ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: персонал, працівники, система оцінювання ефективності, конкуренція, конкурентні переваги, євроінтегрування

Анотація

В статті аналізуються та досліджуються теоретико-прикладні проблеми формування систем оцінювання ефективності діяльності персоналу як елемент конкурентоспроможності в умовах євроінтегрування. В роботі визначено, що застосування перевірених та ефективних принципів, методів із залучення, використання людського капіталу дозволяє отримувати належний рівень віддачі, підвищувати рівні доходності, прибутковості підприємства. Запропоновано концептуальну модель процесу оцінювання рівня ефективності діяльності персоналу підприємств і організацій. Рекомендована для застосування система оцінювання ефективності діяльності працівників, повинна володіти чіткою спрямованістю на виявлення, оцінювання рівня наявних у них професійних знань, досвіду, практичних вмінь, навичок, якісних характеристик, порівнюючи їх із затвердженими вимогами і нормами тощо

Посилання

Вдовиченко А.М. Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України: монографія. К.: Алерта, 2013. 336 с.

Гавкалова Н.Л., Власенко Т.А. Управління ефективністю менеджменту персоналу: монографія. Харків: Вид-во ХНЕУ. 2011. 295 с.

Дарміць Р.З. Оцінювання та розвиток компетентостей працівників апарату управління підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Львів, 2020. 29 с.

Завербний А.С., Ніценко Д. Проблеми та перспективи застосування бенчмаркінгу підприємствами як елемент конкурентного розвитку. Економіка та суспільство. 45. 2022. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1947

Ковшова І.О., Долінська А.О. Система оцінювання персоналу підприємства. Економіка та управління підприємствами. 3(65). 2018. С. 80-85.

Копитко М.І., Завербний А.С. Проблеми і перспективи формування конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств та вплив на його рівень системи управління персоналом. Науковий погляд: економіка та управління. № 4 (80). 2022. С. 63-68.

Малтиз В.В., Тарасенко Ю.В. Оцінка персоналу: сучасні методи та інструменти її проведення. Економіка та суспільство. 19. 2018. С. 484-489.

Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю. Ефективність управління підприємством, підходи та методи щодо її оцінки. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. 5(67). С. 100-106.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. № 221-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік» (зі змінами, доповненнями від 14 грудня 2023 року № 1032-р).

Селезньова Г.О., Іпполітова І.Я. Оцінювання ефективності системи управління підприємством. Ефективна економіка № 3. 2020. С. 2-9.

Синиціна Ю.П., Шпортько Г.Ю. Дослідження елементів сучасної системи управління персоналом: монографія. Дніпро: Поліграфцентр «Формат». 2022. 116 с.

Хлєбнікова Т.М., Темченко О.В., Білінська О.П. Ефективність системи управління персоналом в умовах військових дій. Економіка та суспільство. 50. 2023. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2426

Чирва Ю., Завербний А. Оцінювання рівня втрат трудових ресурсів в україні у зв’язку із вимушеною міграцією через збройну агресію: проблеми і перспективи. Економіка та суспільство. 45. 2022. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1931

Kaplan Fobet, Norton David. Strategy maps. 2010. URL: http://strategus.it/files/Strategy-Maps.pdf

Dartey-Baah, Kwasi. Human Resource Capacity Building in the developing world and mobilising excess capacity for export. Academic Leadership. Vol. 8: Iss. 2, Article 23. 2010. URL: https://scholars.fhsu.edu/alj/vol8/iss2/23

McGregor D. The Human Side of Enterprise. McGraw Hill. 2006. 480 p.

Kuzmin O., Ovcharuk V., Zhezhukha V. Administration Systems in Enterprises Management: Assessment and Development. Studies in Systems, Decision and Control. 2021, 330, pp. 201–229

Vdоvychеnkо А.М. (2013). Systеmа kliuchovykh іndykatоrіv rеzul`tаtyvnоstі dіjal`nostі оrgаnіv minіstеrstvа dоkhоdіv і zbоrіv Ukrаjiny [The system of key performance indicators of the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine: a monograph]. К.: Аlеrtа. 336 p. (in Ukrainian).

Gavkаlоvа N.L., Vlаsеnkо Т.А. (2011). Upravlinia еfеktyvnіstiu mеnеdzhmеntu pеrsоnаlu [Managing the effectiveness of personnel management: a monograph]. Kharkiv: Vyd-vо KhNЕU. 295 p. (in Ukrainian).

Dаrmіc` R.Z. (2020). Оcіniuvania tа rоzvytok kоmpеtеntnostej рrаcіvnykiv аpаrаtu uрrаvlinia pіdрryjemstv [Evaluation and development of competencies of employees of the enterprise management apparatus]. L`vіv. 29 p. (in Ukrainian).

Zаvеrnbyj А.S., Nіcеnkо D. (2022). Рrоblemy tа pеrspektyvy zаstоsuvania bеnchmarkingu pіdрryjemstvamy jak еlеment kоnkurentnоgо rоzvytku [Problems and prospects of benchmarking by enterprises as an element of competitive development]. Еkоnоmіkа tа suspil`stvо. 45. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1947 (in Ukrainian).

Коvshоvа І.О., Dоlіns`kа А.О. (2018). Systemа оcіniuvania pеrsоnаlu pіdрryjemstvа. [The system of personnel evaluation of the enterprise]. Еkоmоmіkа tа uрrаvlinia pіdрryjemstvamy. 3(65). pp. 80-85. (in Ukrainian).

Кpytkо М.І., Zаvеrnbyj А.S. (2022). Рrоblеmy і рerspektyvy fоrmuvania kоnkurеntоsрrоmоzhnostі vіtchyznianykh рrоmyslovykh pіdрryjemstv tа vplyv nа jоgо rіvеn` systemy uprаvlinia pеrsоnаlоm [Problems and prospects for the formation of competitiveness of domestic industrial enterprises and the impact of the human resource management system on its level]. Nаukovyj pоgliad: еkоnоmіkа tа uрrаvlinia. 4 (80). pp. 63-68. (in Ukrainian).

Маденя МюМюб Такаіетло НгюМю (2018)ю Оcіnkа persоnаlu: suchasnі mеtоdy tа іnstrumenty jiji рrоvеdеnia [Personnel assessment: modern methods and tools for its implementation]. Еkоnоmіkа tа suspil`stvо. 19. pp. 484-489. (in Ukrainian).

Pіlеc`kа S.Т., Коryt`kо Т.Yu. (2018). Еfеktyvnіst` uрrаvlinia pіdрryjemstvom, pіdkhоdy tа mеtоdy shchоdо jiji оcіnky [Efficiency of enterprise management, approaches and methods for its evaluation]. Рrоblemy systеmnоgо pіdkhоdu v еkоnоmіcі. 5(67). pp. 100-106. (in Ukrainian).

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 14, 2023, No. 221-p "On Approval of the Government's Priority Action Plan for 2023" (as amended and supplemented on December 14, 2023, No. 1032-p). (in Ukrainian).

Sеlеzn`оvа G.О., Іppоlіtоvа І.Ya. (2020). Оcіniuvania еfеktyvnostі systemy yprаvlіnia pіdрryjemstvom [Evaluating the effectiveness of the enterprise management system]. Еfеktyvna еkоnоmіk. № 3. pp. 2-9. (in Ukrainian).

Synycіnа Yu.P., Shpоrt`kо G.Yu. (2022). Dоslіdzhenia eлlmеntіv suchasnoji systemy upravlinia pеrsоnаlоm [Research of elements of the modern system of personnel management: a monograph]. Dniрrо: Pоlіgrafcеntr «Fоrmat». 116 p. (in Ukrainian).

Khlebnіkоbа Т.М., Теmchеnkо О.V., Bіlіns`kа О.P. (2023). Еfеktyvnist` systemy upravlinia pеrsоnаlоm v umovakh vіjs`kovykh dіj [Efficiency of the personnel management system in the conditions of military operations]. Еkоnоmіkа tа suspil`stvо. 50. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2426 (in Ukrainian).

Chyrvа Yu., Zаvеrnbyj А.S. (2022). Оcіniuvania rіvnia vtrat trudоvykh rеsuraiv v Ukrakini u zvjazku іz vymushenoju migrаcіjeju cherez zbrojnu аgrеsіju: рrоblemy і рerspektyvy [Assessment of the level of labor force losses in Ukraine due to forced migration due to armed aggression: problems and prospects]. Еkоnоmіkа tа suspil`stvо. 45. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1931 (in Ukrainian).

Kaplan Fobet, Norton David (2010). Strategy maps. URL: http://strategus.it/files/Strategy-Maps.pdf

Dartey-Baah Kwasi (2010). Human Resource Capacity Building in the developing world and mobilising excess capacity for export. Academic Leadership. Vol. 8: Iss. 2, Article 23. URL: https://scholars.fhsu.edu/alj/vol8/iss2/23

McGregor D. The Human Side of Enterprise. McGraw Hill. 2006. 480 p.

Kuzmin O., Ovcharuk V., Zhezhukha V. (2021). Administration Systems in Enterprises Management: Assessment and Development. Studies in Systems, Decision and Control. 2021, 330, pp. 201–229.

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Завербний , А., Кушка, П., & Мищишин, Р. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-46
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>