ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: розвиток персоналу, управління, персонал, підприємство, соціальний розвиток, економічний розвиток, соціально-економічний розвиток персоналу, професійний розвиток, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена основним аспектам управління соціально-економічним розвитком персоналу підприємства в умовах сталого розвитку. Зазначено, що здійснюється формування працівника нового типу, який повинен мати не тільки високу професійну компетентність, а й загальну ерудицію, стратегічне мислення, технічну грамотність, творчо ставитися до праці, бути підприємливим, володіти основами самоменеджменту, бути готовим постійно змінюватися разом з організацією. Розроблено модель системного підходу до управління соціальним розвитком персоналу підприємства. Наведено загальну схему розвитку організаційно-економічних відносин між керівником та працівником на основі персоніфікованого підходу. Наголошено на тісний взаємозв’язок між структурними складовими корпоративної соціальної політики та компонентами благополуччя працівників.

Посилання

Бочарова Н.О. Організаційно-економічне забезпечення та мотиваційна складова в системі адміністрування та оцінки ефективності менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2021. №1 (43). С. 73-81. DOI: 10.31388/2519-884X-2021-43-73-81.

Василюк С.В. Сутність соціально-економічного розвитку персоналу підприємств в контексті забезпечення соціально-економічної ефективності діяльності. Економічний вісник НГУ 2010 № 4. С. 100¬104. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2010/4/EV20104_100-104.pdf.

Гавкалова Н.Л., Нісфоян С.С. Управління розвитком персоналу на підприємстві. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 58-2. С. 133¬137. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.58-42.

Mantur-Chubata O., Shelest Ie., Danilkova A., Zelena M. Employee development as an integral component of personnel management strategy. Innovation and Sustainability. 2022. №. 4. pp. 71¬78. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.71.78.

Живко З.Б., Кухарська Л.В., Зінчук Ю.Я. Стратегія формування організаційно-економічного механізму управління розвитком персоналу підприємства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 145¬155. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/library/visnyky/nvse/nvse_02_2018/17.pdf.

Замроз М., Кульчицька Л. Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. Вип. 13. 78¬84. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.13.9.

Кузьменко А.О., Мирошниченко Г. Б. Удосконалення системи управління розвитком персоналу організації. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 874-880. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-132.

Партика І.В. Стратегічно орієнтоване управління розвитком персоналу організації. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 3. С. 190¬195. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-30.

Підлипна Р.П. Оцінювання інвестування в соціально-економічний розвиток персоналу підприємства. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. № 63. С. 64¬69. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-63-10.

Сиволап Л. А., Хавалиць С. С., Ніколаєнко Р. Б. Аналіз розвитку персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2021. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.13.

Ситник О. Ю Розвиток персоналу шляхом налагодження соціального діалогу в Україні крізь призму міжнародного досвіду. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 11. С. 140¬144. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13835.

Bocharova N.O. (2021). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia ta motyvatsiina skladova v systemi administruvannia ta otsinky efektyvnosti menedzhmentu personalu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Organizational and economic support and motivational component in the system of administration and efficiency evaluation of agricultural enterprises personnel management]. Zbirnyk naukovykh prats TDATU imeni Dmytra Motornoho (ekonomichni nauky), 1 (43), 73-81. https://doi.org/10.31388/2519-884X-2021-43-73-81 (in Ukrainian).

Vasyliuk S.V. (2010). Sutnist sotsialno-ekonomichnoho rozvytku personalu pidpryiemstv v konteksti zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoi efektyvnosti diialnosti [The essence of socio-economic development of enterprise personnel in the context of ensuring socio-economic efficiency of activity]. Ekonomichnyi visnyk NHU, 4, 100-104. Retrieved from https://ev.nmu.org.ua/docs/2010/4/EV20104_100-104.pdf (accessed August 28, 2023). (in Ukrainian).

Havkalova N.L., Nisfoian S.S. (2020). Upravlinnia rozvytkom personalu na pidpryiemstvi [Personnel development management at an enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii, 58-2, 133¬137. https://doi.org/10.32843/bses.58-42 (in Ukrainian).

Mantur-Chubata O., Shelest Ie., Danilkova A., Zelena M. (2022). Employee development as an integral component of personnel management strategy. Innovation and Sustainability, 4, 71¬78. https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.71.78.

Zhyvko Z.B., Kukharska L. V., Zinchuk Yu. Ya. (2018). Stratehiia formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia rozvytkom personalu pidpryiemstva [The strategy of formation of the organizational economic mechanism of management development of personnel of enterprise]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2, 145¬155. Retrieved from https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/library/visnyky/nvse/nvse_02_2018/17.pdf (accessed August 29, 2023). (in Ukrainian).

Zamroz M., Kulchytska L. (2022). Formuvannia mekhanizmu sotsialno-ekonomichnoi motyvatsii personalu pidpryiemstva [Formation of the socio-economic motivation mechanism in the staff of the enterprise]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, 13, 78¬84. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.13.9 (in Ukrainian).

Kuzmenko A.O., Myroshnychenko H. B. (2018). Udoskonalennia systemy upravlinnia rozvytkom personalu orhanizatsii [The management development of personnel organization improvement system]. Ekonomika ta suspilstvo, 19, 874¬880. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-132 (in Ukrainian).

Partyka I.V. (2020). Stratehichno oriientovane upravlinnia rozvytkom personalu orhanizatsii [Strategically oriented organization personnel development management]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, 31 (70), 3, 190¬195. https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-30 (in Ukrainian).

Pidlypna R.P. (2021). Otsiniuvannia investuvannia v sotsialno-ekonomichnyi rozvytok personalu pidpryiemstva [Evaluation of investment in socio-economic development of enterprise staff]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 63, 64¬69. https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-63-10 (in Ukrainian).

Syvolap L.A., Khavalyts S.S., Nikolaienko R.B. (2021). Analiz rozvytku personalu pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Analysis of the development of the personnel of the enterprise in modern conditions of management]. Efektyvna ekonomika, 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.12.13 (in Ukrainian).

Sytnyk O.Yu (2017). Rozvytok personalu shliakhom nalahodzhennia sotsialnoho dialohu v Ukraini kriz pryzmu mizhnarodnoho dosvidu [Staff development through the social dialogue in Ukraine in terms of international experience]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 11, 140-144. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13835 (accessed August 29, 2023). (in Ukrainian).

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Могильна, Л., Харченко, Т., & Клєцова, Н. (2023). ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-55
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>