РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Ключові слова: міжнародні економічні відносини, світова торгівля, світовий товарообіг, імпорт та експорт, чинники розвитку світової торгівлі

Анотація

На сьогоднішній час важливого значення набуває посилення та налагодження зв’язків між країнами світу, а їх міцна взаємодія сприяє розвитку економіки в цілому. У статті показано ряд проблем у зовнішньоторговельній діяльності України, які можуть негативно відбитись на стані зовнішньоторговельної діяльності та безпеки держави. Зазначено роль і значення міжнародної торгівлі, яка є пріоритетною при генеруванні зовнішньоекономічних зв’язків між державами. Визначено фактори розвитку товарообігу, основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі, структуру аналізу та визначення проблем зовнішньої торгівлі в Україні. Визначено сучасні тенденції в міжнародній торгівлі та товарну структуру експорту та імпорту Акцентовано увагу щодо питань необхідності створення сприятливих умов для результативного провадження міжнародної торгівлі для використання її як прогресу економічного розвитку та посилення економічного стану держави. Деталізовано темпи зростання (зниження) експорту та імпорту товарів за 2021 –2022 роки. Розкрито основні шляхи подолання проблем зовнішньої торгівлі України та перспективи розвитку у світлі світових тенденцій. Шляхи зміцнення української економіки повинні бути направлені на стимулювання розвитку переробних галузей, підтримку експорту. На основі даних досліджень запропоновано ряд певних способів покращень розвитку міжнародної торгівлі в Україні.

Посилання

Давиденко Г. Й. (2020). Теоретичний аспект впливу стандартів на міжнародну торгівлю. Інноваційна економіка. 9-10, 5-10. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/327

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2021 році, 2022. Державна служба статистики України [online]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Єріна І. В. (2012). Міжнародна торгівля послугами: тенденції розвитку і структура українського ринку. Статистика та економіка, аналіз, 4, 39–44. URL: http://194.44.12.92:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1082/39-44_4%272012%2859%29_I.Erina.pdf?sequence=1

Коломацька С. П. (2004). Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Київ : Професіонал.

Козик В. В. (2003). Міжнародні економічні відносини. Київ : Знання-Прес.

Кизима М. О., & Матюшенкo І. Ю. (2014). Оцінка наслідків членства України у світовій організації торгівлі. (Монографія). Харків : ВД «ІНЖЕК».

Мазаракі А. А, Мельник Т. М. (2011). Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України. Держава та економіка, 2, 5–14. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2011/02/1.pdf

Мазаракі А. А., Мельник Т. М., & Іксарова Н.О. (2016). Зовнішня торгівля України: ХХІ століття. (Монографія). Київ : Професіонал.

Тарасенко А. (2020). Україна не готова до деглобалізації торгівлі. URL: https://gmk.center/ua/opinion/ukraina-ne-gotova-do-deglobaliz acii-torgivli

Хаустова В. Є., Григорова-Беренда Л. І. (2013). Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України. (Монографія). Харків : ВД «ІНЖЕК».

Чернега О. Б., Кожухова Т. В. (2015). Міжнародна торгівля як джерело та чинник сталого розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету, 12(3), 32–38. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/115.

Щербина С. В. (2020). Торговельна політика: конспект лекцій для слухачів спеціальності «Державне управління». Київ : НАДУ.

The collapse of the Trans-Pacific Partnership – The Economist. (2016) URL: https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/11/economist-explains-14

Davydenko G.Y. (2020). Teoretychnyy aspekt vplyvu standartiv na mizhnarodnu torhivlyu [The theoretical aspect of the impact of standards on international trade]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy. 9-10, 5-10. Available at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/327 [in Ukrainian]

Dynamika zovnishnʹoyi torhivli posluhamy za vydamy u 2021 rotsi, 2022 rotsi [Dynamics of foreign trade in services by types in 2021, 2022]. State Statistics Service of Ukraine [online]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Yerina I. V. (2012). International trade in services: development trends and structure of the Ukrainian market. Statystyka ta ekonomika, analiz – Statistics and Economics, Analysis, 4, 39–44. Available at: http://194.44.12.92:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1082/39-44_4%272012%2859%29_I.Erina.pdf?sequence=1 [in Ukrainian]

Kolomatska S. P. (2004). Zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ v Ukrayini: pravove rehulyuvannya ta harantiyi zdiysnennya. [Foreign economic activity in Ukraine: legal regulation and guarantees of implementation]. Kyiv: Professional. [in Ukrainian]

Kozik V. V. (2003). Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [International Economic Relations]. Kyiv: Knowledge-Press. [in Ukrainian]

Kyzima M. O., & Matyushenko I. Yu. (2014). Otsinka naslidkiv chlenstva Ukrayiny u Svitoviy orhanizatsiyi torhivli [Assessment of the consequences of Ukraine's membership in the World Trade Organization]. Kharkiv: VD "INZHEK". [in Ukrainian]

Mazaraki A. A, Melnyk T. M. (2011). Suchasni tendentsiyi ta faktory rozvytku zovnishnʹoyi torhivli Ukrayiny [Modern trends and factors of development of foreign trade of Ukraine]. Derzhava ta ekonomika – State and Economy, 2, 5–14. Available at: http://visnik.knute.edu.ua/files/2011/02/1.pdf [in Ukrainian]

Mazaraki A. A., Melnyk T. M., & Iksarova N.O. (2016). Zovnishnya torhivlya Ukrayiny: XXI st. [Foreign trade of Ukraine: 21st century]. Kyiv: Professional. [in Ukrainian]

Tarasenko A. (2020). Ukrayina ne hotova do dehlobalizatsiyi torhivli [Ukraine is not ready for deglobalization of trade]. Available at: https://gmk.center/ua/opinion/ukraina-ne-gotova-do-deglobalizacii-torgivli [in Ukrainian]

Haustova V. E., Hryhorova-Berenda L. I. (2013). Otsinka ta diahnostyka zovnishnʹoekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Assessment and diagnosis of foreign economic security of Ukraine]. Kharkiv: VD "INZHEK". [in Ukrainian]

Chernega O. B., Kozhukhova T. V. (2015). Mizhnarodna torhivlya yak dzherelo ta faktor staloho rozvytku. [International trade as a source and factor of sustainable development]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 12(3), 32–38. Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/115 [in Ukrainian]

Shcherbina S. V. (2020). Torhova polityka: konspekt lektsiy dlya studentiv spetsialʹnosti «Derzhavne upravlinnya» [Trade policy: a summary of lectures for students of the "Public Administration" specialty]. Kyiv: NASU. [in Ukrainian]

The collapse of the Trans-Pacific Partnership – The Economist (2016) Available at: https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/11/economist-explains-14

Переглядів статті: 699
Завантажень PDF: 577
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Гаврилюк, І. (2022). РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-53
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають