РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ У СВІТОВОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Ключові слова: внутрішній та зовнішній ринки, міжнародний маркетинг, підприємство, маркетингова стратегія, глобальне підприємництво

Анотація

Сьогодні зміцнення та налагодження відносин між країнами в усьому світі стає все більш важливим, а міцна взаємодія між ними сприяє розвитку всієї економіки. Потреба компаній у використанні міжнародного маркетингу визначається збільшенням відкритості країн до зовнішніх ринків і необхідністю покращення відносин компаній з цими ринками. Чітко вказано роль і значення міжнародної торгівлі, яка є першочерговим у формуванні зовнішньоекономічних відносин між країнами. Проаналізовано визначення концепції внутрішнього маркетингу як основу для уточнення концепції міжнародного маркетингу. У статті досліджено сутнісні характеристики поняття корпоративної «маркетингової стратегії». Проаналізовано особливості формування корпоративної маркетингової стратегії. Досліджено, що структура маркетингового плану складається з елементів, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Описано основні етапи розробки маркетингової стратегії. . Обґрунтовано сутність та значення маркетингової політики із сторони запровадження управлінських технологій в умовах посилення ресурсних вимог та невизначеності ринкового середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Було доведено, що глобальний маркетинговий успіх компанії демонструється через репутацію бренду її продукції; підкреслюється важливість вивчення національної культури країни, в якій компанія має намір впроваджувати свою продукцію у світовий бізнес.

Посилання

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - Київ: Лібра, 2002. 712 с.

Гаврилюк І.І. Тренди інтернет-маркетингу як ефективний інструмент підприємства. І Міжнародна науково-практична конференція «SCINTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD» 4.11.2022 р. Торонто, Канада. 2022р. с.772¬779.

Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. 246 с.

Федорович Р.В. Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: монографія. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. 411 с.

Розробка маркетингової стратегії компанії. Бренд-дизайн KOLO…

URL: koloro.ua/ua/razrabotka-marketingovoj-strategii.html (дата звернення 15.09.2023)

Супрун С. Д. Етапи формування міжнародної маркетингової стратегії підприємств. Вінницький торговельно-економічний інститут «Young Scientist» № 8 (35), 2016. URL: http:// molodyvcheny.in.ua/ files / journal/2016/8/10.pd (дата звернення 22.09.2023)

Череп А. В. Розвиток сучасного маркетингу та вимоги до нього. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 1. С. 202¬205.

Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: монографія. К.: КНЕУ, 2004. 400 с

Douglas S. P., Y. Wind. The myth of globalization. Columbia Journal of World Business. 1987, Winter p.19- 29.

Chandler, A. D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. MIT Press: Cambridge, MA, 1962. 463 p

Smart marketing and marketing // Global Marketing: Contemporary Theory, Practice and Cases. URL: https:// www. academia.edu /258 84 63/ Global_Marketing_Contemporary Theory Practice and Cases (дата звернення 23.09.2023)

Tien N. H., Phu P. P., & Chi D. T. Ph (n.d). The role of international marketing in international business strategy. URL: https:// www.academia.edu/ 2588463/ Global Marketing Contemporary Theory Practice and Cases

Harkavenko, S.S. (2002), Marketynh [Marketing], Libra, Kyiv, Ukraine, P. 712. (in Ukrainian)

Havryliuk I.I. (2022). Trendy internet-marketynhu yak efektyvnyi instrument pidpryiemstva. [Internet marketing trends as an effective tool of the enterprise]. I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «SCINTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD». 4.11.2022 r. Toronto, Kanada. pp.772-779.

Pavlenko, A. F. and Voichak, A. V. (2003), Marketynh [Marketing], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 246. (in Ukrainian)

Fedorovych R. V. (2015) Rozvytok marketyngu v umovax globalizaciyi: suchasni tende-nciyi ta perspektyvy: monografiya [Promotion of marketing in the minds of globalization: current trends and prospects: monograph] Ternopil`: TNTU im. I. Pulyuya. P. 411. (in Ukrainian).

Rozrobka marketynhovoyi stratehiyi kompaniyi. Brend-dyzayn KOLO… [Development of the company's marketing strategy. Brand design of KOLO..] Available at: koloro.ua/ua/razrabotka-marketingovoj-strategii.html (accessed

September 15, 2023)

Suprun S. D., & Stratijchuk V. M. (2016) Etapy formuvannya mizhnarodnoyi marketyngovoyi strategiyi pidpr`yemstv [At the same time the formulation of the international marketing strategy of enterprises] «Young Scientist» -Vinnytsia Trade and Economic Institute "Young Scientist" august, № 8 (35) (in Ukrainian)

Cherep, A. V. (2009) Rozvytok suchasnoho marketynhu ta vymohy do nʹoho [Development of modern marketing and requirements for it]. Visnyk of Khmelnytsky National University - Bulletin of Khmelnytsky National University, vol. 1, pp. 202-205. (in Ukrainian).

Cygankova T. M. (2004). Mizhnarodnyj marketyng: teoretychni modeli ta biznes-texnologiyi: monografiya.[ International marketing: theoretical models and business technologies: monograph]. K.: KNEU, 400 p. (in Ukrainian).

Douglas S. P., & Wind Y. (1987) The myth of globalization Columbia Journal of World Business Winter p.19–29. (in England).

Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. MIT Press: Cambridge, MA. 463 p. (in England).

Smart marketing and marketing // Global Marketing: Contemporary Theory, Practice and Cases. Avaliable at: https://www.academia.edu /2588463/Global_ Marketing_Contemporary_ Theory _Practice_and_Cases (accessed September 23, 2023)

Tien N. H., Phu P. P., & Chi D. T. Ph (n.d) The role of international marketing in international business strategy. Avaliable at: https:// www. academia.edu/ 2588463/ Global_Marketing_Contemporary _Theory _Practice _and_Cases (in England).

Переглядів статті: 80
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Гаврилюк, І. (2023). РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ У СВІТОВОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-83
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають