PR-ІНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ

Ключові слова: PR, бренд, маркетинг, брендинг, pr-інструменти, управління брендом

Анотація

У статті розглядаються PR-інструменти в контексті формування позитивного бренду та іміджу організації. У статті проведений аналіз та обґрунтування важливості використання сучасних PR-інструментів для організації. Також представлено показники, що характеризують ефективність застосування PR-інструментів. Означено яким чином PR-інструменти сприятимуть створенню позитивного іміджу організації та його взаємодії з різними аудиторіями. Наведена класифікація PR-технологій допомагає отримати більшу уяву про різноманітність підходів в контексті створення позитивного бренду організації. Деталізоване вивчення таких аспектів, як робота з масовими ЗМІ, внутрішні та зовнішні PR-заходи, може допомогти визначити, які конкретні дії та інструменти можуть бути використані для досягнення мети створення позитивного бренду організації.

Посилання

Бернейс Е. Пропаганда. Київ : Видавничий дім «Сварог», 2021. 128 с.

В Україні зросла лояльність до брендів, що допомагають ЗСУ: дослідження. URL: https://speka.media/v-ukrayini-zrosla-loyalnist-do-brendiv-sho-dopomagayut-zsu-doslidzhennya-9wwqn9

Головко-Марченко І.С. Сучасні підходи до розуміння сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 43. С. 67–73.

Дядик Т.В. Брендинг та інтернет-брендинг – найважливіші інструменти формування бренду підприємства. Економічний простір. 2020. № 156. С. 124–128.

Майже половина українців обирають бренди, які підтримують ЗСУ. URL: https://marketer.ua/ua/almost-half-of-ukrainians-choose-brands-that-support-the-armed-forces-of-ukraine/

Мироненко В. Вимірювання ефективності PR-діяльності: варіативність критеріїв та підходів. Communications and Communicative Technologies. 2020. № 20. С. 107–115.

Окландер М.А., Литовченко І.Л., Ботушан М.І. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : монографія. Київ : Знання, 2011. 451 с.

Павлішина Н.М., Кочнова І.В., Шаповалов Ю.А. PR-Стратегія промислового підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. № 28. С. 37–41.

Романюк І., Азізов О., Заїка О., Мандич О. Аналіз і прогноз маркетингових стратегій та PR в умовах пандемії коронавірусу. Університетські наукові записки. 2020. № 3-4. С. 75–76.

Bernays E. (2021). Propahanda [Propaganda]. Kyiv: "Svarog" Publishing House, 128 p. [in Ukrainian]

V Ukrayini zrosla loyalʹnistʹ do brendiv, shcho dopomahayutʹ ZSU [Loyalty to brands that help the Armed Forces of Ukraine has increased in Ukraine: research]. Available at: https://speka.media/v-ukrayini-zrosla-loyalnist-do-brendiv-sho-dopomagayut-zsu-doslidzhennya-9wwqn9 [in Ukrainian]

Golovko-Marchenko I.S. (2013). Suchasni pidkhody do rozuminnya sutnosti ponyattya «konkurentospromozhnistʹ pidpryyemstva». [Modern approaches to understanding the essence of the concept of "enterprise competitiveness"]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti − Herald of the economy of transport and industry, 43, 67−73. [in Ukrainian]

Dyadyk, T.V. (2020). Brendynh ta internet-brendynh–nayvazhlyvishi instrumenty formuvannya brendu pidpryyemstva [Branding and Internet branding are the most important tools for building a company's brand]. Ekonomichnyy prostir − Economic space, 156, 124−128. [in Ukrainian]

Mayzhe polovyna ukrayintsiv obyrayutʹ brendy, yaki pidtrymuyutʹ ZSU [Almost half of Ukrainians choose brands that support the Armed Forces]. Available at: https://marketer.ua/ua/almost-half-of-ukrainians-choose-brands-that-support-the-armed-forces-of-ukraine/ [in Ukrainian]

Myronenko V. (2020). Vymiryuvannya efektyvnosti PR-diyalʹnosti: variatyvnistʹ kryteriyiv ta pidkhodiv [Measuring the effectiveness of PR activities: variability of criteria and approaches]. Communications and Communicative Technologies − Communications and Communicative Technologies, 20, 107−115. [in Ukrainian]

Oklander M.A., Lytovchenko I.L., Botushan M.I. (2011) Marketyngovi komunikaciyi promyslovyx pidpryyemstv v umovah informacijnoyi ekonomiky [Marketing communications of industrial enterprises in the information economy]. Kyiv: Znannya. [in Ukrainian]

Pavlyshina N.M., Kochnova I.V., Shapovalov Yu.A. (2021). PR-Strategy of an industrial enterprise [PR-Strategy of an industrial enterprise]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya − Eastern Europe: Economy, Business and Management, 28, 37−41. [in Ukrainian]

Romanyuk I., Azizov O., Zaika O., Mandych O. (2020). Analiz i prohnoz marketynhovykh stratehiy ta PR v umovakh pandemiyi koronavirusu [Analysis and forecast of marketing strategies and PR in the conditions of the coronavirus pandemic]. Universytet·sʹki naukovi zapysky − University Scientific Notes, 3-4, 75−76. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Тарасова, К., Сало, Я., & Новак, Г. (2023). PR-ІНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-78
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають