КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСШТАБУВАННЯ БІЗНЕСУ: РЕПУТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: масштаб, масштабування, бізнес-процеси, зовнішньоекономічна діяльність, комунікації, репутація, Інтернет мережа, стейкхолдер

Анотація

Стаття присвячена проблематиці дослідження комунікаційного забезпечення масштабування бізнесу, його репутаційного аспекту в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Проведено огляд літературних джерел за вказаною проблематикою. В статті використано такі методи дослідження: синтез, аналіз, морфологічний метод. Визначено, що масштабування бізнесу є комплексним процесом щодо розширення, зростання, розвитку діяльності задля нарощування обсягів продажу, ринкової присутності, впливу компанії тощо. Виокремлено ключові елементи вказаного процесу. В статті авторами упорядковано ключові значення комунікаційного забезпечення комунікаційного забезпечення масштабування бізнесу в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Також систематизовано переваги від ефективного комунікаційного забезпечення процесу масштабування бізнесу в умовах зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Посилання

Валінкевич Н., Чигир А. Теоретичні аспекти інформаційно-комунікаційного забезпечення бізнес-процесів суб’єктів малого підприємництва. Економіка та суспільство. 2024. 59. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3495

Гавкалова Н.Л., Гришина В.В. Організаційно-комунікаційне забезпечення – основа ефективності управлінської діяльності персоналу підприємств: монографія. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2021. 191 с.

Гарніш В. Масштабування бізнесу. Покрокова стратегія збільшення прибутків. Переклад з англ. Марковська А. К.: Наш формат. 2018. 328 с.

Євтушенко А. Як правильно масштабувати бізнес. Поради топ-менеджерів. Економічна правда. 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/06/28/649154/

Завербний А.С. Особливості впливу діджиталізування на розвиток репутаційного менеджменту у трансформаційному періоді. Розділ у кол. моногр. Трансформація суспільних відносин в умовах цивілізаційних змін. Харків: СГ НТМ «Новий курс». 2023. С. 299-307.

Завербний А.С. Комунікаційні стратегії: проблеми та перспективи формування і реалізування за умов євроінтегрування. Innovation and Sustainability. 1. 2022. С. 13–19.

Завербний А., Ломага Ю. Проблеми та перспективи формування репутаційного менеджменту українськими підприємствами і організаціями з метою підвищення їх конкуренції. Економіка та суспільство. 22, 2020. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/93

Захарчин Г.М. Роль комунікаційної культури в управлінні персоналом. Економіка та суспільство. 2023. 56. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3085

Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія. Київ: Наукова думка. 2017. 352 с.

Кошелєва О.Б., Кравчук О.А., Цисельська О.В. Комунікаційна культура в умовах глобалізації та її вплив на формування іміджу країни. Питання культурології. 2021. Випуск 38. С. 287–300.

Плохій К. Масштабування або коротко про захоплення ринків. Press Association UA. 2021. URL: https://pressassociation.org.ua/ua/masshtabuvannya-abo-korotko-pro-zahoplennya-rinkiv/

Солопун Н.М. Маркетингові складові підприємницького потенціалу як підґрунтя до масштабування бізнесу. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2019. 14. C. 258–263

Стєклова А. Стійке масштабування бізнесу: чому без комунікацій нічого не вийде. URL: https://ain.ua/2024/02/02/chomu-bez-komunikaczij-nichogo-ne-vyjde-kolonka/

Шишкова Л. Стійке масштабування бізнесу: комунікації як ключовий фактор успіху. URL: https://elbuz.com/ua/stijke-masshtabuvannya-biznesu-chomu-bez-komunikacij-nichogo-ne-vij

Svitlana V. Filyppova, Oleg V. Kirev. Cascading formation of business communications of an innovation-active enterprise in the conditions of informatization of economy by means of business partnership. Monograph (In Ukrainian). Schweinfurt, Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt). 2018. 206 р.

Valinkevych N., Chyhyr A. (2024). Teoretychni aspekty informatsiino-komunikatsiinoho zabezpechennia biznes-protsesiv subiektiv maloho pidpryiemnytstva [Theoretical aspects of information and communication support of business processes of small businesses]. Еkоnоmіkа tа suspilstvо. 59. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3495

Havkalova N.L., Hryshyna V.V. (2021). Orhanizatsiino-komunikatsiine zabezpechennia – osnova efektyvnosti upravlinskoi diialnosti personalu pidpryiemstv: monohrafiia [Organizational and communication support as a basis for efficiency of management activities of enterprise personnel: monograph]. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia. 191 p. (in Ukrainian).

Harnish V. (2018). Masshtabuvannia biznesu. Pokrokova stratehiia zbilshennia prybutkiv [Business scaling. A step-by-step strategy for increasing profits]. Pereklad z anhl. Markovska A. K.: Nash format. 328 p. (in Ukrainian).

Ievtushenko A. (2019). Yak pravylno masshtabuvaty biznes. Porady top-menedzheriv [How to scale a business properly. Tips from top managers]. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/06/28/649154/

Zаvеrbnyj А.S. (2023). Оsоblyvosti vplyvu didzhytalizuvanya nа rоzvytok rеputacijnogo mеnеdzhmеntu u trаnsfоrmаcіjnоmu pеrіоdі. Rоzdіl u kоl. mоnоgr. Тrаnsformacija suspil`nykh vіdnоsyn v umоvаkh cyvilizacijnykh zmin [Peculiarities of the impact of digitalization on the development of reputation management in the transformation period. Section in col. monogr. Transformation of social relations in the conditions of civilizational changes]. Khаrkіv: SG NТМ «Nоvyj kurs». pp. 299-307 (in Ukrainian).

Zаvеrbnyj А.S. (2022). Komunikatsiini stratehii: problemy ta perspektyvy formuvannia i realizuvannia za umov yevrointehruvannia [Communication strategies: problems and prospects of formation and implementation in the context of European integration]. Innovation and Sustainability. 1. pp. 13–19 (in Ukrainian).

Zаvеrbnyj А., Lоmаgа Yu. (2020). Prоblemy tа pеrsреktyvy fоrmuvanya rеputacijnogo mendzhmentu ukrajins`kymy pіdpryjemstvamy і оrgаnіzаcіjamy z mеtоju pіdvyshchеnya jikh kоnkurenciji [Problems and prospects of the formation of reputation management by Ukrainian enterprises and organizations in order to increase their competition]. Еkоnоmіkа tа suspilstvо. 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/93 (in Ukrainian).

Zakharchyn H.M. (2023). Rol komunikatsiinoi kultury v upravlinni personalom [The role of communication culture in HR management]. Еkоnоmіkа tа suspilstvо. 56. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3085

Zernetska O.V. (2017). Hlobalna komunikatsiia: monohrafiia [Global communication: monograph]. Kyiv, Naukova dumka, 350 p. (in Ukrainian)

Koshelieva O.B., Kravchuk O.A., Tsysel's'ka O.V. (2021). Komunikatsijna kul'tura v umovakh hlobalizatsii ta ii vplyv na formuvannia imidzhu krainy [Communication culture in the globalised world and its influence on the country image making]. Pytannia kul'turolohii – Issues in Cultural Studies. vol. 38, pp. 287–300. (in Ukrainian)

Plokhii K. (2021). Masshtabuvannia abo korotko pro zakhoplennia rynkiv [Scaling up or briefly about market capture]. Press Association UA. Available at: https://pressassociation.org.ua/ua/masshtabuvannya-abo-korotko-pro-zahoplennya-rinkiv/

Solopun N.M. (2019). Marketynhovi skladovi pidpryiemnytskoho potentsialu yak pidgruntia do masshtabuvannia biznesu [Marketing components of entrepreneurial potential as a basis for business scaling]. Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics». 14. pp. 258–263. (in Ukrainian).

Stieklova A. (2024). Stiike masshtabuvannia biznesu: chomu bez komunikatsii nichoho ne vyide [Sustainable business scaling: why it won't work without communications]. Available at: https://ain.ua/2024/02/02/chomu-bez-komunikaczij-nichogo-ne-vyjde-kolonka/

Shyshkova L. (2024). Stiike masshtabuvannia biznesu: komunikatsii yak kliuchovyi faktor uspikhu [Sustainable business scaling: communications as a key success factor]. Available at: https://elbuz.com/ua/stijke-masshtabuvannya-biznesu-chomu-bez-komunikacij-nichogo-ne-vij

Filyppova S.V., Kirev О.V. (2018). Cascading formation of business communications of an innovation-active enterprise in the conditions of informatization of economy by means of business partnership. Monograph (in Ukrainian). Schweinfurt, Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt). 206 р.

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Потюк, Ю., & Налутка, П. (2024). КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСШТАБУВАННЯ БІЗНЕСУ: РЕПУТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-30
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають