УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: управління, мотивація, персонал, стимулювання, система, підприємство, ефективність

Анотація

У статті розглядається комплекс питань, що стосуються ролі мотивації персоналу і стимулювання діяльності працівників на сучасних підприємствах. Проведено дослідження процесу управління мотивацією персоналу. Розкрито сутність і систему мотивації персоналу в організаціях і її форми. Розглянуто методи мотивації персоналу. Обґрунтовано необхідність вдосконалення стимулювання трудової діяльності працівників у системі управління персоналом на підприємствах в Україні. Систематичне зростання продуктивності праці є пріоритетним завданням підвищення ефективності роботи будь-якої компанії, галузі, всього господарського комплексу, підвищення матеріального добробуту кожного працівника. Ефективність в широкому сенсі цього слова – це загальна ефективність людської діяльності. Він відображає взаємозв'язок між вигодою і кількістю витрачених на неї ресурсів.

Посилання

Kovalenko A. Determinants of personnel policy in the process of management of financial and economic security of business entities. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Еconomic Sciences. 2019. №3, рр. 70–77.

Перевозчикова Н.О., Котова І.Ю. Особливості мотивації персоналу на сучасних підприємствах. Ефективна економіка. 2014. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Побережна Г. Мотивація як складова ефективного управління персоналом організації. Економіка АПК. 2009. № 1. С. 78–83.

Шинкаренко В.Г., Криворучко О.Н. Управление результатами деятельности работников АТП. Изд-во ХГАДТУ, Харьков. 1999. 143 с.

Дряхлов Н., Куприянов Е. Система мотивации персонала в Западной Европе и США. Проблемы теории и практики управления. 2009. № 2. С. 83–88.

Кібанов А.Я., Івановська Л.В. Стратегічне управління персоналом. Київ, 2009. 450 с.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.Л. Управління персоналом : навч. посібник. Київ : Кондор, 2003. 296 с.

Мушкін І. Нематеріальна мотивація продуктивності праці. Персонал. 2009. № 4. С. 44–49.

Рогатюк О.В., Заєць О.В. Нематеріальна мотивація праці як важливий чинник підвищення ефективності праці. URL: http://intkonf.org/rogatyuk-ov-zaets-kd-nematerialna-motivatsiya-pratsi-yak-vazhliviy-chinnik-pidvischennya-efektivnosti-pratsi.

Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Сучасний менеджмент організацій. URL: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_53.pdf.

Мотивація як умова і чинник професійного та кар'єрного розвитку персоналу. URL: http://e-works.com.ua.

Перевозчикова Н.О., Котова Ю.І. Особливості мотивації персоналу на сучасних підприємствах. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961.

Kovalenko A. (2019) Determinants of personnel policy in the process of managing the financial and economic security of economic entities. Bulletin of Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky. Economic sciences, vol. 3, рр. 70–77. (in Ukrainian)

Perevozchikova N.O., Kotova I.Y. (2014) Osoblyvosti motyvatsii personalu na suchasnykh pidpryiemstvakh [Features of staff motivation in modern enterprises. Efficient economy]. Efektyvna Ekonomikavol. 3. (in Ukrainian)

Poberezhna G. (2009) Motyvatsiia yak skladova efektyvnoho upravlinnia personalom orhanizatsii [Motivation as a component of effective personnel management of the organization. Economics of agro-industrial complex]. Ekonomika APK, vol. 1. (in Ukrainian)

Shinkarenko V.G., Krivoruchko O.N (1999) Upravlenye rezultatamy deiatelnosty rabotnykov ATP [Management of the results of ATP employees]. Kharkiv, Yzd-Vo KhHADTU, р. 143. (in Ukrainian)

Dryakhlov N., Kupriyanov E. (2009) Systema motyvatsyy personala v Zapadnoi Evrope y SShA [The system of staff motivation in Western Europe and the United States]. Problemy teoryy y praktyky upravlenyia, vol. 2, рр. 83–88. (in Ukrainian)

Kibanov A.Ya., Ivanovskaya L.V. (2009) Strategic personnel management. Kiev, p. 450. (in Ukrainian)

Krushelnytska O.V., Melnichuk D.L. (2003) Upravlinnia personalom : navch. posibnyk. Kyiv : Kondor. (in Ukrainian)

Mushkin I. (2009) Nematerialna motyvatsiia produktyvnosti pratsi [Intangible motivation for productivity. Personal]. Personal, vol. 4, рр. 44–49. (in Ukrainian)

Rohatyuk O.V., Zayets O.V. Nematerialna motyvatsiia pratsi yak vazhlyvyi chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti pratsi [Intangible motivation as the best factor increases work efficiency]. (in Ukrainian)

Sladkevich V.P., Chernyavsky A.D. Suchasnyi menedzhment orhanizatsii [Modern management of organizations]. (in Ukrainian)

Motyvatsiia yak umova i chynnyk profesiinoho ta kariernoho rozvytku personalu [Motivation as a condition and factor of professional and career development of staff] (in Ukrainian)

Perevozchikova N.O., Kotova Y.I. Osoblyvosti motyvatsii personalu na suchasnykh pidpryiemstvakh [Peculiarities of personnel motivation at modern enterprises] (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1201
Завантажень PDF: 598
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Носань, Н., & Коршуков, Р. (2021). УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-56
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають