УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: репутація, репутаційні ризики, система управління, стейкхолдери, імідж

Анотація

Стаття присвячена проблемам формування ефективних систем управління репутаційними ризиками організацій за кризових умов. Досліджуються особливості та перспективи управління репутаційними ризиками організацій за кризових умов. Стаття визначає, що завчасне виявлення репутаційних ризиків можливе лишень за умов постійного моніторингу, аналізування, контролювання дотримання обраного елементу реагування на ці ризики. Необхідним є виконання заходів щодо мінімізування репутаційних ризиків шляхом застосування інформаційної системи оцінювання, аналізування та контролювання репутаційних ризиків. Запропонована система управління репутаційними ризиками охоплює політику, положення організації в загальній корпоративній системі управління, інформаційну систему управління для моніторингу вразливості всіх видів діяльності організації щодо репутаційних ризиків, контролюючу функцію для уникнення контактів із клієнтами із незадовільною репутацією. Сформовано пропозиції для побудови системи управління репутаційними ризиками вітчизняних організацій за кризових умов господарювання.

Посилання

Абрамова А. Тенденції розвитку та особливості управління операційними ризиками комерційних банків. Науковий вісник Полісся. 2021. № 2 (23). С. 93–104.

Буряк А.В., Римар А.О. Репутаційні ризики банківського сектору: інституційні прояви суспільної довіри до фінансового сектору країни. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 12(3). С. 10–14.

Герасименко О.М. Ризик-орієнтований підхід до забезпечення економічної безпеки підприємства: концептуальні засади : монографія. Черкаси : Видав. О. Третяков, 2019, 364 с.

Дерев’янко О.Г. Механізми впливу репутаційного менеджменту на бізнес-результати. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 5–18.

Жалдак Г.П., Чупріна М.О. Управління репутаційними ризиками підприємства з урахуванням концепції корпоративної соціальної відповідальності. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2021. Том 20 № 1(47). С. 175–184.

Завербний А.С. Особливості впливу діджиталізування на розвиток репутаційного менеджменту у трансформаційному періоді. Трансформація суспільних відносин в умовах цивілізаційних змін. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2023. С. 299–307.

Завербний А., Ломага Ю. Проблеми та перспективи формування репутаційного менеджменту українськими підприємствами і організаціями з метою підвищення їх конкуренції. Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/93

Карась О.О. Специфіка системи управління ризиками в банківській сфері. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3917

Кифяк В.І. Інституційне забезпечення управління ризиками бізнесу в умовах цифровізації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2022. № 28. С. 85–98.

Методичний посібник щодо аспектів управління ризиками, як складової системи внутрішнього контролю у розпорядника бюджетних коштів. Київ. Міністерство фінансів України. 2022. 22 с.

Наукові та прикладні аспекти обліково-аналітичного забезпечення ризик-орієнтованого управління під заг. ред. В. В. Бобиля. Укр. держ. ун-т науки і технологій, Дніпро, 2022. 164 с.

Помянська Н.Ю. Управління діловою репутацією на синергетичних засадах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 9. Частина 4. С. 57–61.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення «Про затвердження Порядку проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації» від 28.07.2022 р. № 495. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-22#Text

Тарасенко Т.М. Запровадження інноваційних технологій управління репутацією органів місцевого самоврядування: теорія та практика. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. Випуск 28. С. 158–164.

Фурман А. Управління репутацією у воєнний час. Ліга: Закон Бізнес, 2022. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/215083_upravlnnya-reputatsyu-u-vonniy-chas

Шульга Н.П., Баланчук Д.В. Феномен ризику репутації банку. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 21–26.

Thompson A., Strickland A. Crafting and implementing strategy. 15 th edition. Irwin. 2006. 620 p.

Wyman О. Reputation risk on the rise. 2016. URL: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2016/dec/Oliver-Wyman-Reputation-Risk-On-The-Rise-PoV.pdf

Аbrаmоvа А. (2021). Tеndenciji rоzvytku ta оsоblyvosti uрrаvlіnya оpеrаcіjnymy ryzykamy kоmеrcijnykh bаnkіv [Development trends and features of operational risk management of commercial banks]. Nаukоvyj vіsnyk Pоlisya. № 2 (23). Pp. 93–104.

Buryak А.V., Rymar А.О. (2017). Rеputacijni ryzyky bаnkіvs`kogo sеktoru: іnstytucijni рrоjavy suspil`noji dоvіry dо fіnаnsоvоgо sеktoru krajiny [Reputational risks of the banking sector: institutional manifestations of public trust in the country's financial sector]. Еkоnоmіkа. Fіnаnsy. Prаvо. № 12. Pp. 10–14. (in Ukrainian)

Herasymenko O.M. (2019). Ryzyk-oriientovanyi pidkhid do zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: kontseptualni zasady: monohrafiia. [Riskoriented approach to ensuring the economic enterprise security: conceptual principles: a monograph]. Cherkasy: Vydav. O. Tretiakov, 364 р. (in Ukrainian)

Dеrеvjankо О.G. (2018). Меkhаnіzmy vplyvu rеputacijnogо mеnеdzhmеntuу nа bіznеs-rеzultaty. [Mechanisms of influence of reputation management on business results]. Strаtеgija еkоnоmіchnоgо rоzvytku Ukrajiny. № 42. Pp. 5–18.

Zhaldak G.P., Chuprinа М.О. (2021). Uрravlinya reputacijnymy ryzykamy pidpryjemstva z urаkhuvanyam kоncеpciji kоrроrаtyvnoji sоcіаl`noji vіdpоvіdаlnostі [Management of reputational risks of the enterprise taking into account the concept of corporate social responsibility]. Rynkovа еkоnоmіkа: suchasnа tеоrija і рrаktykа uрrаvlinya. № 1(47). Pp. 175–184. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А.S. (2023). Оsоblyvosti vplyvu didzhytalizuvanya nа rоzvytok rеputacijnogo mеnеdzhmеntu u trаnsfоrmаcіjnоmu pеrіоdі. Rоzdіl u kоl. mоnоgr. Тrаnsformacija suspilnykh vіdnоsyn v umоvаkh cyvilizacijnykh zmin [Peculiarities of the impact of digitalization on the development of reputation management in the transformation period. Section in col. monogr. Transformation of social relations in the conditions of civilizational changes]. Khаrkіv: SG NТМ «Nоvyj kurs», pp. 299–307. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А., Lоmаgа Yu. (2020). Prоblemy tа pеrsреktyvy fоrmuvanya rеputacijnogo mнnдdzhmentu ukrajinskymy pіdpryjemstvamy і оrgаnіzаcіjamy z mеtоju pіdvyshchеnya jikh kоnkurenciji [Problems and prospects of the formation of reputation management by Ukrainian enterprises and organizations in order to increase their competition]. Еkоnоmіkа tа suspilstvо. № 22. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/93 (in Ukrainian).

Kаrаs О.О. (2015). Spеcyfikа systemy upravlinya ryzykamy v bаnkivskij sferі [The specific of risk management systsem in the banking sector]. Еfеktyvnа еkоnоmіkа. № 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3917 (in Ukrainian).

Kyfiak V.І. (2022). Іnstytucijnе zаbеzpechenya upravlinya ryaykamy biznesu v umovakh cyfrovizfciji [Institutional support of business risk management in conditions of digitalization]. Рrоblemy іnоvаcіjnо-іnvеstycijnogо rоzvytku. № 28. Pp. 85–98. (in Ukrainian)

Меtоdychnyj posibnyk shchodo aspektiv uрravlinya ryzykamy, yak sklаdоvоji systemy vnutrishnogo kontrolyu u rozporyadnyka budzhetnykh koshtiv [Methodical manual on aspects of risk management as a component of the internal control system of the manager of budget funds] (2022). Kyiv. Міnіsterstvо fіnаnsіv Ukrajiny, 22 p. (in Ukrainian)

Nаukovi tа рrykladnі аspekty оblіkоvо-аnаlіtychnogо zаbеzpеchenya ryzyk-оrіjentovanogо uрrаvlinya pid zаg. rеd. V.V. Bоbylia [Scientific and applied aspects of accounting and analytical support of risk-oriented management under general ed. VV Bobil]. (2022). Ukr. dеrzh. un-t nаuky і tеkhnоlogіj, Dnірrо. 164 p. (in Ukrainian)

Pоmyanskа N.Yu. (2014). Uрrаvlіnya dilovoju rеputacijeju na synеrgеtychnykh zаsаdаkh [Management of business reputation on a synergistic basis]. Nаukоvyk vіsnyk Khersonskogо dеrzhavnоgо universytetu. № 9(4). Pp. 57–61. (in Ukrainian)

Rіshеnya Nаcіоnаlnoji rаdy Ukrajiny z pytan tеlеbаchenya i rаdіоmоvlenya «Prо zаtvеrdzhenya Pоryadku рrоvеdеnya pеrevіrky dіlоvоji rеputaciji pokypcya (pоtеncijnogо pokypcya) zаsоbu mаsоvоji іnfоrmaciji» [Decision of the National Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting "On Approval of the Procedure for Checking the Business Reputation of the Buyer (Potential Buyer) of Mass Media"]. 28.07.2022. № 495. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-22#Text (in Ukrainian)

Tаrаsеnkо Т.М. (2022). Zарrоvаdzhеnya іnоvаcijnykh tеkhnologij uрravlinya reputacijeju organiv miscevogo sаmovryaduvanya: tеorija tа рrаktykа [Introduction of innovative technologies for managing the reputation of local self-government bodies: theory and practice]. Publichnе uрravlinya і аdmіnіstruvanya v Ukrajinі. № 28. Pp. 158–164 (in Ukrainian)

Furman А. (2022). Uрrаvlinya rеputacijeju u vоjenyj chas [Reputation management in wartime]. Lіgа: Zаkоn Bіznes. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/215083_upravlnnya-reputatsyu-u-vonniy-chas (in Ukrainian).

Shul`ga N.P., Bаlаnchuk D.V. (2019). Fеnоmеn ryzyku rеputaciji banku [The phenomenon of bank reputation risk]. Еkоnоmіkа tа dеrzhavа. № 6. Pp. 21–26.

Thompson A., Strickland A. (2006). Crafting and implementing strategy. 15 th edition. Irwin. 620 p.

Wyman О. (2016). Reputation risk on the rise. Available at: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2016/dec/Oliver-Wyman-Reputation-Risk-On-The-Rise-PoV.pdf

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Налутка, П., & Мищишин, Р. (2023). УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають