УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОСНОВА ПРОГРЕСУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Ключові слова: управління якістю, безпека туризму, туристична послуга, туристична сфера, туристична діяльність, сервіс, конкурентоспроможність

Анотація

Індустрія туризму є напрямком вітчизняної економіки, що досить стрімко розвивається. Якість сервісу, в даній галузі, тісно пов’язана з системою якості та безпеки туристичних послуг. Адже якісний сервіс  це ключ до комерційного успіху, відповідність стандартам є невід'ємною частиною стабільності і конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному ринку туристичних послуг. Відомо, що категорії «безпека» та «якість» тісно пов'язані між собою. Без безпеки не може бути належним чином забезпечено якість послуги при її наданні. У той же час прихильність до високих стандартів якості і контроль якості процесів надання послуг служать надійною гарантією їх безпеки. Тому, створення для громадян (споживачів) надійних гарантій особистої безпеки, а також надання їм високоякісних і безпечних туристичних послуг є необхідними умовами гідного життя і вільного розвитку людини і громадянина в соціально-правовій державі.

Посилання

Писаревский Е.Л. Качество и безопасность услуг в сфере туризма: вопросы стандартизации и классификации. Вестник СПБГУ. Сер. 14. 2011. Выпуск 2. С. 47–49.

Кирилина В.М. Безопасность как составляющая качества турпродукта. URL: https://web.snauka.ru/issues/2016/10/72014

Бабарицкая В.К. Менеджмент туризма. Туроперейтинг. Понятийно-терминологические основы, сервисное обеспечение турпродукта : учебное пособие. Москва : Альтерпрес, 2004. 288 с.

Зорін І.В. Туризм как вид деятельности. URL: https://tourlib.net/books_tourism/zorin07.htm

Pysarevskyi E.L. (2011) Kachestvo y bezopasnost usluh v sfere turyzma: voprosы standartyzatsyy y klassyfykatsyy [Quality and safety of tourism services: issues of standardization and classification]. Vestnyk SPBHU. Ser. 14. Vypusk 2. S. 47–49.

Kyrylyna V.M. Bezopasnost kak sostavliaiushchaia kachestva turprodukta [Safety as a component of the quality of tourist products]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2016/10/72014

Babarytskaia V.K. (2004) Menedzhment turyzma. Turopereitynh. Poniatyino-termynolohycheskye osnovy, servysnoe obespechenye turprodukta: uchebnoe posobye [Tourism management. Touring rating. Conceptual and terminological foundations, service provision of a tourist product: a tutorial]. Moskva: Alterpres, 288 s.

Zorin I.V. Turyzm kak vyd deiatelnosty [Tourism as an activity]. URL: https://tourlib.net/books_tourism/zorin07.html

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Чуєва, І., & Криволапов, Е. (2021). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОСНОВА ПРОГРЕСУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають