ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: працівники, професіоналізм, державний службовець, державна служба, державне управління

Анотація

Робота присвячена визначенню особливостей формування та реалізації професіоналізму працівників органів державного управління. Визначено напрямками реформування системи органів державної влади і управління: реформування системи професійної підготовки та реорганізація роботи кадрових служб органів державного управління. Досліджено особливості праці державних службовців. Проаналізовано ряд нормативних актів України в яких передбачені кваліфікаційні вимогами до службовців, які займають державні посади державної служби. Досліджено основні складові професіоналізму державних службовців. Доведено необхідність оцінювання рівня професійної підготовки державних службовців. Досліджено методи оцінки професійної підготовки державних службовців, які не суперечать державним законам і іншим нормативним правовим актам України.

Посилання

Сурай І.Г. Професіоналізм та професійно-посадовий розвиток персоналу державної служби як складові державної кадрової політики. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07sigdkp.htm

«Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106.

Серьогін С.М., Бородін Є.І., Липовська Н.А. та ін. Реформування професійного навчання державних службовців в Україні: проблеми та перспективи : монографія. Київ : НАДУ, 2013. 112 с.

Толкованов В.В. Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2012. № 2. С. 23−30.

Максимович Ю.А. Проблеми підвищення кваліфікації державних службовців. URL: http://repository.hneu.edu.ua/.../Максимович%20

Реформування професійного навчання державних службовців в Україні: проблеми та перспективи : монографія. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monogr/78fbb398-860e-4902-a8dd-8c37711cd7d0.pdf.

Suray I.H. Profesionalizm ta profesiyno-posadovyy rozvytok personalu derzhavnoyi sluzhby yak skladovi derzhavnoyi kadrovoyi polityky. [Professionalism and professional development of civil service personnel as components of the state personnel policy]. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07sigdkp.htm

«Polozhennya pro systemu profesiynoho navchannya derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsiy, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovryaduvannya ta deputativ mistsevykh rad» [Regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials and deputies of local councils] Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 06 lyutoho 2019 roku № 106.

Serohin S.M., Borodin YE.I., Lypovska N.A. ta in. (2013) Reformuvannya profesiynoho navchannya derzhavnykh sluzhbovtsiv v Ukrayini: problemy ta perspektyvy [monohrafiya]. [Reforming the professional training of civil servants in Ukraine: problems and prospects [monograph]. Kyiv: NADU.

Tolkovanov V.V. (2012) Pidvyshchennya profesiynoyi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib orhaniv mistsevoho samovryaduvannya [Improving the professional competence of civil servants and officials of local governments]. Chasopys Khmelnytskoho universytetu upravlinnya ta prava [Journal of Khmelnytsky University of Management and Law] № 2.

Maksymovych YU.A. Problemy pidvyshchennya kvalifikatsiyi derzhavnykh sluzhbovtsiv. [Problems of advanced training of civil servants]. URL: http://repository.hneu.edu.ua/.../Maksymovych%20

Reformuvannya profesiynoho navchannya derzhavnykh sluzhbovtsiv v Ukrayini: problemy ta perspektyvy: monohrafiya [Reforming the professional training of civil servants in Ukraine: problems and prospects: a monograph]. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monogr/78fbb398-860e-4902-a8dd-8c37711cd7d0.pdf

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 221
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Носань, Н., & Московченко, Т. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-25
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають