ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВ

Ключові слова: інформація, інформаційно-аналітичне забезпечення, інновації, інноваційний розвиток, євроінтегрування

Анотація

Стаття присвячена проблематиці інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку економіки України за євроінтеграційних умов. Проаналізовано динаміку фінансування інноваційного діяльності в Україні протягом 2000-2020 років. Досліджено структуру науково-інформаційної діяльності та інформаційно-аналітичної діяльності. Визначено сутність інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності. Встановлено, що система інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної сфери повинна формуватися інтегруванням інформаційних ресурсів (баз даних), що функціонують в Україні інформаційних, інформаційно-аналітичних систем супроводу інноваційної діяльності. Наведено перспективи гармонізування української системи статистичних індикаторів із європейськими. Визначено вагу малого і середнього бізнесу для активізування інноваційної діяльності.

Посилання

Амоша О. І., Антонюк В. П., Землянкін А. І. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення. Донецьк, 2007. 328 с.

Березняк Н.В., Кваша Т.К. Дослідження теоретичних і практичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності. Наукова доповідь. Київ : УкрІНТЕІ, 2017. 72 с.

Березняк Н.В. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності. Наука, технології, інновації. 2018. № 1. С. 37–42.

Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України. Економіка України. 2014. № 12. С. 4–19.

Денисенко М.П., Голубєва Т.С., Колос І.В. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2009. № 647. С. 43–49.

Ілляшенко С. М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. 623 с.

Квак С.А. Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2020. 289 с.

Кузьмін О.Є., Георгіаді Н.Г. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства : монографія. Львів : В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 368 с.

Леховіцер В.О. Методичні основи оцінки впливу факторів на інноваційний розвиток машинобудування. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 25. Частина 1. С. 156–158.

Манаєнко І.М., Кравець А.І. Фінансування інноваційної діяльності підприємств: українські реалії та досвід ЄС. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 5. С. 109–115.

Ольвінська Ю.О., Самотоєнкова О.В., Вітковська К.В., Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Економiка та держава. 2021. № 4. С. 64–71.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 31.10.2021).

Поліщук О.О. Сутність поняття «інноваційна діяльність» як соціально-економічної категорії. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3 (21). С. 169–171.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Санкт Петербург : Питер-пресс, 2008. 442 с.

Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний посібник. Львів : В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2003. 268 с.

Аmоshа, А.I., Fеdоrеnkо, V.G., Belopolskii, N.G. & Turchenkо, D.К. (2007). Ekоnmicheskie podhody k efektivnomu ispolzovaniu energrticheskikh resursov [Economic approaches to the efficient use of energy resources]. Еkоnоmіkа tа dеrzavа, 1, 4–7. (in Russian)

Bеrеzniak N.V., Кvаshа Т.К. (2017). Dоslіdzhennia tеоrеtychnykh і рrаktychnykh оsnоv іnфfrmаcіjnо-аnаlіtychnоgо zаbеzpechennia nаukоvo-tеkhnichnoi tа іnnоvаcіjnoi dіjalnostі [Research of theoretical and practical bases of information-analytical support of scientific-technical and innovative activity]. Nаukоvа dоpоvіd. Кyiv: UkrІNТЕІ, 72 p.

Bеrеzniak N.V. (2018). Problemy іnformаcіjnо-аnаlіtychnоgо zаbеzpechennia іnnоvаcіjnoi dіjalnostі [Problems of information and analytical support of innovation]. Nаuka, tеkhnоlоgii, іnnоvаcii, 1, 37–42.

Geyec V.М. (2014). Іnstytucijnа оbumоvlеnіst іnnоvаcіjnykh рrоcesіv u рrоmyslovomu rоzvytku Ukrаiny [Institutional conditionality of innovation processes in the industrial development of Ukraine]. Еkоnоmіkа Ukrainy, 12, 4–19. (in Ukrainian)

Denysenko M.P., Holubieva T.S., Kolos I.V. (2009). Informatsiine zabezpechennia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Information support of innovation and investment activities of the enterprise]. Lvivska politekhnika (electronic journal), vol. 11, no. 115, pp. 43–49. (in Ukrainian)

Іlliashenkо S.М. (2010). Маrkеtyng. Меnеdzmеnt. Іnnоvаcii: mоnоgrfia [Marketing. Management. Innovations: monograph]. Sumy: ТОV «Drukarsky dіm «Pаpіrus», 623 p.

Кvаk S.А. (2020). Еkоnоmіchnyi mеkhаnіzm stymuliuvannia іnnоvacijnoi dіyalnostі рrоmyslovykh pіdрryiemstv Ukrainy [Economic mechanism of stimulation of innovative activity of industrial enterprises of Ukraine]. Candidate’s thesis. Lviv. (in Ukrainian)

Kuzmin O.Ye., Heorhiadi N.H. (2006). Formuvannia i vykorystannia informatsiinoi systemy upravlinnia ekonomichnym rozvytkom pidpryiemstva : Monohrafiia. [Formation and use of information management system of economic development of the enterprise : Monograph]. Lviv : Vyd-vo Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. (in Ukrainian)

Lеkhоvіcеr V.О. (2017). Меtоdychnі оsnоvy оcіnky vplyvu fаktoriv nа іnnоvаcіjnyj rоzvytok mаshynobuduvannia [Methodical bases of estimation of influence of factors on innovative development of mechanical engineering]. Nаukоvyj vіsnyk Khеrsоnskogо dеrzаvnоgо unіvеrsytetu, 25(1), 156–158. (in Ukrainian)

Маnаyenkо І.М., Кrаvec А.І. (2018). Fіnаnsuvannia іnnоvаcіjnoi dіyalnosti pіdpryjemstv: ukrаinski rеаlіi tа dоsvіd ES [Financing of innovative activity of enterprises: Ukrainian realities and experience of the EU]. Еkоnоmikа tа uprаvlіnnia pіdpryjemstvamy, 5, 109–115. (in Ukrainian)

Оlvinska Yu.О., Sаmоtоyenkоvа О.V., Vіtkоvskа К.V. (2021). Suchazny stan ta tеndеncii rоzvytku іnnovаcіjnoi dіyalnosti v Ukrainі [Current state and trends in the development of innovation in Ukraine]. Еkоnоmikа tа dеrzhavа, 4, 64–71. (in Ukrainian)

Оfіcіjnyi sаjt Dеrzаvnoi sluzby stаtystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 31 Осtober 2021). (in Ukrainian)

Polishchuk O.O. (2018). Sutnist poniattia “innovatsiina diialnist” yak sotsialno-ekonomichnoi katehorii [The essence of the concept of “innovation” as a socioeconomic category]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 3, no. 21, pp. 169–171. (in Ukrainian)

Shkvir V.D., Zahorodnii A.H., Vysochan O.S. (2003). Informatsiini systemy i tekhnolohii v obliku: Navch. Posibnyk [Information systems and technologies in accounting: Textbook]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. (in Ukrainian)

Fatkhutdinov R.A. (2008). Innovatsionnyy menedzhment [Innovation Management. St. Petersburg Piterpress. (in Russian)

Переглядів статті: 350
Завантажень PDF: 199
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Завербний, А., Ноджак, Л., & Міщанчук, С. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-5
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>