НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: управління, підбір персоналу, управління кадрами, менеджмент, соціальні мережі

Анотація

Метою написання статті є покращення системи підбору та відбору управлінського персоналу на фармацевтичному підприємстві. Жодне підприємство не може вдало функціонувати без управлінського персоналу. В наші дні багато компаній роблять помилки при підборі та подальшому відборі управлінського персоналу. При розробленій заздалегідь системі правильного підбору управлінського персоналу, відділ кадрів та керівництво може зекономити дуже багато часу та коштів. Використовуючи різні методи підбору персоналу, які підходять розміру, стилю та місії бізнесу, легко знайти кваліфікованого та психологічно розвиненого керівника, який змінить життя підприємства на краще. У статті висвітлено необхідність наявності системи підбору управлінського персоналу. Обґрунтовано основні сучасні методи підбору та етапи подальшого відбору управлінського персоналу.

Посилання

Чорна М.В., Білоножко М.М. Підбір персоналу на підприємстві: системний та процесний підходи. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2013. № 1(2). С. 69–76.

Федоренко Н.І. Роботодавці на ринку праці України: сучасні методики відбору персоналу серед молодих фахівців. Стан та перспективи розвитку управлінських наук: український та польський досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 5–6 жовт. Київ, 2017. С. 166–171.

Зеленков А.В., Кононенко А.В., Налапко М.М.. Організація набору та відбору персоналу. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2008. № 3. С. 125–135.

Сугоняев К.В. Можно ли оценить личностные характеристики с помощью теста Люшера? Психология. Психофизиология. 2019. № 2. С. 41–59.

Волкова Е.В. Использование методики Е. Торренса для изучения способностей студентов-химиков. Известия Уральского государственного университета. 2007. № 21.

Гасай О. Первинний добір, інтеграція працівника в організацію. Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. 2019. № 3. С. 8–10.

Chorna M.V., Bilonozhko M.M. (2013) Pidbir personalu na pidpryiemstvi: systemnyi ta protsesnyi pidkhody [Personnel selection at the enterprise: system and process approaches]. Economic strategy and prospects for trade and services, no. 1(2), pp. 69–76. (in Ukrainian)

Fedorenko N.I. (2017) Robotodavtsi na rynku pratsi ukrainy: suchasni metodyky vidboru personalu sered molodykh fakhivtsiv [Employers in the labor market of Ukraine: modern methods of personnel selection among young professionals]. Kyiv. (in Ukrainian)

Zelenkov A.V., Kononenko A.V., Nalapko M.M.. (2008) Orhanizatsiia naboru ta vidboru personal [Organization of recruitment and selection of personnel]. Economics and management of machine-building enterprises, no. 3, pp. 125–135.

Suhoniaev K.V. (2019) Mozhno ly otsenyt lychnostnie kharakterystyky s pomoshchiu testa Liushera? [Can personal characteristics be assessed using the Luscher test?]. Psychology. Psychophysiology. no. 2, pp. 41–59.

Volkova E.V. (2007) Yspolzovanye metodyky E. Torrensa dlia yzuchenyia sposobnostei studentov [Using the technique of E. Torrens to study the abilities of students]. Proceedings of the Ural State University, no. 21.

Hasai O. (2019) Pervynnyi dobir, intehratsiia pratsivnyka v orhanizatsiiu [Primary selection, integration of the employee into the organization]. Marketing technologies of enterprises in the modern scientific and technical environment, no. 3, pp. 8–10.

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Носань, Н., & Пустова, А. (2021). НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-58
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають