СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: вигорання, соціальна відповідальність, мотивація, викладач, університет, освіта

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням соціально-психологічних аспектів менеджменту персоналу в контексті соціальної відповідальності підприємства. Проаналізовано значення синдрому емоційного вигорання як феномену виснаження в системі “людина-людина” та втрати мотивації та відповідальності. Визначені соціальні та психологічні методи управління персоналом. Окреслено особливості професійної діяльності та чинниками професійного вигорання викладачів навчального закладу. Охарактеризовано вплив групових факторів, зокрема індивідуальних та організаційних на емоційний вплив. Досліджено емоційне вигорання серед науково-педагогічного персоналу ЗВО за віковими категоріями та стажем роботи. Розглянуто доцільність індивідуально-орієнтованого підходу та управлінських втручань в процесі менеджменту персоналу в контексті соціальної відповідальності підприємства.

Посилання

Бобко Л.О., Мазяр А.В. Проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043 (дата звернення: 05.08.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.5.37

Процик І.С., Романська О.Б. Емоційне вигорання працівників як гальмівний чинник розвитку підприємства в умовах розширення міжнародних економічних відносин. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 2 (6). С. 99–105. URL: https://doi.org/10.23939/smeu2021.02.099 (дата звернення: 10.09.2022).

Харченко Т., Жун М., Михайлик Р. Управління персоналом в умовах соціальної відповідальності підприємства. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 32. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-13 (дата звернення: 08.06.2022).

Коновчук Н.С. Основні причини та профілактика професійного вигорання у менеджерів. Правничий вісник університету “КРОК”. 2012. Вип. 14. С. 91–95.

Колтунович Т. А. Сутність і співвідношення понять «професійне вигорання» та «професійний стрес». Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2014. Додаток 4 до Вип. 31. Том IІІ (11). С. 142–151.

Моначин І. Л., Кутузова Н.В. Психологічні особливості професійного вигорання ІТ-спеціалістів. Актуальні задачі сучасних технологій : матеріали VIII Міжнар. Наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (м. Тернопіль, 16-17 листопада 2019 р.). Тернопіль, 2019. С. 138.

Сипченко О.М., Банченко С.С. Професійне вигорання викладачів ЗВО як психологічна проблема. Молодий вчений. 2018. № 10.1. С. 106–108.

Ніколаєнко С.О., Харченко Т.М. Особливості емоційного вигорання у викладачів закладів вищої освіти. “Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика” : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 15 жовтня 2020 р.), Харків, 2020. С. 29–31.

Христенк, O., Жартовська В. Соціальна відповідальність в управлінні персоналом підприємства: реалії часу. Науковий журнал «Економіка і регіон». 2019. № 4(75). С. 113–120. URL: https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1859

Weihe Lei, Jingyu Li, Yongzhan Li, Gloria Castaño, Ming Yang, Bing Zou. The boundary conditions under which teaching–research conflict leads to university teachers’ job burnout. Studies in Higher Education 0:0. 2020. P. 1–17.

Liisa Myyry, Terhi Karaharju-Suvanto, Marjo Vesalainen, Anna-Maija Virtala, Marja Raekallio, Outi Salminen, Katariina Vuorensola, Anne Nevgi. Experienced academics' emotions related to assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education. 2020. 45:1. P. 1–13.

Bobko L.O., Maziar A.V. (2019) Problemy korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini [Problems of corporate social responsibility of business in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043 (accessed: 05.08.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.5.37 (in Ukrainian)

Protsyk I. S., Romanska O. B. (2021) Emotsiine vyhorannia pratsivnykiv yak halmivnyi chynnyk rozvytku pidpryiemstva v umovakh rozshyrennia mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Emotional burnout of employees as an inhibitory factor in the development of the enterprise in the conditions of expansion of international economic relations]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 2 (6), pp. 99–105. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.02.099 (accessed: 10.09.2022) (in Ukrainian)

Kharchenko T., Zhun M., Mykhailyk R. (2021) Upravlinnia personalom v umovakh sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstva [Personnel management in terms of social responsibility of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-13 (accessed: 08.06.2022) (in Ukrainian)

Konovchuk N.S. (2012) Osnovni prychyny ta profilaktyka profesiinoho vyhorannia u menedzheriv [The main causes and prevention of professional burnout in managers]. Pravnychyi visnyk universytetu “KROK”, vol. 14, pp. 91–95 (in Ukrainian)

Koltunovych T.A. (2014) Sutnist i spivvidnoshennia poniat «profesiine vyhorannia» ta «profesiinyi stres» [The essence and relationship of the concepts "professional burnout" and "professional stress"]. Humanitarnyi Visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody». Annex 4, vol. 31, III (11), pp. 142–151. (in Ukrainian)

Monachyn I.L., Kutuzova N.V. (2019). Psykholohichni osoblyvosti profesiinoho vyhorannia IT-spetsialistiv [Psychological features of professional burnout of IT specialists]. Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii: materialy VIII Mizhnar. Nauk.-tekhn. konf. molodykh uchenykh ta studentiv (m. Ternopil, 16-17 lystopada 2019 r.). Ternopil, p. 138. (in Ukrainian)

Sypchenko O.M., Banchenko S.S. (2018).Profesiine vyhorannia vykladachiv ZVO yak psykholohichna problema [Professional burnout of higher education teachers as a psychological problem]. Molodyi vchenyi, vol. 10.1, pp. 106–108. (in Ukrainian)

Nikolaienko S.O., Kharchenko T.M. (2020) Osoblyvosti emotsiinoho vyhorannia u vykladachiv zakladiv vyshchoi osvity [Peculiarities of emotional burnout among teachers of higher education institutions]. “Psykholohichnyi instrumentarii rozvytku liderskoho potentsialu suchasnoi molodi: teoriia i praktyka”: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., (m. Kharkiv, 15 zhovtnia 2020 r.), Kharkiv, pp. 29–31 (in Ukrainian)

Khrystenko O., Zhartovska V. (2019) Sotsialna vidpovidalnist v upravlinni personalom pidpryiemstva: realii chasu [Social responsibility in enterprise personnel management: realities of time]. Ekonomika i rehion, vol. 4(75), pp. 113–120. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1859 (in Ukrainian)

Weihe Lei, Jingyu Li, Yongzhan Li, Gloria Castaño, Ming Yang, Bing Zou (2020) The boundary conditions under which teaching–research conflict leads to university teachers job burnout. Studies in Higher Education 0:0. P. 1–17.

Liisa Myyry, Terhi Karaharju-Suvanto, Marjo Vesalainen, Anna-Maija Virtala, Marja Raekallio, Outi Salminen, Katariina Vuorensola, Anne Nevgi (2020) Experienced academics emotions related to assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education. 45:1. P. 1–13.

Переглядів статті: 348
Завантажень PDF: 167
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Харченко, Т. (2022). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-12
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають