ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД ЗА УМОВ АКТИВІЗУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: логістика, логістичні ланцюги постачання, євроінтеграція, проблеми та перспективи формування логістичних ланцюгів постачання, воєнний період, ризики, війна

Анотація

Дане дослідження спрямоване на розгляд особливостей, завдань, проблем та перспектив формування логістичних ланцюгів постачання у воєнний період в умовах активізування євроінтеграції, адже на даний час компанії стикаються з логістичними проблемами, які потрібно вирішити за обмеженого часу і ресурсів. Автори дослідження розглянули сутність формування та управління ланцюгами поставок, виділили основні проблеми формування логістичних ланцюгів постачання у воєнний період, головні завдання матеріально-технічного забезпечення, перспективи формування логістичних ланцюгів в умовах євроінтеграції, страхування логістичних ризиків (допомога спеціалізованих страхових компаній, використання системи управління процесом переміщення товарів). Також наведено характеристику досвіду успішних логістичних бізнес-структур, надано рекомендації удосконалення логістичних процесів в умовах війни.

Посилання

Гукалюк А.Ф. Удосконалення ланцюгів постачання в умовах трендів міжнародного бізнесу. Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. Том 21. № 2. С. 48–54. ISSN 1993-0259.

Zrybnieva I., doctor of Economic science, associate professor Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine. Challenges of logistics in the war conditions. Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges.

Скіцько В.І. Електронна логістика як складова сучасного бізнесу. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 309–314.

Воробей, В. Відповідальне управління ланцюгами постачань. Представництво ООН в Україні. Ініціатива Глобального договору в Україні. URL: https://www.dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/09-Kliukvina.pdf

European Business Association. Обговорення стану логістики в Україні у 2022 році. URL: https://eba.com.ua/logistyka-ta-mizhnarodna-torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/

Експорт та імпорт під час війни. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/dostavka-i-logistika-pid-chas-viyni-shcho-zminilosya-zaraz-ostanni-novini-50273044.html

Логістика під час війни: як українському бізнесу організувати транспортні потоки. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3566470-logistika-pid-cas-vijni-ak-ukrainskomu-biznesu-organizuvati-transportni-potoki.html

Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури України. URL: https://www.csis.org/analysis/modernizing-ukraines-transport-and-logistics-infrastru cture

Логістика в умовах бойових дій: зміна ланцюгів постачання. URL: https://buduysvoe.com/publications/logistyka-v-umovah-boyovyh-diy-zmina-lancyugiv-postachannya

Становище бізнесу в період воєнного стану. ДП «ПРОЗОРРО» 2022. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/stanovishche-biznesu-v-period-voyennogo -stanu.

Supply chain trends that will shape 2023. URL: https://www.shopify.com/enterprise/supply-chain-trends-strategies

Завербний А.С., Двуліт З.П., Вуєк Х.І. Особливості формування логістичних ланцюгів в умовах війни та у післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 43.

Trends in Supply Chain and Logistics Impacting International Business. URL: https://kathrynread.com/trends-in-supply-chain-and-logistics-impacting-international-business/

How the war in Ukraine impacts global supply chains. URL: https://www.ips-journal.eu/topics/economy-and-ecology/how-the-war-in-ukraine-impacts-global-suppy-chains-5894/

Логістика під час воєнного стану – досвід Synex Logistics. URL: https://trademaster.ua/articles/313567

RЕFERENCES:

Hukalyuk A.F. (2015) Udoskonalennia lantsiuhiv postachannia v umovakh trendiv mizhnarodnoho biznesu [Improvement of supply chains in the conditions of international business trends]. Economic analysis: coll. of science papers / Ternopil National University of Economics; editor : V. A. Derii (chief editor) and others. – Ternopil: Publishing and Printing Center of the Ternopil National University of Economics “Economic Thought”, Volume 21. No. 2. P. 48–54. ISSN 1993-0259 (in Ukrainian)

Zrybnieva I. Challenges of logistics in the war conditions. Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges.

Skitsko V.I. (2014) Elektronna lohistyka yak skladova suchasnoho biznesu [Electronic logistics as a component of modern business]. Business Inform. No. 7. P. 309–314. (in Ukrainian)

Vorobey V. Vidpovidalne upravlinnia lantsiuhamy postachan. Predstavnytstvo OON v Ukraini. Initsiatyva Hlobalnoho dohovoru v Ukraini [Responsible supply chain management. Representation of the UN in Ukraine. Global Compact initiative in Ukraine]. Available at: https://www.dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/09-Kliukvina.pdf (in Ukrainian).

Discussion of the state of logistics in Ukraine in 2022 [Obhovorennia stanu lohistyky v Ukraini u 2022 rotsi]. Available at: https://eba.com.ua/logistyka-ta-mizhnarodna-torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/ (in Ukrainian).

Eksport ta import pid chas viiny [Exports and imports during the war]. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/dostavka-i-logistika-pid-chas-viyni-shcho-zminilosya-zaraz-ostanni-novini-50273044.html (in Ukrainian).

Lohistyka pid chas viiny: yak ukrainskomu biznesu orhanizuvaty transportni potoky [Logistics during the war: how to organize transport flows for Ukrainian business]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3566470-logistika-pid-cas-vijni-ak-ukrainskomu-biznesu-organizuvati-transportni-potoki.html (in Ukrainian).

Modernizatsiia transportno-lohistychnoi infrastruktury Ukrainy [Modernization of the transport and logistics infrastructure of Ukraine]. Available at: https://www.csis.org/analysis/modernizing-ukraines-transport-and-logistics-infrastru cture (in Ukrainian).

Lohistyka v umovakh boiovykh dii: zmina lantsiuhiv postachannia [Logistics in the conditions of hostilities: changing supply chains]. Available at: https://buduysvoe.com/publications/logistyka-v-umovah-boyovyh-diy-zmina-lancyugiv-postachannya (in Ukrainian).

Stanovyshche biznesu v period voiennoho stanu [The position of business during martial law]. SE "PROZORRO" 2022. Available at: https://infobox.prozorro.org/articles/stanovishche-biznesu-v-period-voyennogo -stanu (in Ukrainian).

Supply chain trends that will shape 2023. Available at: https://www.shopify.com/enterprise/supply-chain-trends-strategies

Zaverbnyi A.S., Dvulit Z.P., Vuyek H.I. (2022) Osoblyvosti formuvannia lohistychnykh lantsiuhiv v umovakh viiny ta u pisliavoiennyi period [Peculiarities of the formation of logistics chains in the conditions of war and in the post-war period]. Economy and Society, vol. 43. (in Ukrainian)

Trends in Supply Chain and Logistics Impacting International Business. Available at: https://kathrynread.com/trends-in-supply-chain-and-logistics-impacting-international-business/

How the war in Ukraine impacts global supply chains. Available at: https://www.ips-journal.eu/topics/economy-and-ecology/how-the-war-in-ukraine-impacts-global-suppy-chains-5894/

Lohistyka pid chas voiennoho stanu – dosvid Synex Logistics [Logistics during martial law – the experience of synex logistics]. Available at: https://trademaster.ua/articles/313567 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 313
Завантажень PDF: 355
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Завербний, А., & Ломага, Ю. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД ЗА УМОВ АКТИВІЗУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-23
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>