ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІТ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: HR-менеджмент, ІТ технології, інноваційні ІТ технології, персонал, управління персоналом

Анотація

Стаття присвячена питанням використання інформаційних технологій в HR-менеджменті, бо науково-технічний прогрес диктує свої умови. Управління персоналом належить до сфери управління, в якій можна «оцифрувати» майже всі функції. Дослідження показало, що ефективність та конкурентоспроможність підприємства багато в чому залежать від того, наскільки ефективно організована на ньому робота з персоналом, починаючи з моменту його підбору та закінчуючи розвитком. На сьогодні існує величезна кількість традиційних та інноваційних технологій HR-менеджменту, правильне поєднання і використання яких здатне суттєво підвищити результативність діяльності компанії. Наголошено, що вибір інноваційних технологій залежить від багатьох факторів, основними з яких є розміри підприємства, його фінансовий стан, загальний рівень розвитку, специфіка та мета функціонування.

Посилання

Андрощук Г.О. Штучний інтелект: економіка, інтелектуальна власність, загрози. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 2. С. 56–74. DOI: https://doi.org/10.33731/22021.236555

Брінцева О.Г., Біловус О.С. Інформаційні технології в управлінні персоналом підприємства: сучасні тенденції. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1. С. 264–271. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_28 (дата звернення: 08.11.22).

Вініченко І.І., Дьяченко Н.К., Лапа В.О. Інформаційне забезпечення управління кадровим потенціалом аграрних підприємств. Агросвіт. 2021. № 5–6. С. 34–41. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.5-6.34

Волянская-Савчук Л.В., Мацишина М.В. Використання інноваційних персонал-технологій в управлінні персоналом на підприємствах. Економіка і організація управління. 2019. № 1 (33). С. 33–42. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.4

Гуцуляк Н.П. Сучасні технології управління персоналом. Економiка i органiзацiя управлiння. 2019 № 3 (35). С. 111–118. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.11

Данилевич Наталія, Рудакова Світлана, Щетініна Людмила, Касяненко Ярослав. Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях. Галицький економічний вісник. ТНТУ. 2020. № 3 (64). С. 147–156. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32485/2/GEB_2020v64n3_Danylevych_N-HR_processes_digitization_147-156.pdf (дата звернення: 14.11.2022).

Жавела К.А., Жавела А.К. Сучасні концепції та інноваційні технології в системі управління персоналом. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 73–78. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.22.73

Жуковська В.М. Цифрові виклики кадрового забезпечення підприємства. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. Том 1. № 2. С. 10–17. URL: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49820 (дата звернення: 08.11.2022).

Кравчук О.І., Варіс І.О., Заривних К.В. Цифрові технології менеджменту персоналу: тенденції та виклики в умовах пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-73

Федорова Ю., Єльникова Г. Інноваційні інформаційні технології в підготовці та управлінні персоналом. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2021. Вип. 11 (22). DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-11

Androshchuk, H.O. (2021). Shtuchnyi intelekt: ekonomika, intelektualna vlasnist, zahrozy [Artificial intelligence: economy, intellectual property, threats]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, 2, 56–74. DOI: https://doi.org/10.33731/22021.236555 (in Ukrainian).

Brintseva, O.H., Bilovus, O.S. (2018). Informatsiini tekhnolohii v upravlinni personalom pidpryiemstva: suchasni tendentsii [Information technologies in human resource management of the enterprise: modern trends]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, 1, 264–271. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_28 (accessed November 8, 2022). (in Ukrainian).

Vinichenko, I.I., Diachenko, N.K., Lapa, V.O. (2021). Informatsiine zabezpechennia upravlinnia kadrovym potentsialom ahrarnykh pidpryiemstv [Information provision of human resources in the management of agricultural enterprises]. Ahrosvit, 5–6, 34–41. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.5-6.34 (in Ukrainian).

Volianskaia-Savchuk, L.V., Matsyshyna, M.V. (2019). Vykorystannia innovatsiinykh personal-tekhnolohii v upravlinni personalom na pidpryiemstvakh [Use of innovative personnel-technologies in personnel management аt enterprises]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 1 (33), 33–42. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.4 (in Ukrainian).

Hutsuliak, N.P. (2019). Suchasni tekhnolohii upravlinnia personalom [Modern technologies of personnel development]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 3 (35), 111–118. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.11 (in Ukrainian).

Danylevych, Nataliia, Rudakova, Svitlana, Shchetinina, Liudmyla, Kasianenko, Yaroslav. (2020). Didzhitalizatsiia HR-protsesiv u suchasnykh realiiakh [HR-processes digitization in present-day developments]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. TNTU, 3 (64), 147–156. Retrieved from http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32485/2/GEB_2020v64n3_Danylevych_N-HR_processes_digitization_147-156.pdf (accessed November 14, 2022). (in Ukrainian).

Zhavela, K.A., Zhavela, A.K. (2019). Suchasni kontseptsii ta innovatsiini tekhnolohii v systemi upravlinnia personalom [Modern concepts and innovative technologies in the personnel management system]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 22, 73–78. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.22.73 (in Ukrainian).

Zhukovska, V.M. (2019). Tsyfrovi vyklyky kadrovoho zabezpechennia pidpryiemstva [Digital challenges of the staffing support of the company]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Vol. 1, 2, 10–17. Retrieved from https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49820 (accessed November 8, 2022). (in Ukrainian).

Kravchuk, O.I., Varis, I.O., Zaryvnykh, K.V. (2021). Tsyfrovi tekhnolohii menedzhmentu personalu: tendentsii ta vyklyky v umovakh pandemii COVID-19. [Digital technology of personnel management: trends and challenges in a COVID-19 pandemic]. Ekonomika ta suspilstvo, 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-73 (in Ukrainian).

Fedorova, Yu., Yelnykova, H. (2021). Innovatsiini informatsiini tekhnolohii v pidhotovtsi ta upravlinni personalom [Innovative information technologies in personnel training and management]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriia «Ekonomika», 11 (22). DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-11 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 363
Завантажень PDF: 262
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Могильна, Л., Орєхова, А., & Хромушина, Л. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІТ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-56
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають