ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: ціноутворення, банк, банківський продукт, інновації, цифрова економіка

Анотація

У статті досліджено сутність особливостей ціноутворення на ринку банківських продуктів України в умовах цифрової економіки. Представлено, що потенціал використання цифрових технологій у банківському секторі України зростає. Зазначено, що послуги електронного банківського обслуговування надаються не лише банками, але й іншими суб'єктами фінансового ринку, що посилює конкуренцію на ринку фінансових послуг. Представлено основні чинники ціноутворення на банківські продукти в Україні. Представлено основні методи ціноутворення при формуванні та реалізації цінової політики банками. Зазначено, що вартість послуг дистанційного банківського обслуговування потребує здійснення інвестицій у сучасні технології. Охарактеризовано основні групи інновацій у банківській діяльності. Представлено перспективи та можливі загрози від використання інновацій у банківській сфері.

Посилання

Коваленко Є. Українці обирають цифрові пристрої та сервіси для платежів. Mastercard, 2019. URL: https://www.mastercard.com (дата звернення: 05.12.2021).

Річний звіт Національного банку України за 2020 рік. Національний банк України. Київ, 2021. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 (дата звернення: 05.12.2021).

Білошапка В.С. Нові банківські продукти на основі цифрових технологій. Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці : матеріали наук.-практ. інтерн. конф. студ. аспір. і молод. вчених. Київ, 23 березня 2020 р. / Л. О. Примостка, І. Б. Охрименко, А.В. Нікітін. Дніпро : Середняк Т.К., 2020. С. 171-173.

Звіт «Фінтех в Україні». USAID, 2019. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/02/FinTech_Catalogue_feb2018_en_ua.pdf (дата звернення: 06.12.2021).

Комірна Д. В. Вплив розвитку фінансових технологій на стан конкуренції на ринку банківських послуг в Україні. Конкуренція та конкурентна політика очима професіоналів та молоді : електрон. збірник матеріалів Міжнародної наукової Інтернет-конфернції (Київ, 15 червня 2018 р.) ред. кол.: О.І. Білянський, С.Г. Гудзенко, Д.Е. Федорчук, Д.П. Чередніченко, В.М. Талах, В.О. Кожевніков. Київ : Антимонопольний комітет України, 2018. С. 83-92.

Кузнєцова Л. В. Ціноутворення в банківській справі : підручник. Одеса : Атлант, 2016. 378 с.

Гаряга Л. О., Куліш Р. Р. Фінансова безпека банківської діяльності в умовах цифровізації. Проблеми економіки. 2019. №4. C. 163-171.

Гоць Т. В. Особливості ціноутворення банківського кредиту. Збірник тез доповідей наукових читань, «Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень», присвячених пам’яті В.П.Череваня : ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». Київ, 2018. С. 155-157.

Мельник О. І. Запровадження фінансових інновацій у вітчизняній банківській практиці. Modern Economics. 2018. № 8. С. 102-111.

Kovalenko, Ye. (2019). Ukrainians choose digital devices and services for payments. Mastercard. Retrieved from: https://www.mastercard.com [in Ukrainian].

Annual report of the National Bank of Ukraine for 2020 (2021). Natsionalnyi bank Ukrainy. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 [in Ukrainian].

Biloshapka, V.S. (2020). New banking products based on digital technologies. Suchasni hroshi, bankivski posluhy ta finansovi innovatsii v tsyfrovii ekonomitsi [Modern money, banking services and financial innovations in the digital economy], Internet konferentsiia studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh [Online conference of students, graduate students and young scientists]. Dnipro: Serednyak T. K., 171-173 [in Ukrainian].

Fintech in Ukraine report (2019). USAID. Retrieved from: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/02/FinTech_Catalogue_feb2018_en_ua.pdf [in Ukrainian].

Komirna, D. V. (2018). The impact of the development of financial technologies on the state of competition in the market of banking services in Ukraine. Konkurentsiia ta konkurentna polityka ochyma profesionaliv ta molodi [Competition and competition policy through the eyes of professionals and young people], Mizhnarodnа naukova Internet-konferntsii [International Scientific Internet Conference]. Kyiv: Antimonopoly Committee of Ukraine, 83-92 [in Ukrainian].

Kuznietsova, L. V. (2016). Tsinoutvorennia v bankivskii spravi. Odessa: Atlant [in Ukrainian].

Hariaha, L. O., Kulish, R. R. (2019). Financial security of banking in terms of digitalization. Problemy ekonomiky, 4, 163-171 [in Ukrainian].

Hots, T. V. (2018). Features of bank credit pricing. Stratehichni determinanty sotsialno - ekonomichnoho rozvytku v umovakh transformatsiinykh peretvoren [Strategic determinants of socio-economic development in the conditions of transformational transformations], Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia studentiv ta aspirantiv [Ukrainian scientific-practical conference of students and graduate students]. Kyiv: Kyiv University of Market Relations, 155-157 [in Ukrainian].

Melnyk, O. I. (2018). Introduction of financial innovations in domestic banking practice. Modern Economics, 8, 102-111 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 164
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Носань, Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ . Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-53
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають