ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: єдиний податок, спрощена система оподаткування, суб’єкти малого підприємництва, Податковий кодекс

Анотація

Стаття присвячена висвітленню актуальних питань оподаткування малого і середнього бізнесу. Визначено основні складові дохідної частини Державного бюджету в розрізі окремих податків. Метою статті є оцінка сучасного стану розвитку малого та середнього бізнесу, дослідження і обгрунтування особливостей оподаткування суб’єктів малого та середнього підприємництва в умовах інтеграційних змін. Розглянуто особливості режимів оподаткування для малого і середнього бізнеса в Україні. Проведено диференціацію суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва з метою визначення платників єдиного податку. Здійснено аналіз надходжень фінансових ресурсів від Єдиного податку До Зведеного бюджету. Визначено, що система спрощеного оподаткування сприяє розвитку малого бізнесу шляхом спрощення ведення податкового обліку. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні.

Посилання

Білик М., Білик Т. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування : монографія. Київ : ТОВ «ПанТот», 2012. 364 с.

Варналій З., Васильців Т., Покришка Д. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2. С. 49–54.

Дрига С. Г. Мале підприємництво України: будівництво, управління та довідка : монографія. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2009. 362 с.

Корінєв В.Л., Пивоваров М.Г., Погрібняк М.А., Брильов С.І. Стан, користуючись державним регулюванням діяльності малих підприємств в Україні: монографія. Запоріжжя. 2009. 244 c.

Логвіновська С.І. Концептуальні підходи до спрощеної системи оподаткування в Україні. URL: file:///C:/Users/73/Downloads/ecfor_2013_3_32%20(1).pdf (дата звернення: 14.12.2020).

Падерін І.Д., Горященко Ю.Г. Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2. С. 163–167.

Святенко І. Спрощення оподаткування як метод податкового стимулювання малого підприємництва. Економічний простір. 2014. № 83. С. 1133–120.

Черепанин М.І. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу: сучасний стан та напрями реформування. «Молодий вчений». 2016. № 12.1 (40). С. 996–1001.

Belz, T. Taxes and firm size: Political cost or political power? Journal of Accounting Literature. 2019. Vol. 42. P. 1–28.

Miller, G. Taxes and the location of U.S. business activity abroad. National Tax Journal. 2019. Vol. 72. Iss. 1. P. 165–192.

Williams, C. C. Cross-country variations in the participation of small businesses in the informal economy: An institutional asymmetry explanation. Journal of Small Business and Enterprise Development. 2016. Vol. 23. Iss. 1. P. 3–24.

Doing Business 2018, World Bank. URL: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine#paying-taxes (дата звернення: 15.12.2020).

Офіційний сайт Державної статистики України, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.12.2020).

Офіційний сайт Міністерства фінансів. URL: https://minfin.com.ua/ua/ (дата звернення: 15.12.2020).

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», редакція від 14.11.2020, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 15.12.2020).

Коба О.В. Шинкар Ю.Л. Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування: особливості застосування, проблеми та напрями їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 25(1). С. 116–120.

Bilyk M., Bilyk T. (2012) Finansovi rezultaty diialnosti malykh pidpryiemstv: otsinka ta prohnozuvannia [Financial results of small enterprises: assessment and forecasting]. monohrafiya [a monograph]. TOV«PanToT», 364 p. (in Ukrainian)

Varnaliy Z., Vasyltsiv T., Pokryshka D.(2014) Priorytety vdoskonalennia derzhavnoi polityky rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Priorities for improving the state policy of small business development in Ukraine]. Stratehichni priorytety, no 2, pp. 49–54.

Dryga, S. G. (2009) Male pidpryiemnytstvo Ukrainy: budivnytstvo, upravlinnia ta dovidka [Small business of Ukraine: construction, management and reference]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: DKS Center LLC, 362 p. (in Ukrainian)

Korinev V. L, Pivovarov M. G, Pogribnyak M. A, Brylov S. I (2009) Stan, korystuiuchys derzhavnym rehuliuvanniam diialnosti malykh pidpryiemstv v Ukraini [Status, using state regulation of small businesses in Ukraine]. monohrafiya [a monograph]. Zaporizhzhia, 244 p. (in Ukrainian)

Logvinovskaya S. I. (2013) Kontseptualni pidkhody do sproshchenoi systemy opodatkuvannia v Ukraini [Conceptual approaches to the simplified taxation system in Ukraine]. Available at: https:///C:/Users/73/Downloads/ecfor_2013_3_32%20(1).pdf (accessed: 14.12.2020).

Paderin I. D., Goryashchenko Y.G. (2017) tratehichne upravlinnia na pidpryiemstvakh maloho ta serednoho biznesu [Strategic management in small and medium enterprises] Ekonomichnyi visnyk Donbasu. no 2, pp. 163–167.

Sviatenko I. (2014) Sproshchennia opodatkuvannia yak metod podatkovoho stymuliuvannia maloho pidpryiemnytstva [Simplification of taxation as a method of tax incentives for small business]. Ekonomichnyi prostir. no 83, pp. 113–120.

Cherepanin M. I. (2016) Opodatkuvannia subiektiv maloho biznesu: suchasnyi stan ta napriamy reformuvannia [Taxation of small businesses: the current state and directions of reform]. «Molodyi vchenyi». no 12.1 (40), Pp. 996–1001.

Belz, T. (2019) Taxes and firm size: Political cost or political power? Journal of Accounting Literature. Vol. 42. P. 1–28.

Miller, G. (2019) Taxes and the location of U.S. business activity abroad. National Tax Journal. Vol. 72. Iss. 1. P. 165–192.

Williams, C. C. (2016) Cross-country variations in the participation of small businesses in the informal economy: An institutional asymmetry explanation. Journal of Small Business and Enterprise Development. Vol. 23. Iss. 1. P. 3–24.

Doing Business 2018, World Bank, Available at: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine#paying-taxes (accessed: 15.12.2020).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 15.12.2020).

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv [Official website of the Ministry of Finance]. Available at: https://minfin.com.ua/en/ (accessed: 15.12.2020).

Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini» [Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed: 15.12. 2020).

Koba O. V. Shinkar Yu. L. (2019) Porivnialnyi analiz zahalnoi ta sproshchenoi systemy opodatkuvannia: osoblyvosti zastosuvannia, problemy ta napriamy yikh vyrishennia [Comparative analysis of the general and simplified taxation system: features of application, problems and directions of their solution] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. no. 25 (1). Pp. 116-120.

Переглядів статті: 1053
Завантажень PDF: 575
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Тітенко, З., & Коцюруба, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-62
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ