ТЕНДЕНЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗОЛОТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: ринок золота, інвестиції, криза, активи, ціноутворення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій формування ціни на світовому ринку золота в умовах воєнного стану в Україні. Розглянуто сутність ринку золота, його основних учасників на глобальному рівні. Представлено основні фактори безпосереднього впливу на процес ціноутворення на ринку золота. Розглянуто динаміку та охарактеризовано причини динаміки світових цін та внутрішніх цін на золото в Україні. Виявлено, що кризові періоди (світова пандемія COVID-19 та повномасштабне військове вторгнення в Україну) формують висхідну динаміку вартості золота як на внутрішньому, так і на світовому ринках. Розглянуто динаміку індексу цін на золото та альтернативні активи у світі. Проведено кореляційний аналіз залежності світових цін на золото від вартості інших активів. Виявлено основні фактори та їх ступінь впливу на процес ціноутворення на золото в умовах воєнного стану в Україні.

Посилання

Олексин А. Г., Лисенко Ж. П. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 55–60.

Захаркін О. О., Захаркіна Л. С., Абравіт А. Ю. Інвестиційна привабливість золота як сегменту фінансового ринку з урахуванням часового горизонту інвестування. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 1(12). С. 327–334.

Гонак І. Теоретичні основи функціонування світового ринку золота. Економічний дискурс. 2018. № 4. С. 7–15.

Ерфан Є. А., Белень І. І. Сучасні тенденції розвитку ринку золота. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 12. Ч. 1. 2017. URL: http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_2017ua/25.pdf (дата звернення: 18.06.2022).

Пластун О. Л. Імпульсні та розвороті стратегії після аномальних цінових коливань на ринках нафти на золота. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : збірник матеріалів ІV Міжнар. науково-практичної конф., м. Ірпінь, 25-26 березня 2021 р.: Університет державної фіскальної служби України, 2021. С. 297–300.

Gold Statistics and Information. U.S. Department of the Interior. URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-gold.pdf (дата звернення: 19.06.2022).

Ціни на дорогоцінні метали. МінфінМедіа. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/ (дата звернення: 22.06.2022).

Козюк В. Ціна на золото: чи справді геополітична напруга має значення? Світ фінансів. 2021. №2(67). С. 8–22.

Bloomberg Commodity Index (BCOM). Bloomberg: Europe Edition. URL: https://www.bloomberg.com/quote/BCOM:IND (дата звернення: 23.06.2022).

The Independent Precious Metals Authority. URL: https://www.lbma.org.uk/ (дата звернення: 23.06.2022).

Beckmann J., Berger Th., Czudaj R. Gold Price Dynamics and the Role of Uncertainty. Chemnitz Economic Paper. 2017. № 6. P. 1–29.

Oleksyn, A. H., Lysenko, Zh. P. (2015). Analiz vplyvu ekonomichnykh faktoriv na zakonomirnosti zminy tsinovoi pozytsii rynku zolota v umovakh hlobalnoi rynkovoi ekonomiky [Analysis of economic factors influence on the patterns of change in price position of gold market in global market economy]. Ekonomika ta derzhava, no. 2, pp. 55–60. (in Ukrainian)

Zakharkin, O. O., Zakharkina, L. S., Abravit, A. Yu. (2018). Investytsiina pryvablyvist zolota yak sehmentu finansovoho rynku z urakhuvanniam chasovoho horyzontu investuvannia [Investment attractiveness of gold as segment of financial market taking into account time horizon of investment]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 1(12), pp. 327–334. (in Ukrainian)

Honak, I. (2018). Teoretychni osnovy funktsionuvannia svitovoho rynku zolota [Theoretical foundations of world gold market]. Ekonomichnyi dyskurs. no. 4, pp. 7–15. (in Ukrainian)

Erfan, Ye. A., Belen, I. I. (2017). Suchasni tendentsii rozvytku rynku zolota [Modern trends in gold market]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Available at: http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_2017ua/25.pdf (accessed 18 June 2022).

Plastun, O. L. (2021). Impulsni ta rozvoroti stratehii pislia anomalnykh tsinovykh kolyvan na rynkakh nafty na zolota [Impulse and reversal strategies after abnormal price fluctuations in oil and gold markets]. Stratehiia i praktyka innovatsiinoho rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy : zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, pp. 297–300. (in Ukrainian)

Gold Statistics and Information. U.S. Department of the Interior. Available at: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-gold.pdf (accessed 19 June 2022).

Tsiny na dorohotsinni metaly [Prices for precious metals]. MinfinMedia. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/ (accessed 22 June 2022).

Koziuk, V. (2021). Tsina na zoloto: chy spravdi heopolitychna napruha maie znachennia? [The price of gold: does geopolitical tension really matter?]. Svit finansiv, no 2(67), pp. 8–22. (in Ukrainian)

Bloomberg Commodity Index. Bloomberg: Europe Edition. Available at: https://www.bloomberg.com/quote/BCOM:IND (accessed 23 June 2022).

The Independent Precious Metals Authority. Available at: https://www.lbma.org.uk/ (accessed 23 June 2022).

Beckmann, J., Berger, Th., Czudaj, R. (2017). Gold Price Dynamics and the Role of Uncertainty. Chemnitz Economic Paper, no. 6, pp. 1–29.

Переглядів статті: 498
Завантажень PDF: 648
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Назаренко, С., & Носань, Н. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗОЛОТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-61
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають