УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: управління якістю, ЮНВТО, туристська діяльність, туризм, туристичний оператор, міжнародний туристичний бізнес, технології туристської діяльності, військова агресія, організація турів

Анотація

У статті розглянуто деякі теоретичні аспекти використання технологій туристської діяльності у роботі організаторів туризму України та світу. Виявлено, що на даний момент організатори туризму у своїй діяльності використовують наступні схеми організації турів: по перше – це безпосередня співпраця з постачальниками потрібних туристичних послуг, що беруть участь у формуванні турпакету, по-друге – організація турів за допомогою посередників – що включають не лише розселення в готелях курорту, а й організацію трансферу з аеропорту та назад, екскурсійну та культурну програму. Наведено приклади та статистичні дані щодо перспектив розвитку міжнародного туристичного бізнесу України та світу. Виявлено позитивні риси та недоліки організаційних роботи організаторів туризму щодо сучасного розвитку сфери гостинності як національної так і зарубіжної. Звичайно, військова агресія проти України, масові обстріли та воєнний стан негативно позначилася на роботі та діяльності організаторів туризму країни, деякі, навіть вийшли з вітчизняного ринку туристичних послуг, але деякі продовжують свою діяльність заради майбутнього економіки своєї країни.

Посилання

Гаврилюк, С., Сокол, Т., Міхо, О., Хорошенюк, А. (2022). Тенденції розвитку операційної діяльності туристичних підприємств в Україні. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 96–106. Https://Doi.Org/10.31732/2663-2209-2022-66-96-106

Зарубіна, А., Сіра, Е., Демчук, Л. (2022). особливості туризму в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14

Плотнікова М. Ф., Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Войтенко А. Б., Колеснікова М. С. Державна політика реалізації туристичного потенціалу України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 3. С. 102–112.

Державне Агентство з розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/news-and-announcements (дата звернення: 10.03.2023).

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2020 р.: стат. збірник. Держ. служба статистики України, 2021. 374 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022 - 2024 роки. Затв. КМУ від 7 жовтня 2021 року №2724/2765. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MR212855.

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. Дата оновлення: 18.11.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Havryliuk, S., Sokol, T., Mikho, O., Khorosheniuk, A. (2022). Tendentsii rozvytku operatsiinoi diialnosti turystychnykh pidpryiemstv v Ukraini. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», (2(66), 96–106. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-96-106

Zarubina, A., Sira, E., Demchuk, L. (2022). Osoblyvosti turyzmu v umovakh voiennoho stanu. Ekonomika ta suspilstvo, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14

Plotnikova M. F., Yakobchuk V. P., Khodakivskyi YE. I., Voitenko A. B., Kolesnikova M. S. (2022) Derzhavna polityka realizatsii turystychnoho potentsialu Ukrainy. Investytsii: praktyka ta dosvid. №3. S. 102–112.

Derzhavne Ahentstvo z rozvytku turyzmu. Available at: https://www.tourism.gov.ua/news-and-announcements (accessed: 10.03.2023).

Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva u 2020 r.: stat. zbirnyk. Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy, 2021. 374 s. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed: 05.03.2023).

Pro zatverdzhennia Miskoi tsilovoi prohramy rozvytku turyzmu v misti Kyievi na 2022-2024 roky. Zatv. KMU vid 7 zhovtnia 2021 roku №2724/2765. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/MR212855. (accessed: 05.03.2023)

Pro turyzm: Zakon Ukrainy vid 15.09.1995 r. № 324/95-VR. Date of renew: 18.11.2003. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (accessed: 05.03.2023)

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Чуєва, І. (2023). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-86

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають