МАРКЕТИНГОВЕ КОРИГУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ: ВИМІР МАРКЕТПЛЕЙСІВ

Ключові слова: попит, споживач, маркетинг, маркетплейс, маркетингові інструменти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню маркетингового коригування споживчого попиту в Україні через маркетплейси. Розглянуто сутність маркетплейсів, їх видів та ролі у забезпеченні ефективного процесу купівлі-продажу продукції. Представлено рейтинг найбільш популярних маркетплейсів в Україні. Представлено основні переваги та недоліки, які дають маркетплейси для їх ключових учасників. Визначено, що не зважаючи на наявні недоліки, користування маркетплейсами відкриває додаткові можливості для їх учасників, які не здатні задовольнити традиційні торговельні майданчики, зокрема: більш конкурентна та приваблива ціна на продукцію, широкий асортимент та оперативний пошук необхідної продукції. Визначено перспективні маркетингові інструменти для використання маркетплейсами та їх переваги для всіх учасників.

Посилання

Громов В. Б. Споживчий попит як ресурс економічного розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 5. С. 108–115.

Харцій О. М. Особливості споживчого вибору в поведінці покупців. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф. Харків : НФаУ, 2018. С. 281–290.

Брояка А. А. Вплив соціально-економічних чинників на формування споживчого попиту. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С. 27–38.

Просович О. П., Боцман Ю. С. Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Проблеми економіки та управління. 2018. № 897. Вип. 2. С. 32–38.

Сума онлайн-покупок українців за 2020 рік зросла на 41% – EVO. Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна, 24.12.2020. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/712284.html

Будіна Л. Рейтинг самых посещаемых интернет-сервисов и «чистых» маркетплейсов за сентябрь 2021 года. Онлайн-видання Retailers.ua, 28.10.2021. URL: https://retailers.ua/news/menedjment/12729-reyting-samyih-poseschaemyih-internet-servisov-i-chistyih-marketpleysov-za-sentyabr-2021-goda

Чміль Г. Л. Трансформація простору функціонування бізнес-структур під впливом цифровізації: вимір маркетплейсів. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки. 2021. № 1. С. 391–405.

Забаштанська Т. Сучасні підходи до функціонування маркетплейсів в умовах цифровізації. Маркетингова освіта в Україні : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. Київ : КНЕУ, 2021. C. 190–192.

Ковшова І. О., Глуміліна М. О. Маркетингове коригування поведінкових стереотипів споживачів на ринку маркетплейсів України. Підприємництво і торгівля. 2021. № 29. С. 20–27.

Lee K., Ruth F. Strategy formulation framework for vocational education: integrating SWOT analysis, balanced scorecard, methodology and education criteria. Managerial auditing journal. 2008. Vol 15. № 8. P. 407–423.

Савицька Н. Л. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С. Маркетинг і цифрові технології. 2017. Т. 1. № 1. С. 20–33.

Hromov, V. B. (2019). Spozhyvchyi popyt yak resurs ekonomichnoho rozvytku [Consumer demand as a resource for economic development]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 5, pp. 108–115 [in Ukrainian].

Khartsii, O. M. (2018). Osoblyvosti spozhyvchoho vyboru v povedintsi pokuptsiv [Features of consumer choice in buyers’ behavior]. Menedzhment ta marketynh u skladi suchasnoi ekonomiky, nauky, osvity, praktyky : materialy VI mizhnar. nauk.-prakt. dystants. konf. Kharkiv : NFaU, pp. 281–290 [in Ukrainian].

Broiaka, A. A. (2019). Vplyv sotsialno-ekonomichnykh chynnykiv na formuvannia spozhyvchoho popytu [Influence of socio-economic factors on formation of consumer demand]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, no. 6, pp. 27–38 [in Ukrainian].

Prosovych O. P., Botsman Yu. S. (2018). Marketpleis yak diievyi instrument tsyfrovoho marketynhu [Marketplace as effective tool for digital marketing]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia : Problemy ekonomiky ta upravlinnia, no. 897, vyp. 2, pp. 32–38 [in Ukrainian].

Suma onlain-pokupok ukraintsiv za 2020 rik zrosla na 41% – EVO [Amount of online purchases of Ukrainians in 2020 increased by 41% – EVO]. Informatsiine ahentstvo Interfaks-Ukraina. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/712284.html

Budina, L. (2021). Reitynh samыkh poseshchaemыkh ynternet-servysov y «chystыkh» marketpleisov za sentiabr 2021 hoda [Rating of the most visited Internet services and «clean» marketplaces for September 2021]. Onlain-vydannia Retailers.ua. Available at: https://retailers.ua/news/menedjment/12729-reyting-samyih-poseschaemyih-internet-servisov-i-chistyih-marketpleysov-za-sentyabr-2021-goda

Chmil, H. L. (2021). Transformatsiia prostoru funktsionuvannia biznes-struktur pid vplyvom tsyfrovizatsii: vymir marketpleisiv [Transformation of the space of business structures functioning under the influence of digitalization: measurement of marketplaces]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia Ekonomichni nauky, no. 1, pp. 391–405 [in Ukrainian].

Zabashtanska, T. (2021). Suchasni pidkhody do funktsionuvannia marketpleisiv v umovakh tsyfrovizatsii [Modern approaches to functioning of marketplaces in terms of digitalization]. Marketynhova osvita v Ukraini : zb. materialiv V Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. Kyiv : KNEU, pp. 190–192 [in Ukrainian].

Kovshova, I. O., Hlumilina, M. O. (2021). Marketynhove koryhuvannia povedinkovykh stereotypiv spozhyvachiv na rynku marketpleisiv Ukrainy [Marketing correction of behavioral stereotypes of consumers in marketplace of Ukraine]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, no. 29, pp. 20–27 [in Ukrainian].

Lee K., Ruth F. (2008). Strategy formulation framework for vocational education: integrating SWOT analysis, balanced scorecard, methodology and education criteria. Managerial auditing journal, vol. 15, no. 8, pp. 407–423.

Savytska, N. L. (2017). Marketynh u sotsialnykh merezhakh: stratehii ta instrumenty na rynku V2S [Marketing in social networks: strategies and tools in B2C market]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii, tom. 1, no. 1, pp. 20–33 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 166
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Назаренко, С., & Носань, Н. (2021). МАРКЕТИНГОВЕ КОРИГУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ: ВИМІР МАРКЕТПЛЕЙСІВ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-28
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають