КОРПОРАТИВНА ОСВІТА ЯК ОЗНАКА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Ключові слова: корпоративна освіта, інтеграційні процеси, готельні мережі, світовий досвід, інноваційні технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі та ефективності корпоративної освіти у контексті інтеграційних процесів готельних мереж. Зазначено ключові аспекти впровадження корпоративних навчальних програм, їхній вплив на розвиток персоналу та адаптацію до змін у готельній індустрії. Розглянуто досвід таких світових готельних мереж як Marriott, Accor та Hilton. Серед досвіду українських готельних мереж розглянуто навчальні центри Premier International, Ribas Hotels Group, Business Regency Group та Optima Hotels & Resorts. В статті висунуті рекомендації для подальшого вдосконалення практик корпоративної освіти в готельній індустрії, зокрема, щодо оптимізації змісту програм та використання інноваційних технологій.

Посилання

Бєляєва С. Актуальні питання організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 564–571.

Кашинська О. Упровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти в підготовку фахівців готельно-ресторанної справи // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2020. Pp. 569–576. URL: http://sci-conf.com.ua

Непочатенко В. Підвищення кваліфікації персоналу як складова успішного розвитку підприємств індустрії гостинності. Економіка та суспільство. 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-86

Yang X. The importance of staff training in the hotel industry: case study: Renaissance ShanghaiYuyuan hotel: Degree Program of Hotel and Restaurant Business / X. Yang. – Vaasan University of Applied Sciences, 2010. – 57 p.

HR: Marriott employee training and development program. URL: https://www.hotelmanagement.net/human-resources/hr-marriott-employee-training-and-development-program

The Marriott way: the HR practices. URL: http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/

Шикіна О.В., Гончаренко Я.Є., Козловський Р.С. Дослідження функціонування міжнародної готельної мережі «Hilton». Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 5 (22). С. 175–181. URL: https://cutt.ly/s8loEtv

Офіційний сайт Premier Hotels and Resorts. URL: https://www.phnr.com/

Офіційний сайт Вищої школи готельного бізнесу від готельної мережі Premier International. URL: https://www.premier-hospitality.com/school/

Програма Вищої школи готельного бізнесу від готельної мережі Premier International. URL: https://www.premier-hospitality.com/wp-content/uploads/2022/2022.pdf

BRG hotels забезпечує зростання бізнесу та високий рівень сервісу завдяки внутрішньому університету гостинності. URL: https://interfax.com.ua/news/press-release/921993.html

Офіційний сайт Online школи Optima. URL: https://www.hotel-school.com.ua/

Online школи Optima на платформі davintoo.com. URL: https://online-hotel-school-rhg.davintoo.com/

Шикіна О.В. Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж. Актуальні проблеми економіки. 2018. № 12 (210). С. 82–91.

Byelyayeva S. (2017). Current issues of organizing comprehensive training programs for hotel staff. Molodyi vchenyi, no. 12 (52), pp. 564–571.

Kashynska O. (2020). Implementation of elements of a dual form of higher education in the training of hotel and restaurant specialists // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. Pp. 569–576. Available at: http://sci-conf.com.ua

Nepochatenko, V. (2022). Improving the qualifications of personnel as a component of the successful development of enterprises in the hospitality industry. Ekonomika ta suspilstvo, no. (39). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-86

Yang X. The importance of staff training in the hotel industry: case study: Renaissance ShanghaiYuyuan hotel: Degree Program of Hotel and Restaurant Business / X. Yang. – Vaasan University of Applied Sciences, 2010. – 57 p.

HR: Marriott employee training and development program. Available at: https://www.hotelmanagement.net/human-resources/hr-marriott-employee-training-and-development-program

The Marriott way: the HR practices. Available at: http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/

Shykina O.V., Honcharenko Ya. Ye., Kozlovskyi R. S. (2019) Study of the operation of the international hotel chain "Hilton". Skhidna Yevropa: eknomika, biznes ta upravlinnia, no. 5 (22), pp. 175–181.

Official site of Premier Hotels and Resorts. Available at: https://www.phnr.com/

Official site of Higher school of hotel business from Premier International hotel chain. Available at: https://www.premier-hospitality.com/school/

The program of the Higher School of Hotel Business from the Premier International hotel chain. Available at: https://www.premier-hospitality.com/wp-content/uploads/2022/2022.pdf

BRG hotels ensures business growth and a high level of service thanks to its internal university of hospitality. Available at: https://interfax.com.ua/news/press-release/921993.html

Official site of Online Hotel School. Available at: https://www.hotel-school.com.ua/

Optima online schools on the davintoo.com platform. Available at: https://online-hotel-school-rhg.davintoo.com/

Shykina O.V. (2018) The dynamics of the development of the international hotel industry on the example of hotel chains. Aktualni problemy ekonomiky, no. 12 (210), pp. 82–91.

Переглядів статті: 22
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Шикіна, О. (2023). КОРПОРАТИВНА ОСВІТА ЯК ОЗНАКА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-123
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають