ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНЦІЇ

Ключові слова: репутація, види репутації, репутаційний менеджмент, репутаційні ризики, інструменти репутаційного менеджменту

Анотація

Стаття присвячена сутності управління репутацією організацій, актуальним проблемам формування репутаційного менеджменту саме українськими організаціями та підприємствами. Проаналізовано фактори/чинники, що впливають на репутацію організацій, їх рівень конкурентоздатності. Проведено класифікування видів репутації, зокрема виділено такі класифікаційні ознаки як середовище впливу та стейкхолдери, доповнено вже існуючі класифікаційні ознаки. Запропоновано, щоб система репутаційного менеджменту повинна включати наступні складові: планування (формування стратегії, аналізування тощо), організування (побудова організаційної структури управління репутацією), мотивування (стимулювання формування позитивної репутації), контролювання та регулювання сформованої репутації. Наведено індикатори рівня ефективності організації підвищенню яких сприятиме ефективна система репутаційного менеджменту.

Посилання

Davies G., Chun R., DaSilva R. V., Roper S. Corporate Reputation and Competitiveness. London and New York: Routledge, 2003. P. 99–135.

Fumbrun C.J., Nielsen K.U., Trad N.G. Saving Face for Corporative Value. Communication Director. 2008. № 1. P. 80–84.

Даулинг Грэм. Репутация фирмы: создание, управления и оценка эффективности: пер. с англ. М.: Консалтинговая группа "ИМИДЖ_Контакт: ИНФРА М., 2003. 367 с.

Васильконова Е. Теоретичне бачення змісту поняття «репутація підприємства». Механізми управління підприємствами. 2013. С. 102–111.

Грабчак В.І. Сутність поняття «репутація підприємства» та її складових. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 10. С. 313–318.

Дерев’янко О.Г. Механізми впливу репутаційного менеджменту на бізнес-результати. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 5–18.

Помянська Н.Ю. Управління діловою репутацією на синергетичних засадах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 9. Частина 4. С. 57–61.

Терентьєва О.В. Проблеми та напрямки осучаснення антикризового репутаційного менеджменту підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6165 (дата звернення: 30.11.2020)

Швіндіна Г.О., Кошевець В.В. Ділова репутація як показник ефективності функціонування організації. Вісник СумДУ. Серія Економіка. 2011. №2. С. 75–79.

Христін А.І. Індикатори оцінки репутаційного ризику банку. Причорноморські економічні студії. 2017. Випуск 15. С. 202–206.

Колеснік Я.В. Статистичні підходи до оцінювання ділової репутації' банківських установ. Статистика України. 2016. № 4. С. 27–32.

online reputation management statistics. Kent Campbell. URL: https://blog.reputationx.com/online-reputation-management-statistics (дата звернення: 30.11.2020).

Davies G., Chun R., DaSilva R. V., Roper S. (2003) Corporate Reputation and Competitiveness. London and New York : Routledge, pp. 99–135.

Fumbrun C.J., Nielsen K.U., Trad N.G. (2008) Saving Face for Corporative Value. Communication Director. Vol. 1, pp. 80–84.

Dаuling Grem (2003). Reputacija firmy: sоzdanije, uprаvlenije i оcеnkа efectivnosti [Firm reputation: creation, management and performance evaluation]. М.: Коnsаltingovа grupа "Imidz_Коntakt: INFRA_М., 367 p. (in Russian)

Vаsylkonova Е. (2013) Теоrеtichnе bаchеnnya zmistu ponyattya «rеputaciya pіdprijemstvа» [Theoretical vision of the meaning of «enterprise reputation»]. Меchаnіzmy upravlinnya pidpryjemstvamy, pp. 102–111. (in Ukrainian)

Grabchak V.І. (2016) Sutnist ponyattya «rеputaciya pіdprijemstvа» tа yiyi skladovyh [The essence of the concept of «reputation of the enterprise» and its components]. Globalni tа nаcіоnаlnі problemi еkоnomiki, vol. 10, pp. 313–318. (in Ukrainian)

Dеrеviankо О.Г. (2018) Меchаnіzmy vplyvu rеputаcіjnоgо mеndzmentu na bіznes-rezultaty [Mechanisms of influence of reputation management on business results]. Strategija еkоnоmіchnogo rоzvytku Ukrainy, vol. 42, pp. 5–18. (in Ukrainian)

Pоmianska N.Yu. (2014) Upravlinnya dіlоvoyu rеputаcіyeyu nа sinergetichnih zasadah [Business reputation management on a synergistic basis]. Nаukоviy vіsnik Hеrsonskogo derzavnogo universitetu, vol. 9. Part 4, pp. 57–61. (in Ukrainian)

Теrеntjevа О.V. (2018) Prоblemy tа nаpriamky osuchasnennia аntykryzovogо rеputacijnogo mеnеdzmеntu pіdpryjemstv [Problems and directions of modernization of anti-crisis reputation management of enterprises]. Еfеktyvnа еkоnоmіkа. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6165 (accessed 30 November 2020) (in Ukrainian)

Shvindina G.О., Коshеvеc V.V. (2011) Dilova rеputaciya jak pоkaznik efectivnosti funcionuvannya organizacii [Business reputation as an indicator of the effectiveness of the organization]. Visnik SumDU. Seriya Еkоnоmіkа, vol. 2, pp. 75–79. (in Ukrainian)

Hristin А.І. (2017) Іndikatori оcіnki rеputaciynogo riziku bаnku [Indicators for assessing the reputational risk of the bank]. Рrichornomorski еkоnоmіchnі studiyi. Vol. 15, pp. 202–206. (in Ukrainian)

Kolesnik Ya.V. (2016) Statistichni pidhodi dо оcіnyuvannya dіlоvoyi rеputaciyi bаnkіvskih ustanov [Statistical approaches to assessing the business reputation of banking institutions]. Statistika Ukryini, vol. 4, pp. 27–32. (in Ukrainian)

online reputation management statistics. Kent Campbell. URL: https://blog.reputationx.com/online-reputation-management-statistics (accessed 30 November 2020).

Переглядів статті: 522
Завантажень PDF: 610
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Завербний, А., & Ломага, Ю. (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНЦІЇ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-34
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>