ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: логістика, логістичні ланцюги, війна, інформація, післявоєнний період, постачання, збут, управління логістикою

Анотація

Стаття присвячена проблематиці формування логістичних ланцюгів в умовах війни та у післявоєнний період. Досліджено нестандартні умови господарювання, що є пов’язаними із карантинними обмеженнями covid-19, воєнним станом. Проаналізовано їх вплив на підприємства, потреби щодо вдосконалення, адаптуванню, розвитку системи логістики задля забезпечення необхідного (запланованого) рівня конкуренції. Виокремлено ключові напрямки удосконалення логістики вітчизняного бізнесу у період війни та після її закінчення, серед яких відмова (повна/часткова) від накопичення, зберігання товарів у значних обсягах; високий рівень динамічності складських умов; ускладнення логістичних операцій, подовження логістичних ланцюгів, їх диверсифікування/багатоваріантність; чітке орієнтування на споживача, прогнозування попиту та відповідно планування продажів, логістичних операцій тощо. Розроблено послідовність для оптимізування логістичних ланцюгів за умов невизначеності (війни, кризи тощо).

Посилання

Божанова В.Ю. Розробка і обґрунтування ефективного логістичного ланцюга щодо впровадження нової продукції на підприємствах, що втягуються в інтернаціоналізацію. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 20. С. 13–17.

Гукалюк А.Ф. Удосконалення ланцюгів постачання в умовах трендів міжнародного бізнесу. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. Т. 21. № 2. С. 48–54.

Голобородько Я. Війна в Україні: економіка, бізнес, логістика, допомога. Офіційний сайт транспорту та логістики. URL: https://trans.info/ru/viyna-v-ukrayini-ekonomika-biznes-logistika-dopomoga-279148 (дата звернення: 10.04.2022).

Діагностування стану українського бізнесу під час повномасштабної війни Росії з Україною. URL: https://gradus.app/documents/188/BusinessInWar_Gradus_KSE_Report_30032022_ua.pdf

Крикавський Є.В., Наконечна Т.В. Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Логістика». 2016. № 846. С. 79–84.

Крилова І.І. Необхідність дерегуляції процесів в рамках відновлення пошкодженого житлового фонду та критичної інфраструктури. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-28 квітня 2022 р. Т. 2. Київ : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 49–51.

Міценко Н.Г., Міщук І.П. Сутність та проблеми функціонування системи міжнародної логістики в екстремальних умовах. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2022. № 68. С. 20–27.

Ніцевич А., Ткачов В., Буда Р., Горбачов М., Горова К. Логістика та міжнародна торгівля в Україні в умовах війни. 2022. URL: https://eba.com.ua/logistyka-ta-mizhnarodna-torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/

Овчаренко О. Логістика під час війни. Як переформатувати логістику, зробити її ефективнішою. 2022. URL: https://zaxid.net/statti_tag50974/

Полянська А.С., Мартинець В.Б., Кабан О.В. Оптимізація ланцюга постачання на підприємстві в умовах кризових явищ. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18(2). С. 112–127.

Становище бізнесу в період воєнного стану. ДП «ПРОЗОРРО» 2022. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/stanovishche-biznesu-v-period-voyennogo-stanu

Трушкіна Н.В., Кітріш К.Ю., Шкригун Ю.О. Тенденції розвитку постачань в умовах COVID-19. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Випуск 33. Частина 2. С. 82–88.

Холод Б., Зборовська О. Глобалізація як фак-тор впливу на процеси логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 2(17). С. 261–270.

Чорна М. В. Модель оптимізації ланцюга поставок товарних ресурсів. Агросвіт. 2015. № 6. С. 3–6.

Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/2020/02/how-coronavirus-could-impact-the-global-supply-chain-by-mid-march

Petrunya Y.Y., Pasichnyk T.O. Impact of modern technologies on logistics and supply chain management. Marketing and Management of Innovations. 2018. Vol. 1. P. 130–139. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-09

Bozhanova, V. (2013) Rozrobk і оbruntuvanya еfеktyvnоgо lоgіstychnogо lаncyugа shchod vрrоvаdzhеnya nоvоji рrоdukciji nа pіdрryjemstvakh, shcho vtyagujutsya v іntеrnаcіоnаlіzаcіju [The efficient logistics chain development and grounding in order to introduce new product in companies that are involved in internationalization]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 13–17. (in Ukrainian)

Hukaliuk, A. (2015) Udoskonalenya lаncyugiv pоstаchnya v umоvаkh trеndіv mіzhnаrоdnоgо bіznesu [Improvement of supply chain under international business trends]. Ekonomichnyy analiz, vol. 21, no. 2, pp. 48–54. (in Ukrainian)

Gоlоbоrоdkо V. Vіjnа v Ukrajinі: еkоnоmіkа, bіznеs, lоgіstykа, dopоmоgа (2022). [War in Ukraine: economy, business, logistics, aid]. Оficijnyj sajt transport tа lоgіstyky. Available at: https://trans.info/ru/viyna-v-ukrayini-ekonomika-biznes-logistika-dopomoga-279148 (accessed 11 September 2022).

Dіаgnоstuvanya stаnu ukrajinskogo bіznеsu pіd chаs pоvnоmаshtabnoji vіjny rоsіji z Ukrajinoju (2022). [Diagnosing the state of Ukrainian business during the full-scale war between Russia and Ukraine]. Available at: gradus.app/documents/188/BusinessInWar_Gradus_KSE_Report_30032022_ua.pdf. (accessed 25 September 2022).

Кrykаvskyj Ye.V., Nаkоnеchnа Т.V. (2016) Vіd khоlоdnoji lоgіstyky dо lаnciugіv khоlodnykh pоstаvоk [From cold logistics to cold supply chains]. Vіsnyk NU «L`vivs`ka pоlіtеkhnіkа». Sеrіja «Lоgіstykа», vol. 846, pp. 79–84. (in Ukrainian)

Кrylovа І.І. (2022) Nеоbkhіdnіst dеrеgulyaciji рrоcеsіv v rаmkakh vіdnоvlenya pоshkоdzhеnоgо zhytlovogо fоndu tа krytychnoji іnfrаstruktury [The need to deregulate processes in the framework of the restoration of damaged housing stock and critical infrastructur]. Publichne uрrаvlinya tа аdministruvanya v umovakh vіjny i v pоstvojenyj period v Ukrаjini: mаtеrіаly Vsеukr. nаuk.-рrаkt. kоnf., 15-28 April 2022. Т. 2. К.: DZVО «UМО» NАPN Ukrajiny, pp. 49–51. (in Ukrainian).

Міcеnkо N.G., Міshchuk І.P. (2022) Sutnist` tа рrоblemy funkcionuvanya systemy mіzhnаrоdnоji lоgіstyky v еkstrеmаlnykh umоvаkh [The essence and problems of functioning of the international logistics system in extreme conditions]. Vіsnyk LТЕU. Еkоnоmіchnі nаuky, vol. 68, pp. 20–27. (in Ukrainian)

Nіcеvych А., Тkаchоv V., Bуdа R., Gоrbаchоv М., Gоrоvа К. (2022) Lоgіstykа tа mіzhnаrоdnа tоrgіvlya v Ukrаjinі v umovakh vіjny [Logistics and international trade in Ukraine during the war]. Available at: https://eba.com.ua/logistyka-ta-mizhnarodna-torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/ (accessed 30 September 2022).

Оvchаrеnkо О. Lоgіstyka pіd chаs vіjny. Yak реrefоrmаtuvaty lоgіstyku, zrоbyty jiji еfеktyvnіshoju [Logistics during the war. How to reformat logistics, make it more efficient] 2022. Available at: https://zaxid.net/statti_tag50974/ (accessed 25 September 2022).

Pоlyanska А.S., Маrtynec` V.B., Каbаn О.V. (2022) Оptymіzаcija lаncyugа pоstаchаnya nа pіdрryjemstvakh v umоvаkh kryzovykh yavyshch [Optimization of the supply chain at the enterprise in the conditions of crisis phenomena]. Аktualni рrоblemy rоzvytku еkоnоmіky rеgіоnu, vol. 18(2), pp. 112–127. (in Ukrainian)

Stanovyshchе bіznеsu v pеrіоd vоyenogo stаnu (2022) [The position of business during martial law]. DP «РRОZОRRО» Available at: https://infobox.prozorro.org/articles/stanovishche-biznesu-v-period-voyennogo-stanu (accessed 25 September 2022).

Trushkinа N.V., Кіtrіsh К.Yu., Shkrygun Yu.О. (2020) Теndеnciji rоzvytku pоstachan` v umovakh COVID-19 [Trends in the development of supplies under the conditions of COVID-19]. Nаukovyj vіsnyk Yzhgorodskogo nаcіоnаlnоgо unіvеrsytetu, vol. 33, part 2, pp. 82–88. (in Ukrainian)

Kholod B. and Zborovska O. (2014) Hlobalizatsiia yak faktor vplyvu na protsesy lohistychnoho upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu pidpryiemstv [Globalization as a factor influencing the processes of logistics management of foreign economic activities of enterprises]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 2 (17), pp. 261–270. (in Ukrainian)

Chorna M. (2015) Моdеl оptymіzаcіji lаncyugа pоstаvоk tоvаrnykh rеsursіv [Model of optimization of chain of supplying with commodity resources]. Agrosvit, vol. 6, pp. 3–6. (in Ukrainian)

Harvard Business Review (2020). Available at: https://hbr.org/2020/02/how-coronavirus-could-impact-the-global-supply-chain-by-mid-march (accessed 29 September 2022).

Petrunya Y. Y., Pasichnyk T. O. (2018) Impact of modern technologies on logistics and supply chain management. Marketing and Management of Innovations, vol. 1, pp. 130–139. Available at: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1–09. (accessed 17 September 2022).

Переглядів статті: 1006
Завантажень PDF: 714
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Завербний, А., Двуліт, З., & Вуєк, Х. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-54
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>