ПРОБЛЕМИ І ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, інновації, штучний інтелект, автоматизація виробництва

Анотація

У сучасному висококонкурентному середовищі метою кожної організації є підвищення конкурентоспроможності та залучення нових клієнтів. Завдяки творчості окремих осіб, їх знанням, навичкам, досвіду та вмінням можна генерувати нові інноваційні ідеї, які допоможуть підприємствам досягти конкурентних переваг. Метою статті є представлення результатів аналізу інноваційних стратегій, які використовують провідні компанії світу для досягнення максимального рівня конкурентоспроможності у своїй галузі; аналіз інноваційних розробок, які можна використовувати вітчизняним підприємствам за умови нестабільності ситуації у зв’язку з COVID-19. Для українських підприємств це можливість досягти рівня компаній-гігантів, так як пандемія стала викликом для багатьох галузей та підприємств, а ті хто залишився на плаву та зміг адаптуватися, зможуть досягти у майбутньому максимального рівня конкурентних переваг. На основі Діаманту Конкурентоспроможності Портера було визначено основні напрямки для підвищення конкурентоспроможності та детально описано інновації на кожному етапі. Одним із висновків статті є те, що організації вважають важливим впроваджувати інновації та підтримувати інноваційну культуру.

Посилання

Пет Хонг 5 прикладів інноваційних маркетингових стратегій. URL: https://www.linkdex.com/en-gb/inked/innovative-marketing-strategies-examples/#comments (дата звернення: 20.01.2022).

Дашко І.М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в ринкових умовах. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7760

Богацька Н.М., Вiтковська А.С., Крупська В.А Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах. Електронне видання ECONOMICS. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.15.24.html

Малик О.В., Хачатрян А.А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в ринкових умовах господарювання. URL: https://eprints.kname.edu.ua/45298/1/ilovepdf_com-85-87.pdf

Охота В.І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 46–49.

Шульга М. (Розроблення напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Підприємництво та інновації. 2020. № 12. С. 135–141. URL: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.23

Каламан О.Б. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу виноробної галузі. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4(20). С. 426–441.

Терлецька Ю.О., Бачинська Ю.О., Марчук В.І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств олійно-жирового комплексу в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Економіка і суспільство. 2018. Випуск № 14. С. 523–538.

Дубицька Л., Примак Т. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери гостинності. Економіка та суспільство. 2021. № 23. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-11

Дзеніс О.О. Вдосконалення стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2018. Випуск 21. С. 266–272.

Яременко О., Чечрткіна Г. Методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки. № 1 (8), червень 2017. С. 55–61.

Бугай В.З., Сидоренко В.О. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства. Modern Economics. 2019. № 14. С. 33–38. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-05

Михайленко О.В. Орлова К.Г. Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Випуск 13 (2). С. 114–117.

Морган Палмер. Використання нових технологій для забезпечення майбутнього вашої системи управління якістю. URL: https://www.qualitymag.com/articles/96661-leveraging-new-technologies-to-future-proof-your-quality-management-system

Софі Зоря. Електронна платформа MEDIUM. Стратегії, які приймають більшість інноваційних компаній у галузі дослідження ринку, щоб досягти успіху. URL: https://medium.com/swlh/strategies-most-innovative-companies-in-market-research-adopt-to-reach-success-cb7f0325cc9b

Local business intelligence – дослідження конкурентоспроможності. URL: https://www.intracen.org/smecs/What-is-competitiveness/

Теорія конкурентних переваг М. Портера. URL: https://pidru4niki.com/12461220/ekonomika/teoriya_konkurentnih_perevag_portera_porters_competitive_advantage_theory

Електронна платформа Userlane. Інноваційні методи навчання для більшого утримання співробітників і зростання компанії. URL: https://www.userlane.com/5-innovative-employee-training-techniques-to-consider/

Макарова Ю.С., Чиркова Ю.Л. Сучасні аспекти застосування автоматизованих систем бюджетування підприємств-суб’єктів ЗЕД. Збірник тез доповідей 79-ї студентської науково-технічної конференції. Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2021.

Електронна платформа сьогодні (2019). Україна увійшла в ТОП-3 країн регіону за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту. URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/business/ukraina-voshla-v-top-3-stran-regiona-po-kolichestvu-kompaniy-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta-1220736.html

Pet Khonh (2021) 5 prykladiv innovatsiinykh marketynhovykh stratehii. [5 examples of innovative marketing strategies]. URL: https://www.linkdex.com/en-gb/inked/innovative-marketing-strategies-examples/#comments (data zvernennia: 20.01.2022).

Dashko I.M. (2018) Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryiemstv v rynkovykh umovakh [Ways to increase the competitiveness of industrial enterprises in market conditions.]. Efektyvna ekonomika. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7760

Bohatska N.M., Vitkovska A.S., Krupska V.A (2020) Napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv v suchasnykh umovakh [Directions for increasing the competitiveness of enterprises in modern conditions]. Elektronne vydannia ECONOMICS. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.15.24.html

Malyk O.V., Khachatrian A.A. (2020) Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv v rynkovykh umovakh hospodariuvannia [Ways to increase the competitiveness of enterprises in market conditions]. URL: https://eprints.kname.edu.ua/45298/1/ilovepdf_com-85-87.pdf

Okhota V.I. (2017) Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv hotelnoi industrii [Ways to increase the competitiveness of the hotel industry]. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 5. S. 46–49.

Shulha M. (2020) Rozroblennia napriamiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Development of directions to increase the competitiveness of the enterprise]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii. № 12. S. 135–141. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.23

Kalaman O.B. (2019) Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv maloho ta serednoho biznesu vynorobnoi haluzi [Ways to increase the competitiveness of small and medium-sized businesses in the wine industry]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. № 4(20). S. 426–441.

Terletska Yu.O., Bachynska Yu.O., Marchuk V.I. (2018) Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv oliino-zhyrovoho kompleksu v umovakh nevyznachenosti zovnishnoho seredovyshcha [Ways to increase the competitiveness of oil and fat enterprises in the uncertain environment]. Ekonomika i suspilstvo. № 14. S. 523–538.

Dubytska L., Prymak T. (2021) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv sfery hostynnosti [Improving the competitiveness of hospitality enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo. № 23. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-11

Dzenis O.O. (2018) Vdoskonalennia stratehii pidvyshchennia mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Improving the strategy of increasing the international competitiveness of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. № 21. S. 266–272.

Yaremenko O., Chechrtkina H. (2017) Metody otsinky ta shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Assessment methods and ways to increase the competitiveness of the enterprise]. Naukovyi visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynskoho. Ekonomichni nauky. № 1 (8), cherven 2017. S. 55–61.

Buhai V.Z., Sydorenko V.O. (2019) Osnovni napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The main directions of increasing the competitiveness of the enterprise]. Modern Economics. № 14 (2019). S. 33–38. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-05

Mykhailenko O.V. Orlova K.H. (2017) Systema upravlinnia konkurentospromozhnistiu produktsii pidpryiemstva [Enterprise product competitiveness management system]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. № 13 (2). S. 114–117

Morhan Palmer (2021). Vykorystannia novykh tekhnolohii dlia zabezpechennia maibutnoho vashoi systemy upravlinnia yakistiu [Use new technologies to secure the future of your quality management system]. URL: https://www.qualitymag.com/articles/96661-leveraging-new-technologies-to-future-proof-your-quality-management-system

Sofi Zoria (2020). Elektronna platforma MEDIUM. Stratehii, yaki pryimaiut bilshist innovatsiinykh kompanii u haluzi doslidzhennia rynku, shchob dosiahty uspikhu [Strategies that most innovative companies adopt in market research to succeed]. URL: https://medium.com/swlh/strategies-most-innovative-companies-in-market-research-adopt-to-reach-success-cb7f0325cc9b

Local business intelligence – doslidzhennia konkurentospromozhnosti [Local business intelligence – competitiveness study] (2021). URL: https://www.intracen.org/smecs/What-is-competitiveness/

Teoriia konkurentnykh perevah M. Portera [M. Porter's theory of competitive advantage]. URL: https://pidru4niki.com/12461220/ekonomika/teoriya_konkurentnih_perevag_portera_porters_competitive_advantage_theory

Elektronna platforma Userlane. Innovatsiini metody navchannia dlia bilshoho utrymannia spivrobitnykiv i zrostannia kompanii [Innovative training methods for greater employee retention and company growth]. URL: https://www.userlane.com/5-innovative-employee-training-techniques-to-consider/

Makarova Yu.S., Chyrkova Yu.L. (2021). Suchasni aspekty zastosuvannia avtomatyzovanykh system biudzhetuvannia pidpryiemstv-subiektiv ZED. Zbirnyk tez dopovidei 79-yi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, 2021.

Elektronna platforma sohodni (2019). Ukraina uviishla v TOP-3 krain rehionu za kilkistiu kompanii u sferi shtuchnoho intelektu . [Ukraine is in the TOP-3 countries in the region by the number of companies in the field of artificial intelligence]. URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/business/ukraina-voshla-v-top-3-stran-regiona-po-kolichestvu-kompaniy-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta-1220736.html

Переглядів статті: 331
Завантажень PDF: 204
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Завербний, А., & Макарова, Ю. (2021). ПРОБЛЕМИ І ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-23
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>