ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ

Ключові слова: якість трудового життя, мотивація, стимулювання, оплата праці, задоволеність працею

Анотація

У статті розглянуто підходи до визначення поняття «якість трудового життя» та показники, що його характеризують. Розкрито особливості мотивації і стимулювання праці персоналу та їх вплив на якість трудового життя. Розглянуто сутність моделей мотивації підвищення якості трудового життя та трудової діяльності працівників в Україні. Дано оцінку складовим якості трудового життя з позицій працівника, підприємця та суспільства. Доведено, що потреби, які прагне задовольнити працівник через участь у трудовій діяльності, знаходяться в прямій залежності від факторів, що формують якість трудового життя цих працівників та проведено паралель між ними. Обґрунтовано твердження, що забезпечення якості трудового життя працівника є одночасно комплексним мотиватором і стимулом його трудової діяльності та зроблено відповідні висновки.

Посилання

Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебник для вузов. Москва : НОРМА – ИНФРА-М, 2000. 548 с.

Городецька Л. О. Проблеми оцінки стану і ступеня розвитку соціально-трудових відносин. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2010. № 27. С. 78–84.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. Київ, 2004. 535 с.

Егоршин А. П. Мотивация трудовой деятельности. Н. Новгород : НИМБ, 2013. 320 с.

Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 230 с.

Курс лекцій з дисципліни «Управління якістю трудового життя» для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» Укл. Т. І. Богданова. Одеса : ОНЕУ, 2017. 269 с.

Минько К.О. Оцінка сучасного стану якості трудового життя працівників. Управління розвитком. 2014. № 8. С. 22–26.

Платонов О.А. Повышение качества трудовой жизни: опыт США. М. : Рада, 1992. 185 c.

Рябоконь І.О. Якість трудового життя як фактор підвищення мотивації працівників на підприємствах. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2018. Вип. 40. С. 16–26.

Тужилкіна О.В. Основні напрями забезпечення ефективної мотивації праці з метою підвищення якості трудового життя. Бізнес Інформ. 2014. № 9. С. 184–189.

Genkin B.M. (2000) Ekonomika i sotsiologiya truda [Economics and Sociology of Labor]. M.: NORMA – INFRA-M. (in Russian)

Horodetska L.O. (2018) Problemy otsinky stanu i stupenia rozvytku sotsialno-trudovykh vidnosyn [Problems of assessing the state and degree of development of social and labor relations]. Kyiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu «NAU – druk». (in Ukrainian)

Hrishnova O.A. (2004). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Egorshin A.P. (2013) Motivatsiya trudovoy deyatel'nosti [Motivation for work]. N. Novgorod: NIMB. (in Russian)

Kolot A.M. (2005) Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka rehuliuvannia [Social and labor relations: theory and practice of regulation]. K.: KNEU. (in Ukrainian)

Bohdanova T.I. (2017) Kurs lektsii z dystsypliny «Upravlinnia yakistiu trudovoho zhyttia» dlia studentiv V kursu vsikhformnavchannia spetsialnosti «Upravlinnia personalom ta ekonomika pratsi» [Course of lectures on the subject "Management of quality of working life"]. Odesa: ONEU. (in Ukrainian)

Mynko K.O. (2014) Otsinka suchasnoho stanu yakosti trudovoho zhyttia pratsivnykiv [Assessment of the current state of quality of working life of employees]. Upravlinnia rozvytkom – Development management, 8, 22–26. (in Ukrainian)

Platonov O.A. (1992) Povysheniye kachestva trudovoy zhizni: opyt SSHA [Improving the quality of working life: the US experience]. M.: Rada. (in Russian)

Riabokon I.O. (2018) Yakist trudovoho zhyttia yak faktor pidvyshchennia motyvatsii pratsivnykiv na pidpryiemstvakh [Quality of working life as a factor in increasing employee motivation in enterprises]. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky – Bulletin of Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. Economic sciences, 40, 16–26. (in Ukrainian)

Tuzhylkina O.V. (2014) Osnovni napriamy zabezpechennia efektyvnoi motyvatsii pratsi z metoiu pidvyshchennia yakosti trudovoho zhyttia [The main directions of ensuring effective work motivation in order to improve the quality of working life]. Biznes Inform – Business Inform, 9, 184–189. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 362
Завантажень PDF: 319
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Сало, Я., & Павличенко, А. (2021). ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-15
Розділ
ЕКОНОМІКА