АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ

Ключові слова: ринок банківських продуктів України, маркетингова діяльність, інновації, омніканальні комунікації, необанкінг

Анотація

Визначено складові ефективності елементів комплексу маркетингу банківської установи з точки зору посилення її конкурентних переваг на ринку. Розроблено пропозиції щодо впровадження інновацій у продуктову політику банку за рахунок пропозиції небанківських продуктів. Визначено, що забезпечення належної якості банківських продуктів є особливо значимим в умовах активного розвитку фінтех-індустрії, а посилення конкурентних позицій банку вимагає також втілення інновацій у систему збуту та просування його продуктів. Досліджено, що сьогодні відбувається подальше посилення переваг необанкінгу, що вимагає від банків прийняття інноваційних рішень з використанням сучасних технологій. Омніканальні маркетингові комунікації банківських установ передбачають інтеграцію як офлайн, так і онлайн каналів комунікацій з використанням таких інструментів як Shoppable постів, інтерактивної е-mail-росилки тощо.

Посилання

Брітченко І.Г. Конкурентні переваги комерційних банків України в умовах євро інтеграції. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2016 р. Запоріжжя. С. 316–318.

Шпиг Ф.І. Конкурентоспроможність банку: фактори та критерії оцінки. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/57858/5/Shpyh_Konkurentospromozhnist;jsessionid=944913E463F8F8EAF1B97030F01725BA (дата звернення 20.02.2023).

Крухмаль О.В., Барановська О.А. Конкурентоспроможність банку та банківського продукту: фактори впливу та оцінка. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3023 (дата звернення 20.02.2023).

Золотарьова О.В., Гура С.О. Конкурентоспроможність банку: зміст, фактори впливу та перспективні методи оцінювання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 34–37.

Слободянюк Н.О., Семенівська О.М. Маркетинг як інструмент підвищення ефективності комерційного банку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 854–858.

Гайдукович Д.С. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності банківських установ України. Економічний вісник НГУ. 2012. № 1. С. 117–122.

Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Білик І.І. Комплекс маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності комерційних банків України у сучасних умовах. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2019. Вип. 2 (12). С. 67–72. DOI: https://doi.org/10.31339/2313-8114-2019-2(12)-67-73

Кубрак Н.Р., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Потенціал еластичності у формуванні конкуренто¬спроможності промислових підприємств : монографія. Львів, 2013. 204 с.

Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг : підручник. Київ, 2009. 776 с.

Кубів С.І., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку : монографія. Львів, 2006. 232 с.

Cameron N. CommBank's in-app personalised shopping launch heralds new age of super apps. URL: https://www.cmo.com.au/article/693157/commbank-in-app-personalised-shopping-launch-heralds-new-age-super-apps (дата звернення 22.02.2023).

Іванов С.В. Особливості банківських інновацій. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 30-2. С. 73–80.

Гаврилко Т.О., Скрипник К.О. Якість банківських продуктів: чинники впливу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Вип. 36. С. 51–57.

Маркевич К. Необанки vs традиційні банки: як необанки змінюють фінансову системи. URL: https://razumkov.org.ua/statti/neobanky-vs-tradytsiini-banky-iak-neobanky-zminiuiut-finansovu-systemy (дата звернення 20.02.2023).

Панченко О.В. Удосконалення маркетингових комунікацій у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 2. С. 7–13. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-280-2-1

Яким буде 2020: основні тренди діджитал-маркетингу. URL: https://mmr.ua/show/kakim_budet_2020_osnovnye_trendy_didzhital-marketinga (дата звернення 23.02.2023).

2020: як українські банки за допомогою ЗМІ формували свій імідж. URL: https://finclub.net/ua/reviews-ua/2020-iak-ukrainski-banky-za-dopomohoiu-zmi-formuvaly-svii-imidzh.html (дата звернення 23.02.2023).

Britchenko, I.H. (2016) Konkurentni perevahy komertsiinykh bankiv Ukrainy v umovakh yevro intehratsii [Competitive advantages of commercial banks of Ukraine in the conditions of European integration]. Formuvannia efektyvnykh mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia ta menedzhmentu v umovakh suchasnoi ekonomiky: teoriia i praktyka: materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 18 lystopada 2016 r., Zaporizhzhia, 316-318.

Shpyh, F.I. (2006) Konkurentospromozhnist banku: faktory ta kryterii otsinky [Bank competitiveness: assessment factors and criteria]. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/57858/5/Shpyh _Konkurentospromozhnist;jsessionid=944913E463F8F8EAF1B97030F01725BA [in Ukrainian]

Krukhmal, O.V. & Baranovska, O.A. (2014). Konkurentospromozhnist banku ta bankivskoho produktu: faktory vplyvu ta otsinka [The competitiveness of bank’s and products: the influence factors and assessment]. Efektyvna ekonomika, 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3023 [in Ukrainian]

Zolotarova, O.V. & Hura, S.O. (2016). Konkurentospromozhnist banku: zmist, faktory vplyvu ta perspektyvni metody otsiniuvannia [The competitiveness of bank’s and products: the influence factors and assessment]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 3, 34–37. [in Ukrainian]

Slobodianiuk, N.O. & Semenivska, O.M. (2016). Marketynh yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti komertsiinoho banku [Marketing as an instrument of improving the efficiency of comtrcifl bank]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 14, 854–858. [in Ukrainian]

Haidukovych, D.S. (2012). Marketynhovyi analiz konkurentospromozhnosti bankivskykh ustanov Ukrainy [Marketing analysis of the competitiveness of banking institutions of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk NHU, 1, 117–122. [in Ukrainian]

Kosar, N.S., Kuzo, N.Ie. & Bilyk, I.I. (2019). Kompleks marketynhu u pidvyshchenni konkurentospromozhnosti komertsiinykh bankiv Ukrainy u suchasnykh umovakh [Marketing complex in increasing competitiveness of ukrainian commercial banks in modern conditions]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika, 2 (12), 67–72. DOI: https://doi.org/10.31339/2313-8114-2019-2(12)-67-73 [in Ukrainian]

Kubrak, N.R., Krykavskyi, Ye.V. & Kosar, N.S. (2013). Potentsial elastychnosti u formuvanni konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryiemstv [The potential of elasticity in the formation of competitiveness of industrial enterprises]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. [in Ukrainian]

Liutyi, I.O. & Solodka, O.O. (2009). Bankivskyi marketynh [Bank marketing]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]

Kubiv, S.I., Krykavskyi, Ye.V. & Kosar, N.S. (2006). Marketynhova kontseptsiia formuvannia pryvablyvosti komertsiinoho banku [The marketing concept of forming the attractiveness of a commercial bank]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. [in Ukrainian]

Cameron, N. (2021). CommBank's in-app personalised shopping launch heralds new age of super apps. Available at: https://www.cmo.com.au/article/693157/commbank-in-app-personalised-shopping-launch-heralds-new-age-super-apps.

Ivanov, S.V. (2018). Osoblyvosti bankivskykh innovatsii [Features of banking innovations]. Prychornomorski ekonomichni studii, 30-2, 73-80. [in Ukrainian].

Havrylko, T.O. & Skrypnyk, K.O. (2021). Yakist bankivskykh produktiv: chynnyky vplyvu [Quality of banking products: factors of influence]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 36, 51-57. [in Ukrainian].

Markevych, K. (2022). Neobanky vs tradytsiini banky: yak neobanky zminiuiut finansovu systemy [Neobanks vs traditional banks: how neobanks are changing the financial system]. Available at:https://razumkov.org.ua/statti/neobanky-vs-tradytsiini-banky-iak-neobanky-zminiuiut-finansovu-systemy [in Ukrainian].

Panchenko, O.V. (2020). Udoskonalennia marketynhovykh komunikatsii u zabezpechenni efektyvnosti diialnosti bankiv v Ukraini [Improvement of marketing communications in ensuring the efficiency of banks in Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2, 7-13. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-280-2-1 [in Ukrainian]

Yakym bude 2020: osnovni trendy didzhytal-marketynhu [What will 2020 be like: the main trends of digital marketing]. Available at: https://mmr.ua/show/kakim_budet_2020_osnovnye_trendy_didzhital-marketinga [in Ukrainian]

2020: yak ukrainski banky za dopomohoiu ZMI formuvaly svii imidzh [2020: how Ukrainian banks formed their image with the help of mass media]. Available at: https://finclub.net/ua/reviews-ua/2020-iak-ukrainski-banky-za-dopomohoiu-zmi-formuvaly-svii-imidzh.html [in Ukrainian]

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Косар, Н., Кузьо, Н., & Мамчин, М. (2023). АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-7
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають