ТОВАРОЗНАВЧА ПОЛІТИКА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: товарознавча політика, товар, товарознавство, готельно-ресторанні послуги, міжнародний туристичний бізнес, напрямки розвитку, характеристика товару

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми товарознавчої політики сфери гостинності, виявлено ризики, які можуть початися, якщо ці проблеми не будуть своєчасно вирішені. З деяких проблем представлені шляхи вирішення. Крім того, частково представлено стратегічні завдання розвитку та вдосконалення товарознавчої політики готельно-ресторанних послуг; охарактеризовано пріоритетні напрямки використання товарів в готельно-ресторанних послугах, до числа яких відноситься: управління асортиментом товарів та послуг, їх формування та оцінка, поліпшені споживчі властивості інноваційних товарів, ідентифікація товарів та виявлення їх фальсифікацій, забезпечення збереження вмісту товарів. Товарознавча політика як складова міжнародного туристичного бізнесу, яка розкриває основні характеристики товарів та готельно-ресторанних послуг, націлена на виконання таких видів діяльності, як наукова, освітня та практична професійна товарознавча.

Посилання

Алексеев Н.С., Кутянин Г.И., Ганцов Ш.К. Теоретические основы товароведения. Москва : Экономика, 2008. 234 с.

Парамонова Т.Н. Маркетинг. Москва : КНОРУС, 2012. 312 с.

Макклеланд Д. Мотивація людини. СПБ. : Пітер, 2007. 432 с.

Ніколаєва М.О. Актуальні проблеми розвитку і вдосконалення товарознавства. Товарознавство і торгове підприємництво: дослідження, інновації і освіта : зб. наук. та. міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КТЕУ, 2011. № 5. С. 19–22.

Ніколаєва М.О. Концепція розвитку і вдосконалення товарознавства. Технології товарознавства інноваційних харчових продуктів. 2011. № 2. С. 63–69.

Николаева М.А. Товарная политика. Москва : Норма; ИНФРА-М, 2015. 180 с.

Сидоренко Ю.И., Голяк Ю.П., Султанович Ю.А. Применение методики ускоренного старения для оценки окислительной стабильности масел и жиров. Товароведение, общественное питание и технология хранения продовольственных товаров : сб. материалов VI Межведомств. науч.-практ. конф. Москва : Библиотечно-издательский комплекс МГУПП, 2014. С. 68−73.

Сидоренко Ю.И., Семенова Е.А., Мастихина А.Л. Концепция восприятия качества в современном товароведении продовольственных товаров. Товароведение, общественное питание и технология хранения продовольственных товаро в: сб. материалов V Межведомств. науч.-практ. конф. Москва : Библиотечно-издательский комплекс МГУПП, 2013. С. 158−160.

Alekseev N.S., Kutianyn H.Y., Hantsov Sh.K. (2008) Teoretycheskye osnovy tovarovedenyia. Moskva: Ekonomika. (in Russian)

Paramonova T.N. (2012). Marketynh. Moskva: KNORUS. (in Russian)

Makkleland D. (2007) Motyvatsiia liudyny. SPB.: Piter. (in Russian)

Nikolaieva M.O. (2011) Aktualni problemy rozvytku i vdoskonalennia tovaroznavstva. Tovaroznavstvo i torhove pidpryiemnytstvo: doslidzhennia, innovatsii i osvita: zb. nauk. ta. mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv: KTEU, № 5. S. 19–22. [in Ukrainian]

Nikolaieva M.O. (2011) Kontseptsiia rozvytku i vdoskonalennia tovaroznavstva. Tekhnolohii tovaroznavstva innovatsiinykh kharchovykh produktiv. № 2. S. 63–69. [in Ukrainian]

Nykolaeva M.A. (2015) Tovarnaia polytyka. Moskva: Norma; YNFRA-M. (in Russian)

Sydorenko Yu.Y., Holiak Yu.P., Sultanovych Yu.A. (2014) Prymenenye metodyky uskorennoho starenyia dlia otsenky okyslytelnoi stabylnosty masel y zhyrov. Tovarovedenye, obshchestvennoe pytanye y tekhnolohyia khranenyia prodovolstvennykh tovarov: sb. materyalov VI Mezhvedomstv. nauch.-prakt. konf. M.: Byblyotechno-yzdatelskyi kompleks MHUPP. S. 68−73. (in Russian)

Sydorenko Yu.Y., Semenova E.A., Mastykhyna A.L. (2013) Kontseptsyia vospryiatyia kachestva v sovremennom tovarovedenyy prodovolstvennykh tovarov. Tovarovedenye, obshchestvennoe pytanye y tekhnolohyia khranenyia prodovolstvennykh tovarov: sb. materyalov V Mezhvedomstv. nauch.-prakt. konf. Moskva: Byblyotechno-yzdatelskyi kompleks MHUPP. S. 158−160. (in Russian)

Переглядів статті: 112
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Чуєва, І., & Криволапов, Е. (2021). ТОВАРОЗНАВЧА ПОЛІТИКА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-46