АКТИВІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ДРІЖДЖІВ

Ключові слова: ринок дріжджів, заходи соціальної відповідальності бізнесу, конкурентні переваги виробників дріжджів, зв’язки з громадськістю, популяризація дріжджів

Анотація

Стаття присвячена аналізу ринку дріжджів і впливу заходів соціальної відповідальності та зв’язків з громадськістю виробників дріжджів на їх ринкове становище. Проведені дослідження свідчать, що ринок дріжджів в Україні є висококонкурентним. Лідерами на ринку дріжджів є ПрАТ "Компанія Ензим" та ТзОВ "Лесаффр Україна, які реалізують заходи соціально-відповідального бізнесу. Особливою активністю у даній сфері характеризується ПрАТ "Компанія Ензим", яка спрямовує заходи соціально-відповідального бізнесу на зовнішні та внутрішні цільові аудиторії. Проте виробникам дріжджів слід більш активно поширювати інформацію про такі заходи за допомогою інструментів зв’язків з громадськістю. Останні в умовах зменшення попиту на дріжджі повинні бути також спрямованими на популяризацію їх використання серед населення.

Посилання

Грабовенський В. Аналіз і прогнози розвитку ринку хлібопекарських дріжджів України. Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія: Економіка. 2010. Вип. 43. С. 175–183.

Кравченко О.А., Бевзенко Х.С., Діамо Мамаду П. Управління ефективністю діяльності підприємств дріжджової галузі. URL: https://economics.net.ua/files/science/men/2015/96.pdf (дата звернення 20.02.2022).

Дробот В. І., Тесля О. Д. Якість вітчизняних хлібопекарських дріжджів. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. 2009. Вип. 36. Т. 1. С. 111–114.

Hakobyan N., Khachatryan A., Vardanyan N., Chortok Y., & Starchenko L. The Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility Practices into Competitive Strategy of the Company. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 2. С. 42–51. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-04.

Длугопольський О.В., Олійник Д.М. Соціальна відповідальність бізнесу: приклади розвинутих країн світу для України. Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій. 2020. № 2(6). С. 265–273. DOI: https://doi.org/10.32750/2020-0225

Мостепанюк А.В. Сутність, принципи та методи реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сучасній ринковій економіці. Бізнес Інформ. 2019. №n11. C. 13–22. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-13-22

Бержанір А.Л. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення ефективності сучасного бізнесу. Економiка i органiзацiя управлiння. 2014. № 1 (17) – 2 (18). С. 43–47.

Кузьо Н.Є., Косар Н.С., Дуднік Б.Е. Корпоративна соціальна відповідальність у формуванні позитивного іміджу кондитерського підприємства на ринку. Інфраструктура ринку. 2019. № 27. С. 174–181. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/29.pdf (дата звернення: 22.02.2022).

Fadyeyeva V. Corporate Social Responsibility as the Basis of Innovative Development of Modern Companies: Literature Review and Empirical Study from Ukraine. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 2. рр. 52–61. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-05

Соловйов І.О. Ко-маркетинг як сучасний етап розвитку концепції маркетингу. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". 2019. Вип. 35. С. 72–76. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2019-35-13

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.02.2022).

Офіційний сайт ПрАТ «Компанія Ензим». URL: https://enzym.com.ua (дата звернення: 23.02.2022).

Офіційний сайт ТзОВ «Лесаффр Україна». URL: http://www.lesaffre.ua (дата звернення: 23.02.2022).

Крикавський Є.В., Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Фасування продуктів: маркетинг contra екологія. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 103–117.

Hrabovenskyi V. (2010) Analiz i prohnozy rozvytku rynku khlibopekarskykh drizhdzhiv Ukrainy [Analysis and forecasts of the development of the baker's yeast market in Ukraine]. Bulletin of Ivan Franko Lviv University. Series: Economics, vol. 43, pp. 175–183. (in Ukrainian)

Kravchenko O.A., Bevzenko Kh.S., Diamo Mamadu P. (2015) Upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv drizhdzhovoi haluzi [Management of efficiency of activity of the enterprises of yeast branch]. Available at: https://economics.net.ua/files/science/men/2015/96.pdf. (in Ukrainian)

Drobot V.I., Teslia O.D. (2009) Yakist vitchyznianykh khlibopekarskykh drizhdzhiv [Quality of domestic baker's yeast]. Scientific works of the Odessa National Academy of Food Technologies, vol. 36, is. 1, pp. 111–114. (in Ukrainian)

Hakobyan N., Khachatryan A., Vardanyan N., Chortok Y., Starchenko L. (2019). The Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility Practices into Competitive Strategy of the Company. Marketing and Management of Innovations, № 2, pp. 42–51. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-04

Dluhopolskyi О.V., Oliinyk D.М. (2020) Sotsialna vidpovidalnist biznesu: pryklady rozvynutykh krain svitu dlia Ukrainy [Corporate social responsibility: example of high developed countries for Ukraine]. European scientific journal of Economic and Financial innovation, № 2(6), pp. 265–273. DOI: https://doi.org/10.32750/2020-0225 (in Ukrainian)

Mostepaniuk A.V. (2019) Sutnist, pryntsypy ta metody realizatsii korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v suchasnii rynkovii ekonomitsi [Essence, Principles and Methods of Implementing Corporate Social Responsibility in the Modern Market Economy]. Business Inform, № 11, pp. 13–22. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-13-22 (in Ukrainian)

Berzhanir A.L. (2014) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti suchasnoho biznesu [Corporate social responsibility as a factor in increasing the efficiency of modern business]. Economics and organization of management, № 1 (17) – 2 (18), pp. 43–47. (in Ukrainian)

Kuzo N.Ye., Kosar N.S., Dudnik B.E. (2019) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist u formuvanni pozytyvnoho imidzhu kondyterskoho pidpryiemstva na rynku [Corporate social responsibility in positive image formation of the confectionery market]. Market Infrastructure, № 27, pp. 174–181. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/29.pdf. (in Ukrainian)

Fadyeyeva V. (2019). Corporate Social Responsibility as the Basis of Innovative Development of Modern Companies: Literature Review and Empirical Study from Ukraine. Marketing and Management of Innovations, № 2, рр. 52–61. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-05

Soloviov І.О. (2019) Ko-marketynh yak suchasnyi etap rozvytku kontseptsii marketynhu [Co-marketing as a modern stage of marketing concept development]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic Sciences", vol. 35, pp. 72–76. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2019-35-13 (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine (2021). Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 21 February 2022).

Official website PJSC "Enzym Company". Available at: https://enzym.com.ua (accessed 23 February 2022).

Official website LCC "Lesaffre Ukraine". Available at: http://www.lesaffre.ua (accessed 23 February 2022).

Krykavskyi Ye.V., Kuzo N.Ye., Kosar N.S. (2018) Fasuvannia produktiv: marketynh contra ekolohiia [Product packing: marketing contra ecology]. Marketing and Management of Innovations, № 1, pp. 103–117. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 300
Завантажень PDF: 201
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Косар, Н., Кузьо, Н., & Питуляк, Н. (2022). АКТИВІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ДРІЖДЖІВ . Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-12
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають