ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ АГЕНТСТВ В УКРАЇНІ

  • Наталія Косар Національний університет «Львівська політехніка»
  • Наталія Кузьо Національний університет «Львівська політехніка»
  • Лілія Богоніс Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: позиціонування, диференціація ринкової пропозиції, маркетингове агентство, послуга просування у соціальних мережах, корпоративний сайт

Анотація

У сучасних умовах для того, щоб виділитися серед конкурентів та посісти бажане місце у свідомості як цільових споживачів, так й інших суб’єктів ринку, підприємства свої зусилля скеровують на диференціацію ринкових пропозицій через їх позиціонування на ринку. На підставі дослідження встановлено, що в основу позиціонування маркетингових агентств на ринку можуть бути покладені основні фактори їх вибору з боку споживачів. До них належать рівень якості наданих послуг, імідж агентства на ринку, доступність послуг для споживачів у територіальному аспекті та належні комунікації з потенційними клієнтами, запропонований асортимент послуг, рівень цін на послуги, компетентність та кваліфікація персоналу, інформативність та привабливість оформлення сайту. Розроблено схеми позиціонування маркетингового агентства “Smart Promotion” на ринку на основі якості послуги просування у соціальних мережах та ціни на неї, а також інформативності та наповненості його корпоративного сайту.

Посилання

Траут Дж., Райс Е. Позиционирование. Битва за узнаваемость. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 256 с.

Зозульов О. Стратегії ринкового позиціонування товару на споживчому ринку. Економіка України. 2006. № 10 (539). С. 43–48.

Зозульов О. Типи позиціонування товарів і марок на споживчому ринку. Маркетинг в Україні. 2008. № 6. С. 49–52.

Зозульов О. Критерії ефективного ринкового позиціонування товарів на споживчому ринку. Маркетинг в Україні. 2015. № 2. С. 39–45.

Ковальчук С., Лопатовська О. Маркетингове позиціонування як об’єкт наукового дослідження. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. T. 3. С. 88–91.

Куденко Н., Комліченко К. Маркетингове позиціонування: різновиди та взаємозв’язок категорій. Формування ринкової економіки. Спец. вип. «Маркетинг: теорія і практика». 2007. Ч. 1. С. 393–403.

Примак Т. Стратегії позиціонування у теорії маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 13–20.

Тарасенко О., Солнцев С. Аналіз актуальності стратегії позиціонування. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2016. № 13. С. 409–417.

Стадніченко В. Особливості позиціонування на ринку ресторанів швидкого обслуговування. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 379–389.

Іваненко О. Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України. URL: http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/ivanenko-the-positioning-tourism-enterprise-on-the-tourist-market-of-ukraine_24591.pdf (дата звернення: 21.01.2019).

Белік О. Оцінка і формування ринкових позицій підприємств аграрної сфери. Культура народов Причерноморья. 2014. № 274. С. 139–143.

Станьковська І., Костишин І. Позиціювання підприємств на засадах STP-концепції та «методу співучасті» з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/87.pdf (дата звернення: 24.01.2019).

Котлер Ф. та ін. Маркетинговий менеджмент : підручник. Київ, 2008. 720 с.

Куденко Н. Стратегічний маркетинг : підручник. Київ, 2012. 523 с.

Инфографика: рынок консалтинговых услуг. URL: https://www.business.ua/biznes/item/1065-rynok-konsaltingovykh-uslug (дата звернення: 31.01.2019).

Віннікова І., Марчук С. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Молодий вчений. 2016. № 7 (34). С. 16–21.

Федоричак В. Як перевірити швидкість завантаження сайту: онлайн-сервіси. URL: http://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/kak-proverit-skorost-zagruzki-sajta-onlajn-servisy (дата звернення: 24.01.2019).

Traut Dzh., Rais Е. (2004) Pozytsyonyrovanye. Bytva za uznavaemost [Positioning: The Battle for Yor Mind]. Sankt-Peterburh : Pyter (in Russian).

Zozulov O. (2006) Stratehii rynkovoho pozytsionuvannia tovaru na spozhyvchomu rynku [Strategies for market positioning of goods on the consumer market]. Ekonomika Ukrainy, no. 10 (539), pp. 43–48.

Zozulov O. (2008) Typy pozytsionuvannia tovariv i marok na spozhyvchomu rynku [Types of positioning of goods and brands on the consumer market]. Marketynh v Ukraini, no. 6, pp. 49–52.

Zozulov O. (2015) Kryterii efektyvnoho rynkovoho pozytsionuvannia tovariv na spozhyvchomu rynku [Criteria for effective market positioning of goods on the consumer market]. Marketynh v Ukraini, no. 2, pp. 39–45.

Kovalchuk S., Lopatovska O. (2009) Marketynhove pozytsionuvannia yak obiekt naukovoho doslidzhennia [Marketing positioning as an object of scientific research]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 5, t. 3, pp. 88–91.

Kudenko N., Komlichenko K. (2007) Marketynhove pozytsionuvannia: riznovydy ta vzaiemozviazok katehorii [Marketing positioning: varieties and interconnection of categories]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. Spets. vyp. “Marketynh: teoriia i praktyka”, vol. 1, pp. 393–403.

Prymak T. (2012) Stratehii pozytsionuvannia u teorii marketynhu [Strategies of positioning in marketing theory]. Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 1, pp. 13–20.

Tarasenko O., Solntsev S. (2016) Analiz aktualnosti stratehii pozytsionuvannia [The analysis of positioning strategy relevance]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, no. 13, pp. 409–417.

Stadnichenko V. (2015) Osoblyvosti pozytsionuvannia na rynku restoraniv shvydkoho obsluhovuvannia [Peculiarities of positioning on fast food restaurants market]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, no. 12, pp. 379–389.

Ivanenko O. (2015) Pozytsionuvannia turystychnoho pidpryiemstva na rynku turystychnykh posluh Ukrainy [The positioning tourism enterprise on the tourist market of Ukraine]. Available at: http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/ivanenko-the-positioning-tourism-enterprise-on-the-tourist-market-of-ukraine_24591.pdf (accessed 21 January 2019).

Belik O. (2014) Otsinka i formuvannia rynkovykh pozytsii pidpryiemstv ahrarnoi sfery [Assessment and formation of market positions of enterprises in the agrarian sector]. Kultura narodov Prychernomoria, no. 274, pp. 139–143.

Stankovska I., Kostyshyn I. (2016) Pozytsiiuvannia pidpryiemstv na zasadakh STP-kontseptsii ta “metodu spivuchasti” z metoiu zabezpechennia yikh konkurentospromozhnosti [Positioning on the basis enterprises stp-concept and “participation method” in order to ensure their competitiveness]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 424–429. Available at: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/87.pdf (accessed 24 January 2019).

Kotler F., Keller K., Pavlenko A., Dlihach A. et al.(2008) Marketynhovyi menedzhment [Marketing management]. Kyiv : Khimdzhest (in Ukrainian).

Kudenko N. (2012) Stratehichnyi marketynh [Strategic marketing]. Kyiv : КNЕU (in Ukrainian).

Biznes (2017) Іnfohrafіka: rynok konsaltynhovykh usluh [Infographics: consulting services market]. Available at: https://www.business.ua/biznes/item/1065-rynok-konsaltingovykh-uslug (accessed 24 January 2019).

Vinnikova I., Marchuk S. (2016) Osoblyvosti rozvytku rynku konsaltynhovykh posluh v Ukraini [Features of the development of consulting services market in Ukraine]. Molodyi vchenyi, no. 7 (34), pp. 16–21.

Fedorychak V. (2017) Yak pereviryty shvydkist zavantazhennia saitu: onlain-servisy [How to check download speed: online services]. Available at: http://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/kak-proverit-skorost-zagruzki-sajta-onlajn-servisy (accessed 24 January 2019).

Переглядів статті: 615
Завантажень PDF: 366
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Косар, Н., Кузьо, Н., & Богоніс, Л. (2020). ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ АГЕНТСТВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/29
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають