ТИПІЗАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Ключові слова: кластеризація, майбутні менеджери, методика, оцінка, «одержимі грошима» споживачі, особистісні чинники, раціональні споживачі, споживча поведінка, суб’єкти

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням, пов’язаним з проблемами діагностики особистісних факторів, які впливають на споживчу поведінку майбутніх менеджерів та визначають характер споживчих рішень. Методичний інструментарій діагностики чинників споживчої поведінки майбутніх менеджерів становить: методика «Споживча поведінка студентів» О. Савченко та С. Хтей, методика «Особистісні чинники прийняття рішень» (ЛФР-25) Т. Корнилової, методика «Шкала грошових переконань і поведінки» (А. Фернем); методика «Задоволеність життям» (Н. Мельнікова), кластерний аналіз. За результатами проведеного кластерного аналізу виокремлено дві групи споживачів. Головними критеріями типізації споживачів є прояви особистісної раціональності і ставлення до грошей в споживчій поведінці. До групи «Раціональні споживачі» належать споживачі, які мають високі прояви особистісної раціональності і сформовану установку на раціональний розподіл грошей. До групи «Одержимі грошима споживачі» належать споживачі, в яких спостерігаються високі прояви грошової одержимості, влади грошей, неадекватної поведінки з грошима. За результатами опитування майбутніх менеджерів «суб’єктивно раціональними» або схильними до раціональних економічних рішень є 26,2%, а «одержимими грошима» є 21,5% опитуваних. Споживачі, які потрапили в групу «Раціональних споживачів» раціональні в споживчій поведінці, ретельно аналізують товарні альтернативи, не схильні до імпульсивних та необдуманих покупок, обґрунтовано приймають споживчі рішення.

Посилання

Савченко О.В., Хтей С. Методика діагностики аспектів споживацької поведінки студентів. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2020. № 4(21). С. 96–109.

Корнилова Т.В. Личностные факторы принятия решений (ЛФР-25). URL: https://sites.google.com/site/test300m/lfr

Furnham, A. (1984) Many sides of the coin: the psychology of money usage. Personality and Individual Differences, vol. 5, pp. 501–509.

Климчук В.О. Кластерний аналіз: використання у психологічних дослідженнях. Практична психологія та соціальна робота. 2006. № 4. С. 30–36.

Чернявский А.Д. Рациональность и иррациональность в экономической науке. НАУКОВЕДЕНИЕ. Интернет-журнал. 2014. № 4(23). С. 1–17.

Savchenko О. Consciousness and reflection in the basis of psychological theorizing. Psychology & society. 2018. Vol. 3-4. Р. 67–89.

Карамушка Л., Креденцер О., Паршак О. Основні тенденції розвитку психології грошей у зарубіжній та вітчизняній психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2020. № 4 (21). С. 49–56.

Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: правила и предубеждения. Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. 175 с.

Яновська С.Г., Криворучко С.М., Самохін О.О. та ін. Особливості задоволеності життям людей з різним ставленням до грошей і власної жадібності. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2019. № 66. С. 47–53.

Furnham, A. (1984) Many sides of the coin: the psychology of money usage. Personality and Individual Differences, vol. 5, pp. 501–509.

Savchenko O.V., Htej S. (2020) Metodika dіagnostiki aspektіv spozhivac'koї povedіnki studentіv [Methods of diagnosing aspects of consumer behavior of students]. Organіzacіjna psihologіja. Ekonomіchna psihologіja, vol. 4(21), pp. 96–109. (in Ukrainian)

Kornilova T. V. Lichnostnye faktory prinjatija reshenij (LFR-25) [Personal decision-making factors (LFR-25)]. Available at: https://sites.google.com/site/test300m/lfr (in Russian) (accessed 22 September 2022).

Furnham, A. (1984) Many sides of the coin: the psychology of money usage. Personality and Individual Differences, vol. 5, pp. 501–509.

Klymchuk V.O. (2006) Klasternyi analiz: vykorystannia u psykholohichnykh dos-lidzhenniakh [Cluster analysis: use in psychological research]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota, vol, 4. pp. 30–36. (in Ukrainian)

Chernjavskij A.D. (2014) Racional'nost' i irracional'nost' v jekonomicheskoj nauke [Rationality and irrationality in economics] NAUKOVEDENIE. Internet-zhurnal, vol. 4(23), pp. 1–17. (in Russian)

Savchenko O. (2018) Consciousness and reflection in the basis of psychological theorizing. Psychology & Society, vol. 3-4, pp. 67–89.

Karamushka L., Kredentser O., Parshak O. (2020) Osnovni tendentsii rozvytku psykholohii hroshei u zarubizhnii ta vitchyznianii psykholohii [The main trends in the development of the psychology of money in foreign and domestic psychology]. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia, vol. 4 (21), pp. 49–56. (in Ukrainian)

Kaneman D., Slovyk P., Tversky A. (2005) Pryniatye reshenyi v neopredelennosty: Pravyla y predubezhdenyia. [Decision making under uncertainty: rules and biases]. Kharkov: Humanytarnyi Tsentr, 175 р. (in Russian)

Ianovska S.H., Kryvoruchko S.M., Samokhin O.O. ta in. (2019) Osobly-vosti zadovolenosti zhyttiam liudei z riznym stavlenniam do hroshei i vlasnoi zhadibnosti [Features of life satisfaction of people with different attitudes towards money and their own greed]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina, vol. 66, pp. 47–53. (in Ukrainian)

Furnham A. (1984) Many sides of the coin: the psychology of money usage. Personality and Individual Differences, vol. 5, pp. 501–509.

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Вартанова, О. (2022). ТИПІЗАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ . Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-52
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають