ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: ринок праці, пандемія коронавірусу SARS-CoV-2, безробіття, зайнятість, оцінка впливу пандемії, урні зміни на ринку праці

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням впливу пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 на ринок праці в Україні. З’ясовано світові прогнози впливу коронакризи на ринок праці. Проаналізовано та систематизовано наслідки такого впливу на різні аспекти функціонування національного ринку праці. Визначено вплив динаміки кількості захворювань, смертності на трудові ресурси України, на зміну рівня безробіття в 2020-2021 рр., структурні зміни в складі трудових ресурсів та зростання попиту на окремі професії, можливості дистанційної роботи з урахуванням процесів цифровізації, особливості змін трудової міграції, зміни в диференціації доходів населення, гендерні наслідки. З’ясовано основні галузі, які найбільше та найменше постраждали від наслідків впливу COVID-19, а також особливості зміни їх сегментів на загальному ринку праці. Окреслено можливі короткострокові та довгострокові наслідки впливу карантинних заходів на стан ринку.

Посилання

Водянка Л.Д., Тодорюк, С.І., Тодоріко І.М. Вплив пандемії COVID-19 на стан ринку праці в Україні та світі. Економiка та держава. 2021. № 10. C. 74–79.

Заволока Ю.М. (2021). Вплив рецесії, викликаної пандемією COVID-19, на стан безробіття та ринок праці. Агросвіт. 2021. № 9–10. С. 53–59.

Заволока Ю.М., Івко А.В., Сідненко,М.В. (2021). Структурні зміни ринку праці у постковідному період. Грааль науки. 2021. № 5. С. 29–32.

Коронавирус в Украине. URL: https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

ООН призывает смягчить воздействие COVID-19 на рынок труда. URL: https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market

Трудовая миграция: сколько украинцев работали за границей в 2019-2021 годах. URL: https://ru.slovoidilo.ua/2021/03/18/infografika/obshhestvo /trudovaya-migraciya-skolko-ukraincev-rabotali-granicej-2019-2021-godax

Уровень безработицы в Украине. URL: https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/

Шамілева Л.Л. Оцінка впливу фінансово-економічної кризи та пандемії COVID-19 на національний ринок праці. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 3. С. 177–182.

COVID-19 и сфера труда: последствия и ответные меры. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_740872.pdf

Vodjanka, L.D., & Todorjuk, S.I., & Todoriko, I.M. (2021) Vplyv pandemii' COVID-19 na stan rynku praci v Ukrai'ni ta sviti [The impact of the COVID-19 pandemic on the state of the labor market in Ukraine and the world]. Economy and State, 10, 74–79. (in Ukrainian)

Zavoloka, Ju. M. (2021). Vplyv recesii', vyklykanoi' pandemijeju COVID-19, na stan bezrobittja ta rynok praci [The impact of the recession caused by the COVID-19 pandemic on unemployment and the labor market]. Agrosvit, 9–10, 53–59. (in Ukrainian)

Zavoloka, Ju. M., & Ivko, A. V., & Sidnenko, M. V. (2021). Strukturni zminy rynku praci u postkovidnomu period [Structural changes in the labor market in the postwar period]. Grail of Science, 5, 29–32. (in Ukrainian)

Koronavirus v Ukraine [Coronavirus in Ukraine]. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/reference/ coronavirus/ukraine/ (in Russian)

OON prizyvaet smjagchit' vozdejstvie COVID-19 na rynok truda [UN Calls for Mitigation of COVID-19 Impact on the Labor Market]. Retrieved from: https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market (in Russian)

Trudovaja migracija: skol'ko ukraincev rabotali za granicej v 2019-2021 godah [Labor migration: how many Ukrainians worked abroad in 2019-2021]. Retrieved from: https://ru.slovoidilo.ua/2021/03/18/infografika/obshhestvo/trudovaya-migraciya-skolko-ukraincev-rabotali-granicej-2019-2021-godax (in Russian)

Uroven' bezraboticy v Ukraine [Unemployment rate in Ukraine]. Retrieved from: https://index.minfin. com.ua/labour/unemploy/ (in Russian)

Shamileva, L. L. (2020). Ocinka vplyvu finansovo-ekonomichnoi' kryzy ta pandemii' COVID-19 na nacional'nyj rynok praci [Assessment of the impact of the financial and economic crisis and the COVID-19 pandemic on the national labor market]. Economic Bulletin of Donbass, 3, 177–182. (in Ukrainian)

COVID-19 i sfera truda: posledstvija i otvetnye mery [COVID-19 and the workplace: implications and responses]. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_740872.pdf (in Russian)

Переглядів статті: 521
Завантажень PDF: 465
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Сало, Я., & Базелюк, О. (2021). ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-10
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають