ВПЛИВ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОЦЕС РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ

Ключові слова: туристична галузь, сфера обслуговування, курортний комплекс, анімація, анімаційна діяльність

Анотація

Стаття присвячена актуальності розвитку туристичної галузі, зокрема курортної справи у сучасному світі. Виокремлено роль туристичної галузі для економічного розвитку країн. Визначено перспективні напрями розвитку туризму в регіоні, зокрема анімаційні послуги, які сприяють залученню відпочиваючих у курортні комплекси. Проаналізовано погляди видатних наукових діячів щодо теоретичних аспектів анімації, її видів, організації і підготовки фахівців сфери туризму до організації анімаційної діяльності. Схарактеризовано мету роботи анімаційної служби в курортних комплексах і ключові результати її впровадження. Проаналізовано види анімаційних послуг і особливості формування анімаційних програм відносно потребам відпочиваючих. Визначено специфіку анімаційної діяльності, що дозволяє вважати її особливою складовою процесу розвитку курортного комплексу.

Посилання

Байлик С. Організація анімаційних послуг в туризмі. Харків : ХНАМГ, 2008. 197 с.

Бала Р. Готельна анімація: суть, завдання та види. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (м. Львів, 9 грудня 2021 р.) Львів : Растр-7, 2021. С. 207–209.

Ільтьо Т. Розвиток та впровадження анімаційної діяльності в готельному господарстві на українському і світовому ринках. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 174–178.

Килимистий С. Анімація в туризмі. Київ : ФПУ, 2007. 188 с.

Мальська М. Міжнародний туризм і сфера послуг. Київ : Знання, 2008. 661 с.

Міхо О. Підготовка фахівців сфери туризму до організації анімаційної діяльності. Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 жовтня 2008 р.). Київ : КУТЕП, 2009. С. 402–405.

Сергійко В. Значення анімаційних послуг в сучасній туристичній діяльності. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/sergijko2.htm

Baylyk S. (2008) Orhanizatsiya animatsiynykh posluh v turyzmi [Organization of animation services in tourism]. Kharkiv : KHNAMH. [in Ukrainian]

Bala R. (2021) Hotelʹna animatsiya: sutʹ, zavdannya ta vydy [Hotel animation: essence, tasks and types]. Materialy IX Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Innovatsiyi v upravlinni asortymentom, yakistyu ta bezpekoyu tovariv i posluh» – Materials of the IX International Scientific and Practical Conference "Innovations in the Management of the Range, Quality and Safety of Goods and Services" (Lviv, December 9, 2021) (P. 207–209). Lviv: Rastr-7. [in Ukrainian]

Ilʹtʹo T. (2015) Rozvytok ta vprovadzhennya animatsiynoyi diyalʹnosti v hotelʹnomu hospodarstvi na ukrayinsʹkomu i svitovomu rynkakh [Development and implementation of animation activities in the hotel industry on the Ukrainian and world markets]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky – Global and national economic problems. Vol. 6. Р. 174–178. [in Ukrainian]

Kylymystyy S. (2007) Animatsiya v turyzmi [Animation in tourism]. Kyiv : FPU. [in Ukrainian]

Malʹsʹka M. (2008) Mizhnarodnyy turyzm i sfera posluh [International tourism and the service sector]. Kyiv : Znannya. [in Ukrainian]

Mikho O. (2008) Pidhotovka fakhivtsiv sfery turyzmu do orhanizatsiyi animatsiynoyi diyalʹnosti [Training of specialists in the field of tourism for the organization of animation activities]. Praktyka suchasnoho turyzmu: sotsialʹna ta ekonomichna efektyvnistʹ: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf – The practice of modern tourism: social and economic efficiency: materials of the International. science and practice conf. (Kyiv, October 14, 2008). (Р. 402–405). Kyiv: KUTEP. [in Ukrainian]

Serhiyko V. (2011) Znachennya animatsiynykh posluh v suchasniy turystychniy diyalʹnosti [The importance of animation services in modern tourism]. Retrieved from: https://tourlib.net/statti_ukr/sergijko2.htm

Переглядів статті: 159
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Сидорук, А., & Криволапов, Е. (2023). ВПЛИВ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОЦЕС РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-13

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають