МАРКЕТИНГОВИЙ ПОГЛЯД НА ТЕРОРИЗМ

Ключові слова: тероризм, комплекс маркетингу, маркетинг тероризму, складові тероризму, сучасний тероризм

Анотація

В статті проведено дослідження філософії тероризму та використання її методології в подоланні загроз, які супроводжують тероризм. Висвітлено теоретичні засади формування ідеології тероризму. Вказано на пять хвиль тероризму, зокрема, анархістський, антиколоніальний, лівий, релігійний, а також terrorist Semi-States. Встановлено, що в основі тероризму лежить насилля і спроба залякати тих, хто не підтримує його, апелюючи до відчуття несправедливості та пригнічення, вдаючись до маніпуляції та виправдання свого насильства. На основі виконаних досліджень виявлено, що в сучасних умовах не можна розглядати тероризм як однобоке явище, лише комплексний, дивергентний підхід до розуміння тероризму і його неоднозначних наслідків може забезпечити позитивний результат. На загал терористична діяльність може розглядатись як діяльність певної компанії у якої є мета та місце, чіткі показники, які визначають її досягнення, корпоративна політика та етика. Для такої організації характерні свій товар, його ціна, місце реалізації і просування, тобто, тероризм можна розглянути з точки зору концепції маркетингу. В якості товару виступає терористична послуга, будучи за своєю суттю деструктивною для суспільства і вигідною для терористів і її замовників. Ціна в тероризмі також може розглядатись з різних сторін. З однієї сторони, для послідовників тероризму ціною виступає пожиттєва вірність, жертовність власним життям за сповідування ідеології тероризму, з другої сторони, для суспільства – це певні фінансові і матеріальні втрати, людські життя і зміна цінностей, а з третьої сторони - отримання значних сум від терористичної діяльності, пов’язаної із незаконними діями. Місцем реалізації терористичної діяльності найчастіше виступають території при поєднанні декільком факторів, а саме, бідності, браку демократичних свобод, слабкої державної влади і прагнення узурпувати владу окремою групою осіб. В подальшому вони намагаються поширити свій вплив і по всьому світу. Просуваючи свої впливи на світ терористи застосовують найрізноманітніші інструменти системи комунікацій і Інтернет, і техніки НЛП, і профаймінгу і т.п. Особливої уваги застосовують такі суб’єкти терористичної діяльності, яких можна означити як стейкхолдери. В якості стейкхолдерів тероризму можуть виступати як самі бойовики, так і держави, що його спонсорують, а також продавці зброї. На жаль, сучасний світ програє в боротьбі з тероризмом, а використання сучасних інформаційних технологій дозволяє їм перейти від руйнівної діяльності до отримання контролю над визначеними ними територіями. Тому розвиток суспільства необхідно спрямовувати на створення систем противаг і пошук альтернатив, які унеможливлять терористичну діяльність.

Посилання

Арістова А. Релігійне підґрунтя міжнародного тероризму. URL: http://dev1.religion.in.ua. (дата звернення 27.11.2022)

Банк Р. О. Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України: теоретико-правовий аспект. Інформація і право. 2016. № 1. С. 110–116.

Вакулич В. М. До методології дослідження явищ тероризму і антитероризму. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2006. № 737. С. 152–159.

Громівчук І. М. Міжнародно-правове визначення тероризму як основа ефективної боротьби з ним. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. 2011. Т. 2. № 4. С. 108–112.

Гупта Д. К. Тероризм та політичне насильство: як їх розуміти. 2010. 400 с.

Данильченко Ю. Б. Загальна концепція детермінації тероризму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Т. 3. С. 187–190.

Данильченко Ю. Б. Система детермінант тероризму. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 2. Ч. 3. С. 211–214.

Канцір В., Серкевич І. Сучасне розуміння поняття тероризму. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. 2017. № 865. С. 449–456.

Коршунов В. О. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби: автореферат. Політичні інститути та процеси. 2008. 18 с.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: підручник. 2009. 244 с.

Назаренко С. І. ЗМІ – неупереджений свідок чи мимовільний учасник терористичної діяльності? Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2010. № 19. С. 262–271.

Сидоренко О. І. Сутність та ознаки тероризму. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 294–297.

Aristova A. Relihiine pidgruntia mizhnarodnoho teroryzmu [Religious background of international terrorism]. URL: http://dev1.religion.in.ua (accesse date 27.11.2022)

Bank R. O. (2016) Informatsiinyi teroryzm yak zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy: teoretyko-pravovyi aspekt. [Information terrorism as a threat to the national security of Ukraine: theoretical and legal aspect]. Informatsiia i pravo, vol. 1, pp. 110–116.

Vakulich V. M. (2006) Do metodolohii doslidzhennia yavyshch teroryzmu i antyteroryzmu [To the methodology of the study of the phenomena of terrorism and antiterrorism]. Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina, vol. 737, pp.152–159.

Gromivchuk I. M. (2011) Mizhnarodno-pravove vyznachennia teroryzmu yak osnova efektyvnoi borotby z nym [International legal definition of terrorism as the basis for effective struggle against it]. Naukovyi visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. Seriia: ekonomika, pravo, politolohiia, turyzm, vol. 2 № 4, pp. 108–112.

Gupta D. K. (2010) Teroryzm ta politychne nasylstvo: yak yikh rozumity [Terrorism and political violence: how to understand them]. 400 p.

Danilchenko Y. B. (2016) Zahalna kontseptsiia determinatsii teroryzmu. [General concept of determination of terrorism]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo», vol. 41(3), pp. 187–190.

Danilchenko Y. B. (2016) Systema determinant teroryzmu [System of determinants of terrorism]. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, vol. 2(3), pp. 211–214.

Kantsir V., Serkevich I. (2017) Suchasne rozuminnia poniattia teroryzmu [Modern understanding of the concept of terrorism]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Yurydychni nauky, vol. 865, pp. 449–456.

Korshunov V. O. (2008) Politychnyi teroryzm: informatsiini metody borotby.n[Political terrorism: information methods of struggle]. Avtoreferat [abstract] Politychni instytuty ta protsesy. 18 p.

Moroz L. A., Chukhrai N. I. (2009) Marketynh [Marketing]. Pidruchnyk [Textbook]. 244 p.

Nazarenko S. I. (2010) ZMI – neuperedzhenyi svidok chy mymovilnyi uchasnyk terorystychnoi diialnosti? [MEDIA – an impartial witness or an involuntary participant in terrorist activities?] Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei, vol. 19, pp. 262–271.

Sydorenko O. I. (2021) Sutnist ta oznaky teroryzmu [Essence and signs of terrorism]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, vol. 3, pp. 294–297.

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Мамчин, М., & Яричевська, Я. (2022). МАРКЕТИНГОВИЙ ПОГЛЯД НА ТЕРОРИЗМ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-15
Розділ
МАРКЕТИНГ