ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ ТА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Ключові слова: персонал, менеджмент, управління персоналом, кадровий менеджмент, теорія поколінь

Анотація

У статті розглянуто проблему управління персоналом у контексті теорії поколінь в умовах викликів та невизначеності. Представлено характеристику основних положень теорії поколінь, розглянуто особливості поколінь «X», «Y» та «Z», які на даний час є учасниками ринку праці. Розглянута специфіка представників покоління «Z» та Альфа, яких відносять до поколінь нового типу в умовах цифрового суспільства та цифрової економіки. Наведені рекомендації функціонування системи управління персоналом, яке відноситься до «Z»-покоління, з урахуванням їх психологічних особливостей та мотиваційних чинників. Узагальнено особливості, цінності та пріоритети покоління Альфа, які в перспективі будуть представлені на ринку праці як трудові ресурси. Наведено сучасні аспекти міграції трудових ресурсів внаслідок військової агресії.

Посилання

Коваль Н.В., Биба В.А. Використання теорії поколінь в менеджменті персоналу. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8262 (дата звернення: 19.05.2023).

Денисенко М.П., Давиденко Н.В. Теорія поколінь та який її вплив на сучасний бізнес. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 46–49. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.46 (дата звернення: 15.05.2023).

Кащук К.М. Особливості управління співробітниками X, Y та Z поколінь. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_9 (дата звернення: 17.05.2023).

Щетініна Л.В., Рудакова С.Г., Даниляк М.І. Управління персоналом з урахуванням положень теорії поколінь. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 277–283. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pekon_2017_1_39 (дата звернення: 15.05.2023).

Кисляк В.В., Лободзиньска Т.П. Особливості управління працівниками нового покоління Z на підприємстві. Управління персоналом в інституційній економіці : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжн. уч. 28 квітня 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. C. 31–32. URL: http://ktpe.kpi.ua/files/conferences/zbirnikUP21.pdf (дата звернення: 05.06.2023).

Мішина С.В., Мішин О.Ю. Класифікація кадрових ризиків підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 53. С. 87–92. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vetp_2016_53_15 (дата звернення: 19.05.2023).

Козакова О.М., Козаков В.В. Формування кадрового потенціалу в умовах модернізації економіки. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, м. Одеса, 7–11 вересня 2015 р.), 2015. С. 25–31.

Баранов В.В. Цифровий менеджмент як невід’ємний складник цифрової економіки. Приазовський економічний вісник. Класичний приватний університет. 2021. № 24. С. 57–62. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/1_24_ukr/11.pdf (дата звернення: 09.06.2023).

Хромушина Л.А. Розвиток кадрового потенціалу закладів фахової передвищої освіти на основі кадрової стратегії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2022. № 25 (53). С. 49–55. URL: https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/3464 (дата звернення: 15.05.2023).

Бодняк О. З початку великої війни Україна втратила третину працездатного населення. 2023. URL: https://zaxid.net/z_pochatku_velikoyi_viyni_ukrayina_vtratila_tretinu_pratsezdatnogo_naselennya_n1563420 (дата звернення: 14.05.2023).

Koval, N.V. & Byba, V.A. (2020). Vykorystannia teorii pokolin v menedzhmenti personalu [Using Generational Theory in Personnel Management]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8262 [in Ukrainian].

Denysenko, M.P. & Davydenko, N.V. (2020). Teoriia pokolin ta yakyi yii vplyv na suchasnyi biznes [Generational Theory and its Impact on Modern Business]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 1. 46–49. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.46 [in Ukrainian].

Kashchuk, K.M. (2018). Osoblyvosti upravlinnia spivrobitnykamy X, Y ta Z pokolin [Features of Managing Employees of X, Y and Z Generations]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia : Ekonomichni nauky – Economics. Management. Innovations. Series: Economic Sciences, 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_9 [in Ukrainian].

Shchetinina, L.V., Rudakova, S.H. & Danyliak, M.I. (2017). Upravlinnia personalom z urakhuvanniam polozhen teorii pokolin [Personnel Management Based on Generational Theory]. Problemy ekonomiky – Economic problems, 1. 277–283. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pekon_2017_1_39 [in Ukrainian].

Kysliak, V.V. & Lobodzynska, T.P. (2021). Osoblyvosti upravlinnia pratsivnykamy novoho pokolinnia Z na pidpryiemstvi [Features of Managing Employees of the New Generation Z at the Enterprise], “Upravlinnia personalom v instytutsiinii ekonomitsi”: materialy II Vseukr. nauk.-prakt. konf. stud., aspir. i mol. vchenykh z mizhn. uch. – “Personnel Management in the Institutional Economy” : Materials of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists with International Participation (Kyiv, April 28, 2021) (pp. 31–32). Kyiv : Igor Sikorsky KPI. Available at: http://ktpe.kpi.ua/files/conferences/zbirnikUP21.pdf [in Ukrainian].

Mishyna, S.V. & Mishyn, O.Yu. (2016). Klasyfikatsiia kadrovykh ryzykiv pidpryiemstva [Classification of Personnel Risks of an Enterprise]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Journal of Transport and Industry Economics, 53. 87–92. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vetp_2016_53_15 [in Ukrainian].

Kozakova, O.M. & Kozakov, V.V. (2015). Formuvannia kadrovoho potentsialu v umovakh modernizatsii ekonomiky [Formation of Human Resources in the Modernization of the Economy], “Problemy i perspektyvy innovatsiinoho rozvytku ekonomiky” : materialy XХ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Problems and Prospects of Innovative Economic Development: Materials of the XX International Scientific and Practical Conference (Kyiv, Odesa, September 7–11, 2015) (pp. 25–31) [in Ukrainian].

Baranov, V.V. (2021). Tsyfrovyi menedzhment yak nevid’iemnyi skladnyk tsyfrovoi ekonomiky [Digital Management as an Integral Part of the Digital Economy]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. Klasychnyi pryvatnyi universytet – Priazovsky Economic Bulletin. A Classic Private University, 24. 57–62. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/1_24_ukr/11.pdf [in Ukrainian].

Khromushyna, L.A. (2022). Rozvytok kadrovoho potentsialu zakladiv fakhovoi peredvyshchoi osvity na osnovi kadrovoi stratehii [Development of the human resources potential of professional higher education institutions based on a human resources strategy]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika»: naukovyi zhurnal – Scientific Notes of the National University of Ostroh Academy. Series "Economics": scientific journal, 25 (53). 49–55. Available at: https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/3464 [in Ukrainian].

Bodniak, O. (2023). Z pochatku velykoi viiny Ukraina vtratyla tretynu pratsezdatnoho naselennia [Since the Beginning of the Great War, Ukraine Has Lost a Third of its Working-age Population]. Retrieved May 15, 2023. Available at: https://zaxid.net/z_pochatku_velikoyi_viyni_ukrayina_vtratila_tretinu_pratsezdatnogo_naselennya_n1563420 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 213
Завантажень PDF: 214
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Хромушина, Л. (2023). ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ ТА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-40
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ