ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЩОДО ЯКИХ ВІДКРИТО СПРАВУ ПРО БАНКРУТСТВО

  • Сергій Назаренко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-0432-2587
  • Олексій Плесюк
Ключові слова: банкрутство, суб’єкт господарювання, арбітражний керуючий, платоспроможність, термін позовної давності

Анотація

У статті розглянуто чинні законодавчі вимоги щодо визначення поняття позовної давності, строків та правил її обчислення, вимог та наслідків поширення. Окреслено необхідність детального дослідження питань щодо визначення дня початку перебігу позовної давності та поважності причин її пропуску. Охарактеризовано основні правові передумови та економічні наслідки застосування позовної давності у справах про банкрутство суб’єктів підприємництва. Розглянуто причини та правові наслідки не звернення без поважних причин представників підприємства до суду щодо відкриття справи про банкрутство при наявності ознак неплатоспроможності; приховування від розпорядника, ліквідатора відомостей про підприємство, що унеможливлює аналіз його господарського стану; неналежне виконання арбітражним керуючим своїх професійних обов’язків.

Посилання

1. Цивільний кодекс України : Відомості Верховної Ради України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 06.07.2022).
2. Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 р. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 06.07.2022).
3. Антощук С. І. Щодо поняття та правової природи відокремленого провадження у процедурі банкрутства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2021. Вип. 54. Том 2. С. 34-38.
4. Беляневич О. A. Про особливості застосування норм про позовну давність у справах про банкрутство. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 5-9.
5. Полосенко К. В. Відповідальність керівника юридичної особи за неініціювання справи про банкрутство. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №1. С. 244-247.
6. Пригуза П. Як подолати проблеми практики щодо солідарної відповідальності керівника. Закон і бізнес. 2022. №5(1563). URL: https://zib.com.ua/ua/150477.html (дата звернення: 10.07.2022).
7. Кодекс України з процедур банкрутства : Відомості Верховної Ради України від 18 жовтня 2018 р. № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 10.07.2022).
8. Беляневич О. А. Спірні питання застосування норм про позовну давність у справах про банкрутство. Строки. Позовна давність : зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2021. С. 7-19.
9. Бутирська І. А. Учасники провадження у справі про банкрутство : дис… канд. юрид. наук. Київ, 2017. 196 с.
10. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : Відомості Верховної Ради України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 14.07.2022).
1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]: Information of the Verkhovna Rada of Ukraine from 16 January 2003 № 435-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (accessed 06 July 2022).
2. Pro deiaki pytannia praktyky zastosuvannia pozovnoi davnosti u vyrishenni hospodarskykh sporiv [On some issues of the practice of applying the statute of limitations in resolution of economic disputes]: Resolution of the Plenum of the Higher Economic Court of Ukraine from 29 May 2013 № 10. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-13#Text (accessed 06 July 2022).
3. Antoshchuk S. I. (2021). Shchodo poniattia ta pravovoi pryrody vidokremlenoho provadzhennia u protseduri bankrutstva [Regarding the concept and legal nature of separate proceedings in the bankruptcy procedure]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Yurysprudentsiia, vol. 54, no. 2, pp. 34-38 [in Ukrainian].
4. Belianevych O. A. (2017). Pro osoblyvosti zastosuvannia norm pro pozovnu davnist u spravakh pro bankrutstvo [About the peculiarities of statutes of limitation’ application in bankruptcy cases]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no. 10, pp. 5-9 [in Ukrainian].
5. Polosenko K. V. (2020). Vidpovidalnist kerivnyka yurydychnoi osoby za neinitsiiuvannia spravy pro bankrutstvo [Liability of legal entity’s head for not initiating bankruptcy]. Porivnialno-analitychne pravo, no. 1, pp. 244-247 [in Ukrainian].
6. Pryhuza P. (2022). Yak podolaty problemy praktyky shchodo solidarnoi vidpovidalnosti kerivnyka [How to overcome practical problems regarding the joint responsibility of manager]. Zakon i biznes, no. 5(1563). Available at: https://zib.com.ua/ua/150477.html (accessed 10 July 2022).
7. Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva [Code of Ukraine on Bankruptcy Procedures]: Information of the Verkhovna Rada of Ukraine from 18 October 2018 № 2597-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua (accessed 10 July 2022).
8. Belianevych O. A. (2021). Spirni pytannia zastosuvannia norm pro pozovnu davnist u spravakh pro bankrutstvo [Controversial issues of statutes of limitation’ application in bankruptcy cases]. Stroky. Pozovna davnist : zb. st. / za red. I. V. Spasybo-Fatieievoi. Kharkiv : EKUS, pp. 7-19 [in Ukrainian].
9. Butyrska I. A. (2017). Uchasnyky provadzhennia u spravi pro bankrutstvo: dys… kand. yuryd. nauk. Kyiv, 196 [in Ukrainian].
10. Protokol do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Protocol to Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]: Information of the Verkhovna Rada of Ukraine from 17 July 1997 № 475/97-ВР. Available at: https://zakon.rada.gov.ua (accessed 14 July 2022).
Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Назаренко, С., & Плесюк, О. (2022). ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЩОДО ЯКИХ ВІДКРИТО СПРАВУ ПРО БАНКРУТСТВО. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-18
Розділ
ЕКОНОМІКА