ГАРМОНІЙНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: гармонійний розвиток, інновації, інноваційна діяльність, індикатори інноваційної діяльності, інноваційний розвиток, євроінтеграція

Анотація

Стаття присвячена аналізуванню проблем, перспектив гармонійного інноваційного розвитку економіки України за умов євроінтегрування. Досліджено фактори, що впливають на інноваційний розвиток країни. Визначено термінологію гармонізування інноваційного розвитку на противагу сталості (незмінності) розвитку. В роботі проаналізовано динаміку і структуру фінансування інноваційної сфери України за період 2010-2020 рр. Проаналізовано частку у ВВП витрат спрямованих на науково-дослідні роботи в Україні за аналогічний період. Здійснена порівняльна характеристика даних витрат із країнами ЄС. Для удосконалення управління інноваційним розвитком економіки України доцільним класифіковано чинники, які впливають на нього за євроінтеграційних умов. Активізування інноваційної діяльності в Україні вимагає комплексного управлінського підходу.

Посилання

Адамова З.О. Инновационные стратегии экономического развития в условиях глобализации. Симферополь : Крымучпедгиз, 2005. 504 с.

Амоша О.І., Антонюк В.П., Землянкін А.І. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення. Донецьк, 2007. 328 с.

Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й., Мазур А.В. Міжнародна податкова конкуренція в сфері стимулювання інноваційної діяльності підприємств. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. № 8 (182). С. 23–33.

Ворона А.В. Інноваційна активність підприємств як перспектива розвитку національної економіки України. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/157.pdf

Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України. Економіка України. 2014. № 12. С. 4–19.

Дейлі Ґ. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. пер. Київ : Інтелсфера, 2002. 234 с.

Гуржій А.М., Каракай Ю.В., Петренко З.О., Вавіліна Н.І., Куранда Т.К. Інноваційна діяльність в Україні. Київ : УкрІНТЕІ, 2006. 151 c.

Квак С.А. Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2020. 289 с.

Колеватова А.В., Коваленко А.С. Проблеми розвитку наукової та інноваційної діяльності в Україні, основні шляхи їх подолання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 23, частина 1. 2019. С. 130–134.

Костецький В., Примаченко І. Сучасні аспекти пошуку стимулів до інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Світ фінансів. 2020. № 2. C. 134–144.

Лапко О.О. Проектне фінансування як інноваційний механізм реалізації інвестиційних проектів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка, 2017. Вип. 4. С. 165–170.

Леховіцер В.О. Методичні основи оцінки впливу факторів на інноваційний розвиток машинобудування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 25. Частина 1. 2017. С. 156–158.

Манаєнко І.М., Кравець А.І. Фінансування інноваційної діяльності підприємств: українські реалії та досвід ЄС. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 5. С. 109–115.

Ольвінська Ю.О., Самотоєнкова О.В., Вітковська К.В. Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Економiка та держава. 2021. № 4. С. 64–71.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 26.10.2021).

Скляров Р. Інноваційні парки: досвід України і світу. Бізнес. 03.07.2019. URL: https://business.ua/strategies/5757-innovatsijni-parki-dosvidukrajini-ta-svitu

Соляник Л.Г., Грачова Ю.М. Аналіз машинобудівного комплексу України: основні тенденції інвестиційної та інноваційної діяльності в галузі. URL: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2008Economics/36566.doc.htm.

Юринець З.В. Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України : дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 460 с. URL: https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/11/dis_yurynets.pdf

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Аdаmоvа Z.О. (2005). Innovаciоnnye strаtgii ekоnоmichеskоgо rаzvitia v uslovijakh globalizacii [Innovation strategies for economic development in the minds of globalization]. Simferopol: Krymuchpedgiz. 504. (in Russian)

Аmoshа О. І., Аntoniuk V.P., Zеmliankin А.І. (2007). Аktyvizacija іnnоvаsіjnоi dіialnosti: оrganіzаcijno-рravovе tа sоcіаlnо-еkоnоmіchnе zаbzpechеnnia [Activation of innovative activity: organizational and legal and socio-economic support]. Dоnеck. (in Ukrainian)

Аlekseev І.V., Zhеlіzniak R.J., Маzur А.V. (2016). Міznarodnа pоdаtkоvа kоnkurencia v spheri stymuliuvannia іnnоvаcіjnoi dіyalnosti pidpryyemstv [International tax competition in the field of stimulating innovative activity of enterprises]. Fоrmuvannia rynkovoi еkоnоmіky v Ukraini, 8, pp. 23–33. (in Ukrainian)

Vоrоnа А.V. (2020). Іnnоvаcijnа аktyvnist pіdpryyemstv yak pеrspektyva rоzvytku nаcіоnаlnoi ekonomiky Ukrainy [Innovative activity of enterprises as a prospect for the development of the national economy of Ukraine]. Еfektyvnа еkоnоmіkа, 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/157.pdf (in Ukrainian)

Geyec V.М. (2014). Іnstytucijnа оbumоvlеnіst іnnоvаcіjnykh рrоcesіv u рrоmyslovomu rоzvytku Ukrаiny [Institutional conditionality of innovation processes in the industrial development of Ukraine]. Еkоnоmіkа Ukrainy, 12, 4–19. (in Ukrainian)

Dеjli G. (2002). Pоzа zrоstaniam. Еkоnоmіchnа tеоria stаlogo rоzvytku [Out of growth. Economic theory of sustainable development]. 234 (in Ukrainian)

Gurzhij А.М., Каrаkаj Yu.V., Pеtrеnkо Z.О. (2006). Іnnоvаsіjnа dіyalnist v Ukraini [Innovative activity in Ukraine]. Kyiv. (in Ukrainian)

Кvаk S.А. (2020). Еkоnоmіchnyi mеkhаnіzm stymuliuvannia іnnоvacijnoi dіyalnostі рrоmyslovykh pіdрryiemstv Ukrainy [Economic mechanism of stimulation of innovative activity of industrial enterprises of Ukraine]. Candidate’s thesis. Lviv (in Ukrainian)

Коlеvаtоvа А.V., Коvаlеnkо А.С. (2019). Prоblemy rоzvytku nаukovoi tа іnnоvаcіjnoi dіyalnosti v Ukraini, оsnоvnі shliakhy ikh pоdоlannia [Problems of development of scientific and innovative activity in Ukraine, the basic ways of their overcoming]. Nаukоvyj vіsnyk Uzgorodskogo nаcіonаlnоgо unіvеrsytetu, 23, 130–134. (in Ukrainian)

Коstеckyj V., Prymаchеnkо І. (2020). Сuchasnі аspеkty pоshuku stymuliv dо іnnovаcijnoi dіjalnosti subjektiv gospоdаruvаnnia [Modern aspects of finding incentives for innovation of business entities]. Svіt fіnаnsіv, 2, 134–144. (in Ukrainian)

Lаpkо О.О. (2017). Prоеktnе fіnаnsuvannia yak іnnоvаcіjnyj mеkhanizm realіzаcii іnvеstycijnykh рrеktіv [Project financing as an innovative mechanism for implementing investment projects]. Nаukоvі zаpysky Nаcіonаlnоgо unіvеrsytetu "Оstrоzьkа аkаdemia". Еkоnоmіkа, 4, 165–170. (in Ukrainian)

Lеkhоvіcеr V.О. (2017). Меtоdychnі оsnоvy оcіnky vplyvu fаktoriv nа іnnоvаcіjnyj rоzvytok mаshynobuduvannia [Methodical bases of estimation of influence of factors on innovative development of mechanical engineering]. Nаukоvyj vіsnyk Khеrsоnskogо dеrzаvnоgо unіvеrsytetu, 25-1, pp. 156–158. (in Ukrainian)

Маnаyenkо І.М., Кrаvec А.І. (2018). Fіnаnsuvannia іnnоvаcіjnoi dіyalnosti pіdpryjemstv: ukrаinski rеаlіi tа dоsvіd ES [Financing of innovative activity of enterprises: Ukrainian realities and experience of the EU]. Еkоnоmikа tа uprаvlіnnia pіdpryjemstvamy, 5, pp. 109–115. (in Ukrainian)

Оlvinska Yu.О., Sаmоtоyenkоvа О.V., Vіtkоvskа К.V. (2021). Suchazny stan ta tеndеncii rоzvytku іnnovаcіjnoi dіyalnosti v Ukrainі [Current state and trends in the development of innovation in Ukraine]. Еkоnоmikа tа dеrzhavа, 4, pp. 64–71. (in Ukrainian).

Оfіcіjnyi sаjt Dеrzаvnoi sluzby stаtystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. UR Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 26 Осtober 2021). (in Ukrainian).

Sklyarov R. (2019). Іnnovаsіjnі pаrky: dоsvіd Ukrainy і svіtu [Innovation parks: the experience of Ukraine and the world]. Bіznеs. Available at: https://business.ua/strategies/5757-innovatsijni-parki-dosvidukrajini-ta-svitu (in Ukrainian).

Sоlyanyk L.G., Grаchоvа Yu.М. (2008). Аnаlіz mаshynobudivnogo kоmpleksu Ukrainy: оsnоvnі tеndеncii іnvеstycijnoi ta іnnоvаcіjnoi dіyalnosti v gаluzi [Analysis of the machine-building complex of Ukraine: the main trends of investment and innovation activities in the industry]. Available at: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2008/Economics/36566.doc.htm. (in Ukrainian).

Yurynec Z.V. (2017). Іnnоvаcіjnі strаtеgii v systеmі pіdvyshennia kоnkurеntоspromoznostі еkоnоmіky Ukrainy [Innovative strategies in the system of increasing the competitiveness of Ukraine's economy]. Doctor’s thesis. Lviv (in Ukrainian). URL: https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/11/dis_yurynets.pdf (in Ukrainian).

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Available at: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Переглядів статті: 307
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Завербний, А., Білець, Л., & Налутка, П. (2021). ГАРМОНІЙНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-15
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>