсько-української війни. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (Вісник Київського національного торговельно-економічного університету). 2022. 143(3). С. 4–35. DOI: https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(143)01

Макогон Ю.В., Жарнікова А.І. Міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації та військовополітичного протистояння на сході країни. Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2017. № 14. С. 100–105.

Романченко В.О., Ілясова Ю.В. Проблемні аспекти, що впливають на обсяги двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною. Культура народов Причерноморья. 2011. № 201. С. 166–168. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65213/60-Romanchenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 17.10.2022).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 3.11.2022).

Офіційний сайт Державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту». URL: https://business.diia.gov.ua/eepo (дата звернення: 21.11.2022).

Офіційний сайт Німецько-Української промислово-торговельної палати. URL: https://ukraine.ahk.de/ua/ueber-uns (дата звернення: 2.11.2022).

Офіційний сайт Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина. URL: https://germany.mfa.gov.ua/ (дата звернення: 12.11.2022).

Офіційний сайт Посольства Федеративної Республіки Німеччина. URL: https://kiew.diplo.de/ua-uk (дата звернення: 15.11.2022).

Попович О.М., Макогон Ю.В. Економічне співробітництво України та Німеччини: інвестиційні відносини. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2012. № 9. С. 109–114. URL: https://economy.kpi.ua/uk/node/348 (дата звернення: 4.11.2022).

Ус І., Гавриленко Н. Вплив війни на зовнішню торгівлю України (за підсумками першого півріччя 2022 р.). URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-08/_us-gavrilenko-tablici_merged_0.pdf (дата звернення: 23.10.2022).

Як збільшити та диверсифікувати український експорт до Німеччини? URL: https://kse.ua/ua/kse-research/yak-zbilshiti-ta-diversifikuvati-ukrayinskiy-eksport-do-nimechchini/ (дата звернення: 15.10.2022).

Bohorodytska H.Ie., Petrenko I.V., Diadiura A.V. (2022). Zovnishnotorhovelni vidnosyny Ukrainy ta Nimechchyny na suchasnomu etapi. [Foreign trade relations between Ukraine and Germany at the current stage]. Infrastruktura rynku. – Market infrastructure, 67, 9–13. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/67_2022/4.pdf [in Ukrainian]

Heiets V. (2022). Pro otsinku ekonomichnykh vtrat Ukrainy vnaslidok zbroinoi ahresii RF (stenohrama dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 30 bereznia 2022 r.). [On the assessment of Ukraine's economic losses as a result of the armed aggression of the Russian Federation (transcript of the report at the meeting of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine on March 30, 2022)]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 5, 30–38. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/185175/08-Heyets.pdf?sequence=1 [in Ukrainian]

Korolenko N.V., Larina T.I. (2021). Tendentsii rozvytku zovnishnoi torhivli Ukrainy v umovakh hlobalnoi kryzy covid-19. [Trends in the development of Ukraine's foreign trade in the conditions of the global covid-19 crisis]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 1, 59–65. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.1.59 [in Ukrainian]

Mazaraki A., Melnyk T. (2022). Svitove hospodarstvo: vyklyky rosiisko-ukrainskoi viiny. [The world economy: the challenges of the Russian-Ukrainian war]. SCIENTIA·FRUCTUOSA (Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu) – SCIENTIA·FRUCTUOSA (Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics), 143(3), 4–35. DOI: https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(143)01 [in Ukrainian]

Makohon Yu.V., Zharnikova A.I. (2017). Mizhnarodna torhovelna polityka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii ta viiskovopolitychnoho protystoiannia na skhodi krainy. [International trade policy of Ukraine in the conditions of globalization and military-political confrontation in the east of the country]. Ekonomichnyi visnyk NTUU "KPI" – Economic bulletin of NTUU "KPI", 14, 100–105. [in Ukrainian]

Romanchenko V.O., Iliasova Yu.V. (2011) Problemni aspekty, shcho vplyvaiut na obsiahy dvostoronnoi torhivli mizh Ukrainoiu ta Nimechchynoiu. [Problematic aspects affecting the volume of bilateral trade between Ukraine and Germany]. Kultura narodov Prychernomoria – Culture of the peoples of the Black Sea region, 201, 166–168. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65213/60-Romanchenko.pdf?sequence=1 [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi ustanovy «Ofis z rozvytku pidpryiemnytstva ta eksportu» [The official website of the State Institution "Office for the Development of Entrepreneurship and Export"]. Retrieved from: https://business.diia.gov.ua/eepo

Ofitsiinyi sait Nimetsko-Ukrainskoi promyslovo-torhovelnoi palaty [Official website of the German-Ukrainian Chamber of Commerce and Industry]. Retrieved from: https://ukraine.ahk.de/ua/ueber-uns

Ofitsiinyi sait Posolstva Ukrainy u Federatyvnii Respublitsi Nimechchyna [Official website of the Embassy of Ukraine in the Federal Republic of Germany]. Retrieved from: https://germany.mfa.gov.ua/

Ofitsiinyi sait Posolstva Federatyvnoi Respubliky Nimechchyna [Official website of the Embassy of the Federal Republic of Germany]. Retrieved from: https://kiew.diplo.de/ua-uk

Popovych O.M., Makohon Yu.V. (2012) Ekonomichne spivrobitnytstvo Ukrainy ta Nimechchyny: investytsiini vidnosyny [Economic cooperation of Ukraine and Germany: investment relations]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI»: zbirnyk naukovykh prats – Economic bulletin of NTUU "KPI": a collection of scientific papers, 9, 109–114. Retrieved from: https://economy.kpi.ua/uk/node/348 [in Ukrainian]

Us I., Havrylenko N. (2022) Vplyv viiny na zovnishniu torhivliu Ukrainy (za pidsumkamy pershoho pivrichchia 2022 r.) [The impact of the war on foreign trade of Ukraine (according to the results of the first half of 2022)]. Retrieved from: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-08/_us-gavrilenko-tablici_merged_0.pdf [in Ukrainian]

Iak zbilshyty ta dyversyfikuvaty ukrainskyi eksport do Nimechchyny? [How to increase and diversify Ukrainian exports to Germany?]. Retrieved from: https://kse.ua/ua/kse-research/yak-zbilshiti-ta-diversifikuvati-ukrayinskiy-eksport-do-nimechchini/

Переглядів статті: 339
Завантажень PDF: 316
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Шайда, О., Косовська, В., & Шайда, С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-70
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ