КОРПОРАТИВНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: корпоративне управління, корпоративна реструктуризація, реорганізація, злиття та поглинання підприємств, ринок угод M&A

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти корпоративної реструктуризації підприємств як інструменту корпоративного управління. Проведено огляд основних нормативних актів, які регламентують процес реструктуризації вітчизняних підприємств. Наведено сучасні ключові підходи до поняття реструктуризації, визначено її мету, систематизовано причини та мотиви здійснення корпоративної реструктуризації у формі реорганізації підприємств. Розглянуто особливості та мотивацію здійснення реорганізації підприємств у напрямі укрупнення. З’ясовано поточний стан ринку угод злиття та поглинання (M&A) в Україні. Визначено особливості та мотивацію здійснення реорганізації у напрямі подрібнення підприємств. Наведена характеристика перетворення підприємств як різновиду реорганізації.

Посилання

Височіна Л. В. Особливості проведення різних видів реорганізації підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 12. Ч. 1. С. 163–167. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/42.pdf (дата звернення: 21.05.2021).

Волошанюк Н. В. Потенціал синергії в результаті укрупнення підприємств. Фінанси України. Фінанси інституційних секторів економіки. 2012. № 4. С. 106–114.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Дата оновлення: 15.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 22.05.2021).

Дубницький В. І. Реструктуризація в управлінні машинобудівними підприємствами як інструмент забезпечення їх стратегічної стійкості. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 6 (16). С. 28–33. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/28-33.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Єгорова Г. А. Злиття та поглинання в Україні: проблеми визначення дефініцій та основні мотиви укладання угод. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6. Ч. 1. С. 105–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(1)__26 (дата звернення: 20.05.2021).

Кабиллу А.М. Рейдерство и враждебные поглощения: сущность, виды, методы защиты. Вісник економічної науки України. 2007. № 2. С. 53–58.

Кириченко О. А., Ваганова Е. В. Деякі аспекти злиття та поглинання компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи економіки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 2 (92). С. 45–55.

Кодекс України з процедур банкрутства :Закон України від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. Дата оновлення: 23.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 22.05.2021).

Максименко І. Я. Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 2. С. 43–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_7 (дата звернення: 24.05.2021).

Положення про реструктуризацію підприємств: Наказ Міністерства промислової політики України від 18.07.2008 р. № 460. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0718-08#Text (дата звернення: 22.05.2021).

Річний звіт KPMG «M&A Radar 2020: Україна». URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2021/03/ma-radar-ukraine.html (дата звернення: 25.05.2021).

Родь Ю. В., Савущик А. І. Злиття та поглинання компаній як засіб корпоративної консолідації українського бізнесу. Вісник економічної науки України. 2009. № 2 (16). С. 122–125. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45424 (дата звернення: 22.05.2021).

Цигиль І. Я., Петльована О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку процесів злиття та поглинання в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.10. С. 273–279. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23 (дата звернення: 20.05.2021).

Яцишин С. Р. Укрупнення як форма реорганізації підприємств: поняття, основні мотиви та види. Основні принципи, напрями та завдання економічного розвитку країни : матеріали наук.-практ. конф. (6-7 березня 2015 р., м. Дніпропетровськ) / Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2015. С. 68–72. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17292 (дата звернення: 24.05.2021).

Vysochina, L.V. (2015). Osoblyvosti provedennia riznykh vydiv reorhanizatsii pidpryiemstv [Features of Various Types of Enterprise Reorganization]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Economic Sciences”, 12, vol. 1, 163–167. Retrieved from: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/42.pdf (in Ukrainian)

Voloshaniuk, N.V. (2012). Potentsial synerhii v rezultati ukrupnennia pidpryiemstv [The Potential for Synergies as a Result of Business Consolidation]. Finansy Ukrainy. Finansy Instytutsiinykh Sektoriv Ekonomiky – Finance of Ukraine. Finance of Institutional Sectors of the Economy, 4, 106–114. (in Ukrainian)

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy dated 16.01.2003 № 436-IV. Update date 15.05.2021 [Economic code of Ukraine: Law of Ukraine dated 16.01.2003 № 436-IV. Update date 15.05.2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (in Ukrainian)

Dubnytskyi, V. I. (2014). Restrukturyzatsiia v upravlinni mashynobudivnymy pidpryiemstvamy yak instrument zabezpechennia yikh stratehichnoi stiikosti [Restructuring in the Management of Machine-building Enterprises as a Tool to Ensure Their Strategic Stability]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal – Economy: the Realities of Time. Scientific Journal, 6 (16), 28–33. Retrieved from: https://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/28-33.pdf (in Ukrainian)

Yehorova, H.A. (2016). Zlyttia ta pohlynannia v Ukraini: problemy vyznachennia definitsii ta osnovni motyvy ukladannia uhod [Mergers and Acquisitions in Ukraine: Problems of Defining Definitions and Main Motives for Concluding Agreements]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 6, vol. 1, 105–108. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(1)__26 [(in Ukrainian)

Kabillu, A.M. (2007). Reiderstvo i vrazhdebnyie pohloshcheniia: sushchnost, vidy, mietody zashchity [Raiding and Hostile Acquisitions: Essence, Types, Methods of Protection]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2, 53–58. (in Ukrainian)

Kyrychenko, O.A. & Vahanova, E.V. (2009). Deiaki aspekty zlyttia ta pohlynannia kompanii u svitli pobudovy novoi intehratsiinoi systemy ekonomiky [Some Aspects of Mergers and Acquisitions of Companies in the Light of the Creation of a New Integration System of the Economy]. Aktualni Problemy Ekonomiky – Current Economic Problems, 2(92). 45–55. (in Ukrainian)

Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva: Zakon Ukrainy dated 18.10.2018 № 2597-VIII. Update date 23.04.2021 [Bankruptcy Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 18.10.2018 № 2597-VIII. Update date 23.04.2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (in Ukrainian)

Maksymenko, I.Ya. (2018). Zlyttia ta pohlynannia yak instrument innovatsiinoho rozvytku: stan ta perspektyvy v Ukraini [Mergers and Acquisitions as a Tool for Innovative Development: Status and Prospects in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk natsionalnoho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of the National Mining University, 2. 43–50. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_7 (in Ukrainian)

Polozhennia pro restrukturyzatsiiu pidpryiemstv: Nakaz Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy dated 18.07.2008 № 460 [Regulations on enterprise restructuring: Order of the Ministry of industrial policy of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0718-08#Text (in Ukrainian)

Richnyi zvit KPMG “M&A Radar 2020: Ukraina” [Annual report KPMG “M&A Radar 2020: Ukraine”]. Retrieved from: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2021/03/ma-radar-ukraine.html

Rod, Yu.V. & Savushchyk, A.I. (2009). Zlyttia ta pohlynannia kompanii yak zasib korporatyvnoi konsolidatsii ukrainskoho biznesu [Mergers and Acquisitions as a Means of Corporate Consolidation of Ukrainian Business]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2(16). 122–125. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45424 (in Ukrainian)

Tsyhyl, I.Ya. & Petlovana, O.O. (2013). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku protsesiv zlyttia ta pohlynannia v Ukraini [Current State and Prospects of Development of Mergers and Acquisitions in Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of UNFU, 23.10. 273–279. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23 (in Ukrainian)

Yatsyshyn, S.R. (2015). Ukrupnennia yak forma reorhanizatsii pidpryiemstv: poniattia, osnovni motyvy ta vydy [Consolidation As a Form of Reorganization of Enterprises: Concepts, Main Motives and Types], “Osnovni pryntsypy, napriamy ta zavdannia ekonomichnoho rozvytku krainy”: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii – “Basic Principles, Directions and Tasks of Economic Development of the Country”: Materials of Scientific and Practical Conference (Dnipropetrovsk, March 6-7th, 2015) (pp. 68–72). Dnipropetrovsk : NO “Perspektyva”. Retrieved from: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17292 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 218
Завантажень PDF: 489
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Хромушина, Л. (2021). КОРПОРАТИВНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-10
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ