ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: фінансова безпека держави, економічна безпека, загрози, ризики

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та узагальненню наявних поглядів науковців щодо різних підходів до сутності фінансової безпеки держави, як складової його економічної безпеки. Акцентовано увагу на тому, що пошук нових підходів до формулювання сутності фінансової безпеки є досить актуальним, що зумовлено наявністю значної кількості завдань, які постають в сучасних економічних умовах. В основному вони залежать від об'єктивних і суб'єктивних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Розглянуто трактування категорії фінансової безпеки як складової економічної безпеки. Розглянуто ієрархічну складову та визначено, що фінансова безпека відіграє провідну роль у забезпеченні ефективного розвитку держави. Висвітлено множинність підходів і визначень щодо тлумачення сутності фінансової безпеки та здійснено її деталізацію. Основною метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності поняття фінансової безпеки держави на основі аналізу існуючих підходів.

Посилання

Рузвельт Ф Розмови біля каміна. Про кризу, олігархи і війну. Переклад А. Шаракшанэ. Київ. Видавництво: Батьківщина, 2004, 352с.

. Воробйова О. І. Фінансова безпека на мікро- та макрорівнях. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 2. С. 6–10.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ: 2011. 309 с.

Варналій З. С. Економічна безпека: навч. посіб. Київ: Знання, 1991. 647 с.

Степаненко А. Оцінка економічної безпеки України та її регіонів. Регіональна економіка. 2002. № 2. С. 39–54.

Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 144 с

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека. Віче. 1998. №11. С. 61–73.

Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з європейськими країнами. Фінансова консультація. 2000. №5. С. 34-38

Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Київ.Фенікс 1999. 338с.

Юрія С. І., Федосова В. М. Фінанси. К. : Знання, 2008. 611 с.

Івашко О. Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.2015. № 2. С. 61-66.

П’ятницька Г. Т., Федулова І. В. Фінансова безпека країни та підприємства: визначення, взаємозв’язок і ризики забезпечення. Ефективна економіка. 2020. №7. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/16.pdf

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К.: КНТЕУ, 2001. 309 с.

Геєць В.М., Б.Є. Кваснюк Концепція економічної безпеки України. Київ: Логос, 1999. 56 с.

Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2009. 592 с.

Семеног А.Ю. Сутність та значення фінансової безпеки держави. Науковий вісник Херсонаського державно університету. 2018, Вип. 29, Ч. 2. С. 117-120

. Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. Фінансова безпека держави. К.: Центр учбової літератури, 2007. 192 с.

Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. К., 2001. 122 с.

Василик О. Економічна енциклопедія. Київ: Вид.центр «Академія», 2002 . 952 с.

Ruzvelt F. (2004) Rozmovy bilia kamina. Pro kryzu, oliharkhy i viinu [Conversations by the fireplace. About the crisis, oligarchs and war]. Pereklad A. Sharakshanэ. Kyiv. Vydavnytstvo: Batkivshchyna, 2004, 352p.

Vorobiova O. I. (2012) Finansova bezpeka na mikro- ta makrorivniakh [Financial security at the micro and macro levels]. Naukovyi visnyk: finansy, banky, investytsii. no 2. pp. 6–10.

Yermoshenko M. M. (2011) Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy]. Kyiv. 309 p.

Varnalii Z. S. (1991) Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Kyiv: Znannia, 647 p.

Stepanenko A. (2002) Otsinka ekonomichnoi bezpeky Ukrainy ta yii rehioniv [Assessment of the economic security of Ukraine and its regions.]. Rehionalna ekonomika. no. 2. pp. 39–54.

Shlemko V.T. (1997) Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia [Economic security of Ukraine: essence and directions of provision]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv : NISD, 144 p.

Yermoshenko M. M. (1998) Finansova bezpeka [Financial security]. Viche. no. 11. pp. 61–73.

Kulpinskyi S. (2000) Rol finansovoi bezpeky Ukrainy v pohlyblenni intehratsiinykh stosunkiv z yevropeiskymy krainamy [The role of financial security of Ukraine in deepening integration relations with European countries].Finansova konsultatsiia. no. 5. pp. 34-38

Baranovskyi O.I. (1999) Finansova bezpeka [Financial security]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv.Feniks 338 p.

Yuriia S. I., Fedosova V. M. (2008) Finansy [Finance]. K.: Znannia, 611 p.

Ivashko O. (2015) Finansova bezpeka Ukrainy v umovakh kryzovykh yavyshch v ekonomitsi [Financial security of Ukraine in the conditions of crisis phenomena in the economy]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. no. 2. pp. 61–66.

Piatnytska H. T., Fedulova I. V. (2020) Finansova bezpeka krainy ta pidpryiemstva: vyznachennia, vzaiemozviazok i ryzyky zabezpechennia [Financial security of the country and the enterprise: definition, relationship and security risks]. Efektyvna ekonomika. no. 7. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/16.pdf

Yermoshenko M.M. (2001) Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy]. K.: KNTEU, 309 p.

Heiets V.M., B.Ie. Kvasniuk (1999) Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Concept of economic security of Ukraine]. Kyiv: Lohos, 56 p.

Dmytrenko E.S. (2009) Yurydychna vidpovidalnist subiektiv finansovoho prava u mekhanizmi pravovoho zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy [Legal responsibility of subjects of financial law in the mechanism of legal provision of financial security of Ukraine]. monohrafiya [a monograph]. K.: Yurinkom Inter, 592 p.

Semenoh A.Iu. (2018) Sutnist ta znachennia finansovoi bezpeky derzhavy [The essence and significance of the financial security of the state]. Naukovyi visnyk Khersonaskoho derzhavno universytetu. no. 29 (2). pp. 117–120

. Sukhorukov A.I., Ladiuk O.D. (2007) Finansova bezpeka derzhavy [Financial security of the state: education. manual]. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 192 p.

Hubskyi B.V. (2001) Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia [Economic security of Ukraine: measurement methodology, state and strategy of provision]. K. 122 p.

Vasylyk O. (2002) Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. Kyiv: Vyd.tsentr «Akademiia», 952 p.

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Тітенко , З. (2024). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (63). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-12
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ