СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ

Ключові слова: міжнародний рух капіталу, інвестиції, прямі іноземні інвестиції, світова економіка, експорт та імпорт, міжнародний ринок капіталу

Анотація

Дана стаття аналізує сучасні географічні особливості руху прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у світі та специфіку участі окремих країн у світових інвестиційних процесах. Проаналізовано нові тенденції у географії руху капіталу та зміни в секторальному розподілі ПІІ в країнах різного типу. Результати цього аналізу дозволяють зрозуміти вплив цих процесів на світову економіку і спрогнозувати подальший рівень розподілу міжнародних фінансових інвестицій у майбутньому. Такий прогноз може бути корисним для розвитку стратегій інвестиційної політики національних та міжнародних рівнів, а також для розробки економічних стратегій країн з метою максимізації користі від міжнародних інвестицій та забезпечення стійкого економічного розвитку. У цій статті досліджується тенденції та динаміка руху прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у глобальній економіці, які є важливою матеріальною основою для інноваційних процесів. Результати дослідження дозволяють визначити та систематизувати основні тренди, які формують нову якість транскордонних ПІІ в посткризових умовах.

Посилання

Бондар Є. М. Теоретичні погляди на міжнародний рух позикового капіталу у відтворювальному процесі. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. №1. 101–107 с.

Гаврилюк, І. (2023). Динаміка та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в Україні. Економіка та суспільство, (47). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-33

Лаба І. З. Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу в малих відкритих економіках: дис. канд. ек. Львівський нац. ун-т. ім. Івана Франка. Львів. 2019. 232 с.

Міжнародний рух капіталу: тенденції та перспективи (linkedin.com). Режим доступу : https://www.linkedin.com/pulse/

Національний інститут регіональних досліджень. Режим доступу : niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/perspektyvy-svitovoyi-ekonomiky-v-2023-2024-roka

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.imf.org

Офіційний сайт Світового банку (The World Bank). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://data.worldbank.org/indicator/ BX.KLT.DINV. CD.WD

Семенов А. Міжнародний рух прямих інвестицій. Економіка України. 2015. №2. 67–79 с.

Хомутенко Л.І. Особливості розвитку міжнародного руху капіталу на сучасному етапі. Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. №113. 5–14 с

Філіпенко А.С., Будкін, В.С., Рогач О.І. Світова економіка: підручник. К.: 2007. 582 с.

International Capital Movements: Meaning and Effects | Economics [Електронний ресурс]. Режим доступу: www. economicsdiscussion.net /intern ational-capitalmovements/i nternationalcapital-movements-meaning-and-effects economics/30579.

OECD International Direct Investment Statistics. Режим доступу: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-international-direct-investment-statistics-2022_deedc307-en

Bondar E. M. (2017). Teoretychni pohlyady na mizhnarodnyy rukh pozykovoho kapitalu u vidtvoryuvalʹnomu protsesi. [Theoretical views on the international movement of loan capital in the reproduction process]. Teoretychni ta praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualʹnoyi vlasnosti. vol.1. pp.101–107. [in Ukrainian].

Havrylyuk I. (2023). Dynamika ta tendentsiyi rozvytku mizhnarodnoyi torhivli v Ukrayini. [Dynamics and trends in the development of international trade in Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo, (47). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-33. [in Ukrainian].

Laba I. Z. (2019). Derzhavne rehulyuvannya mizhnarodnoho peremishchennya kapitalu v malykh vidkrytykh ekonomikakh: dys. kand. ek. [State regulation of international capital movement in small open economies: dissertation]. Lʹvivsʹkyy nats. un-t. im. Ivana Franka. Lʹviv. 232 p. [in Ukrainian].

International movement of capital: trends and prospects (linkedin.com). (2024). Access mode: https://www.linkedin.com/pulse/ [in Ukrainian].

National Institute of Regional Studies. (2024). Access mode: niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/perspektyvy-svitovoyi-ekonomiky-v-2023-2024-roka. [in Ukrainian].

Official website of the International Monetary Fund [Electronic resource]. (2023). Access mode: http://www.imf.org [in Ukrainian].

Official website of the World Bank (The World Bank). (2023). [Electronic resource]. Access mode: https://data.worldbank.org/indicator/ BX.KLT.DINV. CD.WD

Semenov A. (2015). Mizhnarodnyy rukh pryamykh investytsiy. [International direct investment movement]. Ekonomika Ukrayiny. vol.2. pp.67–79. [in Ukrainian].

Khomutenko L.I. (2016). Osoblyvosti rozvytku mizhnarodnoho rukhu kapitalu na suchasnomu etapi. [Features of the development of international capital movement at the current stage]. Ekonomichnyy prostir: Zbirnyk naukovykh prats. Dnipropetrovsʹk: PDABA. vol.113. pp.5–14 [in Ukrainian].

Filipenko A.S., Budkin, V.S., Rohach O.I. (2007). Svitova ekonomika: pidruchnyk. [World economy: a textbook]. K. 582 p. [in Ukrainian].

International Capital Movements: Meaning and Effects | Economics [Electronic resource]. Access mode: www. economicsdiscussion.net /intern ational-capital movements/i nternationalcapital-movements-meaning-and-effects economics/30579.

OECD International Direct Investment Statistics. Access mode: https://www.oecd -ilibrary. org/finance-and-investment/oecd-international-direct-investment-statistics-2022_deedc307-en

Переглядів статті: 13
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Гаврилюк, І. (2024). СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-35
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають