ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ключові слова: ефективність, державне управління, місцевий розвиток, місцеве самоуправління, органи державної та місцевої влади

Анотація

Робота присвячена дослідженню основних підходів до оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. Проаналізовано основні функції органів місцевої влади: надання муніципальних послуг населенню; управління комплексним соціально-економічним розвитком території; управління місцевим господарством. Досліджено основні види ефективності діяльності органів місцевого самоуправління. Надане авторське визначення поняття «ефективність муніципального управління». Зроблено аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду формування систем оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та здійснено їх класифікацію з метою вибору оптимального варіанту. В результаті дослідження діючої в Україні методики оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування було виявлено ряд недоліків.

Посилання

Чернюк Л.Г. Місцеві органи влади в системі регіонального управління. Ефективна економіка. №2. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2779

Сидоренко Н. Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування у сфері міжнародного співробітництва. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_01(12)/12snosms.pdf

Ведурн Е. Оцінювання державної політики і програм : навч. посіб. / пер. з англ. В.В. Шульга. Київ : Всесвіт, 2003. 350 с.

Бортник Н.П., Дніпров О.С. Проблеми оцінки якості та ефективності діяльності органів виконавчої влади. Актуальні проблеми відчизняною юриспрунденції. № 6. Том 3. 2017. С. 80–84.

Михайлюк В.С. Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування як запорука надання якісних послуг населенню. Електронний ресурс. URL: http://intkonf.org/mihaylyuk-vs-efektivnist-diyalnosti-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-yak-zaporuka-nadannya-yakisnih-poslug-naselennyu/

Chernyuk L.H. (2014) Mistsevi orhany vlady v systemi rehionalnoho upravlinnya [Local authorities in the system of regional government]. Efektyvna ekonomika. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2779

Sydorenko N. (2012) Efektyvnist diyalnosti orhaniv mistsevoho samovryaduvannya u sferi mizhnarodnoho spivrobitnytstva [The effectiveness of local governments in the field of international cooperation]. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_01(12)/12snosms.pdf

Vedurn E. (2003) Otsinyuvannya derzhavnoyi polityky i prohram: navch. posib [Evaluation of public policy and programs: textbook. way]. / per. z anhl. V.V. Shulha. Kyiv: Vsesvit, 350 s.

Bortnyk N.P., Dniprov O.S. (2017) Problemy otsinky yakosti ta efektyvnosti diyalnosti orhaniv vykonavchoyi vlady [Problems of assessing the quality and efficiency of executive bodies]. Aktualni problemy vidchyznyanoyu yurysprundentsiyi. № 6. Tom 3. S. 80–84.

Mykhaylyuk V.S. Efektyvnist diyalnosti orhaniv mistsevoho samovryaduvannya yak zaporuka nadannya yakisnykh posluh naselennyu [Efficiency of local self-government bodies as a guarantee of providing quality services to the population]. URL: http://intkonf.org/mihaylyuk-vs-efektivnist-diyalnosti-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-yak-zaporuka-nadannya-yakisnih-poslug-naselennyu/

Переглядів статті: 950
Завантажень PDF: 918
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Носань, Н., & КусякаM. (2021). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-57
Розділ
ЕКОНОМІКА