PEST-АНАЛІЗ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: PEST-аналіз, мале підприємництво, середнє підприємництво, економічні показники, підтримка малого підприємництва

Анотація

У статті проаналізовано мале та середнє підприємництво в Україні. Розглянуто зарубіжний досвід. Проведено PEST-аналіз для визначення стану малого та середнього підприємництва в Україні за останні роки. Визначено основні фактори, що представляють загрозу для підприємств та фактори, що відкривають, підприємства найбільші можливості. Показано вплив політичної ситуації на розвиток малого та середнього підприємництва. Здійснено аналіз основних тенденцій зовнішньої торгівлі товарами України. Розглянуто показники безробітного та зайнятого населення в контексті впливу на розвиток малого та середнього підприємництва. Також розглянуто групу соціальних факторів, а саме – чесність та прозорість ведення бізнесу, демографічну ситуацію, тенденції у сфері вищої освіти. На основі PEST-аналізу зроблено висновки про негативні та позитивні фактори розвитку малого та середнього підприємництва в Україні в період з 2019 р. по 2021 р.

Посилання

Соціологічне дослідження щодо політичної ситуації в Україні: 2021 рік. URL: https://uifuture.org/publications/zvit-socziologichnogo-doslidzhennya-shhodo-politychnoyi-sytuacziyi-v-ukrayini-2021-rku/

Угода про вільну торгівлю між кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-19#Text

Україна та Туреччина домовилися про посилення промислової кооперації та двосторонньої торгівлі. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-turechchina-domovilisya-pro-posilennya-promislovoyi-kooperaciyi-ta-dvostoronnoyi-torgivli

Закон України «Про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-20#Text

Україна і Китай будуть посилювати торговельно-економічне співробітництво. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-i-kitaj-budut-posilyuvati-torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo

Економічна статистика/Зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm

Географічна структура зовнішньої торгівлі у 2019 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2019.html

Географічна структура зовнішньої торгівлі у 2020 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2020.html

Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs). URL: https://ec.europa.eu/growth/smes_en

Допомагаємо малим і середнім підприємствам впоратися з наслідками COVID-19. URL: https://eu4business.org.ua/

Підтримка малого і середнього підприємництва. URL:https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva

Офіс з розвитку підприємництва та експорту. URL: https://business.diia.gov.ua/eepo

Демографічна та соціальна статистика/Ринок праці/Зайнятість та безробіття. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm

Національні рахунки (ВВП). URL: http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr_u.htm

Заощадження українців за рік скоротилися. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/03/31/novyna/finansy/zaoshhadzhennya-ukrayincziv-rik-skorotylysya-derzhstat

Access to finance for SMEs. URL: https://ec.europa.eu/growth/access-finance-smes_en

Великі проблеми малого бізнесу. URL: https://boi.org.ua/media/uploads/system_bigproblemssmalbusiness/3_2020_system_ua.pdf

Марченко В. М., Харитоненко Д. В. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2021. № 18. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.225854

Демографічна та соціальна статистика / Населення та міграція. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm

Осмоловська А. О. Сучасні тенденції та виклики щодо формування освітньої політики України. Політичне життя. 2017. C. 70–74.

Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за подання академічних текстів отриманих від інших фізичних чи юридичних осіб, як власних результатів навчальної та наукової діяльності. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI05217A.html

Глобальний інноваційний індекс 2021. URL: https://nrat.ukrintei.ua/globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021/

Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm

Роль малих та середніх підприємств в розвитку інноваційної економіки. URL: http://iii.ua/uk/rol-malih-ta-serednih-pidpriiemstv-v-rozvitku-innovaciynoyi-ekonomiki

Машталер О. В. Стан інновацій в Україні та їх вплив на позиції конкурентоспроможності в глобальній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. C. 96–106. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.96

Секторальне партнерство – малий і середній бізнес. URL: http://prismua.org/eap-sme/

Sotsiolohichne doslidzhennya shchodo politychnoyi sytuatsiyi v Ukrayini: 2021 rik [Sociological research on the political situation in Ukraine: 2021]. Retrieved from: https://uifuture.org/publications/zvit-socziologichnogo-doslidzhennya-shhodo-politychnoyi-sytuacziyi-v-ukrayini-2021-rku/

Uhoda pro vilʹnu torhivlyu mizh kabinetom ministriv Ukrayiny ta uryadom derzhavy Izrayilʹ [Free Trade Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of the State of Israel]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-19#Text

Ukrayina ta Turechchyna domovylysya pro posylennya promyslovoyi kooperatsiyi ta dvostoronnʹoyi torhivli [Ukraine and Turkey have agreed to strengthen industrial cooperation and bilateral trade]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-turechchina-domovilisya-pro-posilennya-promislovoyi-kooperaciyi-ta-dvostoronnoyi-torgivli

Zakon Ukrayiny «Pro ratyfikatsiyu Uhody pro politychne spivrobitnytstvo, vilʹnu torhivlyu i stratehichne partnerstvo mizh Ukrayinoyu ta Spoluchenym Korolivstvom Velykoyi Brytaniyi i Pivnichnoyi Irlandiyi» [Law of Ukraine "On Ratification of the Agreement on Political Cooperation, Free Trade and Strategic Partnership between Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-20#Text

Ukrayina i Kytay budutʹ posylyuvaty torhovelʹno-ekonomichne spivrobitnytstvo [Ukraine and China will strengthen trade and economic cooperation]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-i-kitaj-budut-posilyuvati-torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo

Ekonomichna statystyka / Zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ [Economic statistics / Foreign economic activity]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm

Heohrafichna struktura zovnishnʹoyi torhivli u 2019 r [Geographical structure of foreign trade in 2019]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2019.html

Heohrafichna struktura zovnishnʹoyi torhivli u 2020 r [Geographical structure of foreign trade in 2020]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2020.html

Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs). Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/smes_en

Dopomahayemo malym i serednim pidpryyemstvam vporatysya z naslidkamy COVID-19 [We help small and medium-sized enterprises to cope with the consequences of COVID-19]. Retrieved from: https://eu4business.org.ua/

Pidtrymka maloho i serednʹoho pidpryyemnytstva [Support for small and medium enterprises]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva

Ofis z rozvytku pidpryyemnytstva ta eksportu [Business and export development office]. Retrieved from: https://business.diia.gov.ua/eepo

Demohrafichna ta sotsialʹna statystyka / Rynok pratsi / Zaynyatistʹ ta bezrobittya [Demographic and social statistics / Labor market / Employment and unemployment]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm

Natsionalʹni rakhunky (VVP) [National Accounts (GDP)]. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr_u.htm

Zaoshchadzhennya ukrayintsiv za rik skorotylysya [Ukrainians' savings have declined over the year]. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2021/03/31/novyna/finansy/zaoshhadzhennya-ukrayincziv-rik-skorotylysya-derzhstat

Access to finance for SMEs. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/access-finance-smes_en

Velyki problemy maloho biznesu [Big problems of small business]. Retrieved from: https://boi.org.ua/media/uploads/system_bigproblemssmalbusiness/3_2020_system_ua.pdf

Marchenko V.M., Kharytonenko D.V. (2021) Suchasni tendentsiyi rozvytku maloho pidpryyemnytstva v Ukrayini [Modern tendencies of small business development in Ukraine]. Economic Bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnical Institute" https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.225854 (in Ukrainian)

Demohrafichna ta sotsialʹna statystyka / Naselennya ta mihratsiya [Demographic and social statistics / Population and migration]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm

Osmolovsʹka, A. O. (2017) Suchasni tendentsiyi ta vyklyky shchodo formuvannya osvitnʹoyi polityky Ukrayiny [Current trends and challenges in shaping the educational policy of Ukraine]. Politychne zhyttya, 70–74.

Proekt zakonu pro vnesennya zmin do Kodeksu Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya shchodo posylennya vidpovidalʹnosti za podannya akademichnykh tekstiv otrymanykh vid inshykh fizychnykh chy yurydychnykh osib, yak vlasnykh rezulʹtativ navchalʹnoyi ta naukovoyi diyalʹnosti [Draft Law on Amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses to Strengthen Responsibility for Submission of Academic Texts Received from Other Individuals or Legal Entities as Own Results of Educational and Scientific Activity]. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI05217A.html

Hlobalʹnyy innovatsiynyy indeks 2021 [Global innovation index 2021]. Retrieved from: https://nrat.ukrintei.ua/globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021/

Ekonomichna statystyka / Ekonomichna diyalʹnistʹ / Diyalʹnistʹ pidpryyemstv [Economic statistics/Economic activity/Activity of enterprises]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm

Rolʹ malykh ta serednikh pidpryyemstv v rozvytku innovatsiynoyi ekonomiky [The role of small and medium enterprises in the development of innovative economy]. Retrieved from: http://iii.ua/uk/rol-malih-ta-serednih-pidpriiemstv-v-rozvitku-innovaciynoyi-ekonomiki

Mashtaler O.V. (2020) Stan innovatsiy v Ukrayini ta yikh vplyv na pozytsiyi konkurentospromozhnosti v hlobalʹniy ekonomitsi [The state of innovations in Ukraine and their impact on the position of competitiveness in the global economy]. Investments: Practice and Experience, 24, 96–106. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.96

Sektoralʹne partnerstvo – malyy i seredniy biznes [Sectoral partnership – small and medium business]. Retrieved from: http://prismua.org/eap-sme/

Переглядів статті: 415
Завантажень PDF: 1079
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Сало, Я., Марчук, І., & Орловська, С. (2021). PEST-АНАЛІЗ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-57
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають