РОЗВИТОК 4.0 ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: Індустрія 4.0, підприємство, діджиталізація, промисловість, інновація, цифрова трансформація, штучний інтелект, бізнес-процеси, роботизація, цифрова економіка

Анотація

У даній статті розглянуто особливості впровадження Індустрії 4.0 в Україні. Проаналізовано чим 4.0 відрізняється від її попередників. Виявлено, що такі чинники, як світова пандемія, а також зміни як відбуваються у економічній, військовій, політичній, соціальній та екологічній сфері впливають на пришвидшення цифровізації в Україні. Розглянуто, як Індустрія 4.0 покликана розвивати промислову революцію, яка визначається інтеграцію ІТ-технологій, мережі Інтернет та виробництва. Основною ж метою є впровадження та розвиток інформаційно-консультаційних технологій, автоматизація і роботизація бізнес-процесів. Зазначено, що дана Індустрія заохочує виникненню нових технологій. Також розроблено SWOT-аналіз, який дозволяє побачити сильні слабкі сторони Індустрії а також загрози та можливості при її впровадженні.

Посилання

Бріттес Г., Фабіан Айяла Н., Даленогаре Л., Герман Франк А. Очікуваний внесок технологій промисловості 4.0 для промислового виконання. Міжнародний журнал економіки виробництва. 2022. С. 383–394.

Брюховецька Н.Ю., Черних О.В. Індустрія 4.0 та цифровізація економіки: можливості використання зарубіжного досвіду на промислових підприємствах України. Економіка промисловості. 2020. C. 33–40.

Вишневський В.П., Вєцька О.В., Гаркушенко О.М. Розумна індустрія в цифровій економіці: перспективи, напрямки та механізми розвитку. Київ : Інститут економіки промисловості НАН України, 2021. С. 192.

Гобахлоу М. Унікальні і прогресивні технології як передумова четвертої промислової революції. Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд. 2022. С. 273–275.

Краус Н., Зернюк О., Чайкіна А. Інноваційна діяльність будівельних підприємств на засадах Індустрії 4.0. та «Глибокі» цифрові трансформації. 2-га Міжнародна конференція з будівельних інновацій. ICBI 2019. С. 52–53.

Опанасюк В.В. Індустрія 4.0: місце України в міждержавній кооперації і спеціалізація. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2017. № 4 (32). С. 67–71.

Скіцько В.І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 33–40.

Тимошенко О., Шмітт М. Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 21–29.

Цифрова конкурентоспроможність у всьому світі. URL: https://www.statista.com/statistics/1042743/worldwide-digital-competitiveness-rankingsbycountry

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. / за наук. ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. О.М. Сохацької. Тернопіль : Осадца Ю.В. 2018. 478 с.

Brittes G., Fabian Ayala N., Dalenogare L., Herman Frank A. (2022). Оchіkuvanyj vnеsоk tеkhnоlоgіj рrоmyslovostі 4.0 dlya рrоmyslovogо vykonanya [Expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance]. International Journal of Production Economics, рр. 383–394. (in Ukrainian)

Bryukhovetska N.Yu., Chernykh O.V. (2012) Industriya 4.0 ta tsyfrovizatsiya ekonomiky: mozhlyvosti vykorystannya zarubizhnoho dosvidu na promyslovykh pidpryyemstvakh Ukrayiny [Industry 4.0 and digitalization of the economy: possibilities of using foreign experience at industrial enterprises of Ukraine]. Economy of industry, рр. 33–40. (in Ukrainian)

Vyshnevskyi V.P., Vetska O.V., Harkushenko O.M. and others (2021). Rozumna industriya v tsyfroviy ekonomitsi: perspektyvy, napryamky ta mekhanizmy rozvytku [Smart industry in the digital economy: prospects, directions and mechanisms of development]. Kyiv: Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 192 p. (in Ukrainian)

Gobachlou M. (2022). Unikalʹni i prohresyvni tekhnolohiyi yak peredumova chetvertoyi promyslovoyi revolyutsiyi. [Unique and progressive technologies as a prerequisite for the fourth industrial revolution]. Modern trends in economics and management: a new perspective, pp. 273–275. (in Ukrainian)

Kraus N., Zernyuk O., Chaikina A. (2019). Innovatsiyna diyalʹnistʹ budivelʹnykh pidpryyemstv na zasadakh Industriyi 4.0. ta «Hlyboki» tsyfrovi transformatsiyi [Innovative activity of construction enterprises on the basis of Industry 4.0. and "Deep" digital transformations]. 2nd International Conference on Construction Innovations. ICBI, pp. 52–53. (in Ukrainian)

Opanasyuk V. V. (2017). Industriya 4.0: mistse Ukrayiny v mizhderzhavniy kooperatsiyi i spetsializatsiya. [Industry 4.0: Ukraine's place in interstate cooperation and specialization]. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". "Economics" series. No. 4 (32), pp. 67–71. (in Ukrainian)

Skitsko V.I. (2016). Industriya 4.0 yak promyslove vyrobnytstvo maybutnʹoho. [Industry 4.0 as industrial production of the future]. Investments: practice and experience. No. 5, pp. 33–40. (in Ukrainian)

O. Tymoshenko, M. Schmitt. (2019). Vyklyky ta zahrozy chetvertoyi promyslovoyi revolyutsiyi: naslidky dlya Ukrayiny. [Challenges and threats of the fourth industrial revolution: consequences for Ukraine]. Business Inform. No. 2, pp. 21–29. (in Ukrainian)

Digital competitiveness worldwide. URL: https://www.statista.com/statistics/1042743/worldwide-digital-competitiveness-rankingsbycountry. (in Ukrainian)

The fourth industrial revolution (2018). Chetverta promyslova revolyutsiya: zmina napryamiv mizhnarodnykh investytsiynykh potokiv [Changes in the direction of international investment flows]: monogr. / for sciences ed. Doctor of Economics, Prof. A.I. Krysovaty and Doctor of Economics, Prof. OHM. Sokhatska Ternopil: Osadtsa Yu.V. 478 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 431
Завантажень PDF: 419
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Ноджак, Л., & Паращич, М. (2022). РОЗВИТОК 4.0 ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-29
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ