РОЗВИТОК ІТ-АУТСОРСИНГУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: аутсорсинг, сфера ІТ, тенденції розвитку, економічі наслідки

Анотація

У данній статті проаналізовано ринок ІТ аутсорсингу в Україні, виділено найбільш поширені серед українських компаній види аутсорсингу, розглянуто основні переваги та недоліки аутсорсингу, як моделі ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання. Проведено аналіз динаміки розвитку ІТ-аутсорингу в Україні, а саме, було розглянуто часту ІТ у ВВП України з 2011 по 2020 роки, роль і місце України на світовому ринку цих послуг, виділено ключові тенденції та напрямки розвитку аутсорсингу, розглянуто топ найбільших роботодавців у сфері аутсорсингу в Україні. Зроблено висновки, щодо можливостей, викликів та перпектив використання аутсорсингу українськими компаніями. Розроблено рекомендації, щодо збільшення рівня привабливості України для великих іноземних компаній.

Посилання

Ian McCarthy; Angela Anagnostou (2004) “The impact of outsourcing on the transaction costs and boundaries of manufacturing”. International Journal of Production Economics, pp. 61–71.

Stuart Rosenberg (2018) The Global Supply Chain and Risk Management. ISBN 978-1631579592.

Ben Zimmerman (2019) "What Are the Benefits of In-Housing Versus Outsourcing?" Forbes.

Anna Frazzetto "Outsourcing In The New Normal: Three Trends Reshaping The Global Industry". Forbes.

Steve Lohr "Hot Spot for Tech Outsourcing: The United States". URL: https://NYTimes.com.

Ільєнко О.В., Мороз Н.К. Аналіз ринку IT-аутсорсингу в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. 159 с.

Красношапка В.В., Трохимець І.І. Аутсорсинг та його застосування на підприємствах Українии. Ефективна економіка. 2015. ISSN 2307-2105.

Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/ (дата звернення: 25.11.2021).

Deardorff A. (2014) Terms of Trade: Glossary of International Economics, 2nd ed, World Scientific Publishing Company.

Хейвуд Дж.Б. Аутсорсинг: в пошуках конкурентних переваг. Москва : видавничий дім “Вільямс”, 2004.

Губина Л.В. Информационные технологии в бизнесе в настоящее время. Проблемы науки. 2018. № 4(28). С. 75–76.

Дайнеко Є., Оленюк А. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги: вимоги європейського ринку. URL: https://everlegal.ua/autsorsyngovi-ta-autstafingovi-poslugy-vymogy-evropeyskogo-rynku

Гребешкова О.М. Становлення IT-аутсорсингу в Україні: огляд через призму світової практики. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Київ, 2011. Вип. 25. С. 305–313.

Консалтингова компанія ACCACE. URL: https://accace.com/

Скільки грошей приносить Україні ІТ індустрія. URL: https://dyvys.info/2019/11/07/skilky-groshej-prynosyt-ukrayini-it-industriya/

Stack overflow. URL: https://stackoverflow.com/

Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ian McCarthy; Angela Anagnostou (2004) “The impact of outsourcing on the transaction costs and boundaries of manufacturing”. International Journal of Production Economics, pp. 61–71.

Stuart Rosenberg (2018) The Global Supply Chain and Risk Management. ISBN 978-1631579592.

Ben Zimmerman (2019) "What Are the Benefits of In-Housing Versus Outsourcing?" Forbes.

Anna Frazzetto "Outsourcing In The New Normal: Three Trends Reshaping The Global Industry". Forbes.

Steve Lohr "Hot Spot for Tech Outsourcing: The United States". Available at: https://NYTimes.com

Il'ienko O.V., Moroz N.K. (2014) Analiz rynku IT-autsorsynhu v Ukraini. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu”, p. 159. (in Ukrainian)

Krasnoshapka V.V., Trokhymets' I.I. (2015) Autsorsynh ta joho zastosuvannia na pidpryiemstvakh Ukrainyy. Efektyvna ekonomika. ISSN 2307-2105. (in Ukrainian)

Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com

Deardorff A. (2014) Terms of Trade: Glossary of International Economics, 2nd ed, World Scientific Publishing Company.

Khejvud Dzh.B. (2004) Autsorsynh: v poshukakh konkurentnykh perevah. Moskva: vydavnychyj dim “Vil'iams”. (in Ukrainian)

Hubyna L.V. (2018) Ynformatsyonnye tekhnolohyy v byznese v nastoiaschee vremia. Problemy nauky, 4(28), 75–76. (in Russian)

Dajneko Ye., Oleniuk A. Autsorsynhovi ta autstafinhovi posluhy: vymohy ievropejs'koho rynku. Available at: https://everlegal.ua/autsorsyngovi-ta-autstafingovi-poslugy-vymogy-evropeyskogo-rynku (in Ukrainian)

Hrebeshkova O.M. (2011) Stanovlennia IT-autsorsynhu v Ukraini: ohliad cherez pryzmu svitovoi praktyky. Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. Nauk, 25, 305–313.

Consulting company ACCACE. Available at: https://accace.com/

Skil'ky hroshej prynosyt' Ukraini IT industriia. Available at: https://dyvys.info/2019/11/07/skilky-groshej-prynosyt-ukrayini-it-industriya/

Stack overflow. Available at: https://stackoverflow.com/

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Переглядів статті: 201
Завантажень PDF: 393
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Двуліт, З., & Налутка, П. (2021). РОЗВИТОК ІТ-АУТСОРСИНГУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-11
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ