ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: міжнародна торгівля, торгівля, експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, розвиток міжнародної торгівлі

Анотація

В статті проведено дослідження з метою виявлення проблем та тенденцій розвитку міжнародної торгівлі з важливими країнами-партнерами, а також генерування пропозицій щодо забезпечення її результативного розвитку. У даній статті зазначено функції і значення міжнародної торгівлі, яка на даний час залишається основною при генеруванні зовнішньоекономічних зв’язків між країнами. Акцентовано увагу на актуалізації проблем щодо необхідності створення слушних умов для ефективного провадження міжнародної торгівлі щодо її використання як щабля економічного розвитку та збільшення економічного розвитку держави. Проаналізовано експортні та імпортні переміщення товарів та послуг, динаміку обсягів експортно-імпортних операцій України стосовно країн ЄС. Запропоновано шляхи позбавлення негативних факторів для того щоб формувати позитивні чинники розвитку міжнародної торгівлі в майбутньому, які вирішать певні питання: забезпечити економічне зростання в Україні, сприяти відновленню поповнення бюджету, підвищити інвестиційну привабливість країни, забезпечити потоку капіталу, звільнитися від залежності імпорту на внутрішньому ринку, підвищити експорт вітчизняних товарів та послуг.

Посилання

Давиденко Г. Й. (2020). Теоретичний аспект впливу стандартів на міжнародну торгівлю. Інноваційна економіка. (9-10), 5-10. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/327

Аналіз торгівлі товарами між Україною та ЄС в рамках ПВЗВТ: поточний стан та перспективи для лібералізації. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/.

Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Мазаракі А. А., Мельник Т. М., & Іксарова Н. О. (2016). Зовнішня торгівля України: ХХІ століття. (Монографія). Київ: Професіонал.

Що таке мережа EEN і як вона допомагає МСБ? URL: https://platformamsb.org/shhotakemerezhaeeniyakvonadopomagayemsb/

Ricardo D. (1948). The Principles of Political Economy and Taxation. London. J.M. Dent and Sons. 316 p.

Davydenko G.Y. (2020). Teoretychnyy aspekt vplyvu standartiv na mizhnarodnu torhivlyu [The theoretical aspect of the impact of standards on international trade]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy. (9-10), 5-10. Available at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/327[in Ukrainian].

Analysis of trade in goods between Ukraine and the EU under the FTAA: current state and prospects for liberalization. Available at: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/.[in Ukrainian].

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010). [The Law of Ukraine "On Principles of Domestic and Foreign Policy]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeysʹkym Soyuzom, Yevropeysʹkym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony (2014). [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text [in Ukrainian].

Mazaraki A. A., Melnyk T. M., & Iksarova N.O. (2016). Zovnishnya torhivlya Ukrayiny: XXI st. [Foreign trade of Ukraine: 21st century]. Kyiv: Professional [in Ukrainian].

National platform for small and medium business (2020). «What is the EEN network and how does it help SMEs?». Available at: https://platformamsb.org/shhotakemerezhaeeniyakvonadopomagayemsb/ [in Ukrainian].

Ricardo D. (1948). The Principles of Political Economy and Taxation. London. J.M. Dent and Sons. 316 p.

Переглядів статті: 239
Завантажень PDF: 775
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Гаврилюк, І. (2023). ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-33
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають